PL EN


2017 | 2 (14) | 103-116
Article title

Dyplomacja cyfrowa- nowa forma polityki zagranicznej Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Digital diplomacy- a new form of foreign policy of the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój społeczeństwa informacyjnego zainicjował potrzebę stworzenia nowych instru- mentów, za pomocą których władze mogą docierać do o bywateli, dlatego cyberprzestrzeń stała się w ostatnim czasie miejscem aktywności wielu podmiotów, w tym państw oraz organizacji międzynarodowych (również Unii Europejs kiej). Skutkiem tego zjawiska jest powstanie tak zwanej dyplomacji cyfrowej jako nowej jakości w miękkiej dyplomacji UE. Dyplomacja UE używa obecnie wielu e-instrumentów, m .in. Facebooka, Myspace'a, Daily Motion, YouTube'a itp. Są to bardzo dobre narzędzia służące poprawianiu i ocieplaniu wizerunku Unii na arenie międzynarodowej. Ten rodza j dyplomacji ukształtował się dopiero na początku XXI w. i ma przed sobą obiecującą perspektywę rozwoju , dlatego warto się zastanowić, w jakim kierunku ewolucja ta powinna podążać. Dyplomacja cyfrowa jest de facto odpowiedzią na problem komunikacji Unii ze światem zewnętrznym oraz na zjawisko rosnącej liczby użytkowników Internetu.
EN
The development of the information society has initiated the need for creating new instruments with the help of which the authorities can reach out to citizens. !erefore, cyberspace has recently become a place of activity of a number of entities including state and international organizations (together with the European Union). The result of this phenomenon is the creation of the so-called digital diplomacy as new quality in the soft diplomacy of the EU. The EU diplomacy currently uses a number of e-tools, among others, Facebook, MySpace, Daily Motion, YouTube, etc. !ese tools are a very good method to improve and warm up the image of the Union in the international arena. This kind of diplomacy was only formed at the beginning of the twenty-first century and has a great prospect of development, thus, it is worth considering in which direction its evolution should follow. Digital diplomacy is a de facto response to the problem of the EU communication with the outside world and the growing number of Internet users.
Year
Issue
Pages
103-116
Physical description
Contributors
 • University of Warsaw
References
 • Chrzanowski I., Historia literatury niepodległej Polski, Warszawa 1922.
 • Czaputowicz J., Polityka zagraniczna i dyplomacja Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 • Frelek R., Najkrótsza historia dyplomacji, Warszawa 2000.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6343581/4-16122014-BP-EN.pdf/b4f07b2a--5aee-4b91-b017-65bcb6d95daa
 • http://eeas.europa.eu/index_pl.htm
 • http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245: FIN:PL:PDF
 • http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-200_pl.htm
 • http://www.epc.eu/prog_details.php?cat_id=6&pub_id=2790&prog_id=3
 • http://www.europarl.europa.eu/portal/pl
 • http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0374+0+DOC+XML+V0//PL
 • http://www.pcformat.pl/Pliki-w-chmurze,a,2539
 • http://www.uniaeuropejska.org/europejska-sluzba-dzialan-zewnetrznych
 • https://plus.google.com/+europeanparliament/posts
 • https://twitter.com/eu_eeas
 • https://twitter.com/federicamog
 • https://www.facebook.com/EuropeanExternalActionService
 • https://www.facebook.com/f.mogherini?fref=ts https://www.*ickr.com/photos/eeas/
 • https://www.linkedin.com/groups/European-Parliament-4157950
 • https://www.youtube.com/user/EUExternalAction?feature=mhee
 • https://www.youtube.com/user/EuropeanParliament
 • Kosienkowski M., Piskorska B., Dyplomacja cyfrowa, Lublin 2014.
 • Ociepka B., Dyplomacja publiczna, Wrocław 2008.
 • Snow N., Taylor P., Routledge Handbook of Public Diplomacy, New York 2009.
 • www.new.org.pl/1157,post.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2017_2_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.