PL EN


2017 | 3 (15) | 25-46
Article title

Wzorce kulturowe, formalne instytucje a partnerstwo i dialog

Authors
Content
Title variants
EN
Cultural patterns, formal institutions vs. partnership and dialogue
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule pada wiele pytań oraz pojawiają się próby odpowiedzi w sprawie kulturowej zdolności adaptacyjnej instytucji partnerstwa i dialogu, a zwłaszcza formalnych zaleceń Unii Europejskiej. W warstwie teoretyczno-metodycznej tekstu przeważa podejście celowościowo- funkcjonalne, zorientowane na analizę instytucji formalnych w ich kulturowym otoczeniu. Wątek empiryczny stanowi problematyka partnerstwa i dialogu w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych. Tekst jest próbą uzupełnienia dyskusji nt. kierunku i kształtu polityki publicznej o kluczowe, a spychane niekiedy na margines, wątki dotyczące praktyki. Cel, metoda i styl narracji nawiązują z jednej strony do partycypacyjnych wzorców polityki publicznej, znanych z publikacji autorów zachodnich, a z drugiej do krajowych analiz empirycznych i uogólnień teoretycznych. Wiodąca teza to prymat instytucji kulturowych nad instytucjami formalnymi i wynikająca z niego potrzeba przekształcania ich wzajemnych relacji w sposób partnerski i deliberacyjny.
EN
The author of the article poses a few questions and proposes some answers concerning cultural applicability of the partnership and dialogue institutions. The core of the mentioned problem revolves around the ability of cultural adaptation of the formal EU norms. The theory and method used in the analysis is aim-functional which is oriented on the research into concrete cultural enclosing of formal institutions. The empirical thread of the argument is the Polish case of partnership and dialogue institutions in the European structural and investment funds. The text presents an attempt to supplement a discussion about the direction and shape of the public policy with significant threads which are often being pushed to the margin of analytical attention and public practice. On one hand, the goal, method and style of narration refers to the patterns of the participatory models of public policy known from the publications of Western authors. On the other, to the Polish empirical analyses and theoretical generalizations. The main thesis is simple as repercussion of day and night, but still seems not well understood: the predominance of cultural institutions over formal ones. It brings result in requirement of modifying the mutual relations towards more partnership and deliberative.
Year
Issue
Pages
25-46
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Politologii, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
References
 • Crozier M., Friedberg E., Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, tłum. K. Bolesta-Kukułka, PWE, Warszawa 1982.
 • Czapiński J., Stan społeczeństwa obywatelskiego, w: Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015.
 • Dialog społeczny na poziomie regionalnym. Ocena szans rozwoju, red. D. Zalewski, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005.
 • Douglas M., Jak myślą instytucje, tłum. O. Siara, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Hardin G., The Tragedy of the Commons, "Science, New Series" 1968, Vol. 162.
 • Kiersztyn A., Granice brudnej wspólnoty, w: Idee naukowe Adama Podgóreckiego, red. J. Kwaśniewski, J. Winczorek, Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSIR UW, t. 10, PTS - IPSIR UW, Warszawa 2009.
 • Kwieciński L., Analiza praktycznych rozwiązań wzmacniania potencjału partnerów społecznych w odniesieniu do Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, niepublikowany maszynopis, ekspertyza przygotowana na zlecenie Dolnośląskiej Rady Dialogu Społecznego, Wrocław 2016.
 • Luhmann N., Teoria państwa bezpieczeństwa socjalnego, tłum. G. Skąpska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Majone G., Dowody, argumenty i perswazja w procesie politycznym, tłum. D. Sielski, Scholar, Warszawa 2004.
 • Merton R. K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, tłum. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Morawski W., Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo, gospodarka, polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Olson M., The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, Cambridge 1965.
 • Ostrom E., Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems, "American Economic Review" 2010, Vol. 100.
 • Ostrom E., Collective Action and the Evolution of Social Norms, "Journal of Economic Perspectives" 2000, Vol. 14.
 • Peters B.G., Administracja publiczna w systemie politycznym, tłum. K.W. Frieske, Scholar, Warszawa 1999.
 • Podgórecki, A., Kontrola społeczna trzeciego stopnia, "Prace IPSIR UW", t. 1, Problemy profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1976.
 • Sen A., Nierówności. Dalsze rozważania, tłum. I. Topińska, Znak, Kraków 2000.
 • Sroka J., Czy nieformalne wzorce kulturowe oraz formalne instytucje nadążają za potrzebą partnerstwa i dialogu? Czy i ewentualnie w jaki sposób można wzmacniać potencjał strony społecznej w ramach partnerstwa i dialogu w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych?, niepublikowany maszynopis, ekspertyza przygotowana na zlecenie Dolnośląskiej Rady Dialogu Społecznego, Wrocław 2016.
 • Sroka J., Europejskie stosunki przemysłowe w perspektywie porównawczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 • Wybrane instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym, red. J. Sroka, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2008.
 • Zybała A., Polityki publiczne, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Wydawnictwo Kontrast, Warszawa 2012.
 • Zybała A., Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce. W poszukiwaniu źródeł niepowodzeń części naszych działań publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • Zybertowicz A., Antyrozwojowe grupy interesów: zarys analizy, w: W. Wesołowski, J. Włodarek, Kręgi integracji i rodzaje tożsamości, Scholar, Warszawa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2017_3_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.