PL EN


2017 | 3 (15) | 47-63
Article title

Zaufanie jako kluczowy zasób w prowadzeniu dialogu społecznego

Authors
Content
Title variants
EN
Social dialogue and trust
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą analizy i oceny roli zaufania w procesach decyzyjnych podejmowanych w trakcie przetargu pomiędzy grupami interesu, reprezentującymi świat pracy i biznesu. Przetarg ten często określany jest dialogiem społecznym, który na ogół definiuje się jako wszelkie formy negocjacji i konsultacji pomiędzy związkami zawodowymi i pracodawcami oraz państwem. W tej formule dialog można traktować jako narzędzie prowadzenia polityki publicznej. Pierwsza część artykułu jest krótką prezentacją związków dialogu społecznego z polityką publiczną. W części drugiej poruszony został problem zaufania, które jest warunkiem koniecznym dla wysokiej jakości i skuteczności prowadzenia dialogu społecznego. Owa jakość i skuteczność dialogu wiążą się z ceną, jaką uczestnicy muszą zapłacić za udział w dialogu i jego efekty. Mówimy w tym wypadku o kosztach transakcyjnych. Z rozważań w części trzeciej wynika, że zaufanie w istotny sposób przyczynia się do obniżania tych kosztów. Opracowanie kończy się prezentacją wyników badań prowadzonych wśród związkowców i pracodawców, których celem była, między innymi, ocena roli zaufania w dialogu.
EN
This article examines the role of trust in decision-making processes, which involves major interest groups, representing the world of work and business. This process is often referred to as the concept of social dialogue, which is generally defined as all forms of negotiation and consultation between the trade unions and employers and the state. In this formula, dialogue can be regarded as a mechanism of public policy making. The first part of the article is a short presentation of links between social dialogue and public policies. The second part addresses the issue of trust, which is a prerequisite for high quality and effective social dialogue. The quality and effectiveness of dialogue are correlated with the price, which participants have to pay for taking part in the dialogue and its outcomes. This is an issue of transaction costs, which are determined by "trust capital". The third part examines contribution of trust to the cost effect of social dialogue. The study concludes with a presentation of the research, conducted among trade unionists and employers who have, inter alia, assessed the role of trust in dialogue.
Year
Issue
Pages
47-63
Physical description
Contributors
 • SGH Warsaw School of Economics, Collegium of Socio-Economics
References
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 • Bednarski M., Kapitał społeczny, partycypacja pracownicza a rozwój przedsiębiorstwa, "Polityka Społeczna" 2011, nr 7.
 • Bollier D., Dobro wspólne jako nowy paradygmat, https://pl.scribd.com/document/118637397/Dobro-wspolne-jako-nowy-paradygmat
 • Borkowska S., Rokowania zbiorowe, w: Zbiorowe stosunki pracy w procesie przemian, red. H. Moerel, IFiS PAN, Warszawa 1995.
 • Czarzasty J., Razem czy osobno? Europejscy partnerzy społeczni wobec kryzysu, "Pismo Dialogu Społecznego DIALOG" 2009.
 • Dasgupta P., Trust as a Commodity, w: Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, red. D. Gambetta, Oxford 1988.
 • Elementy etyki gospodarki rynkowej, red. B. Pongowska, PWE, Warszawa 2004.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Gardawski J., Między negocjacjami a dialogiem społecznym, w: Demokracja spektaklu?, red. P. Żuk, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • Giza-Poleszczuk A., Gospodarka i uczucia moralne, w: Kultura i gospodarka, red. J. Kochanowicz, M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 • Granovetter M., Economic Action and Social Structure. The Problem of Embeddedness, "American Journal of Sociology" 1985, Vol. 91.
 • Kargul A., Zmiany znaczenia kosztów transakcyjnych w przedsiębiorstwach, w: Koszty transakcyjne. Skutki zmian dla przedsiębiorstw, red. R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Lewicki R. J., Saunders D. M., Barry B., Minton J. W., Zasady negocjacji, REBIS, Poznań 2008.
 • Lewicki R. J., Wiethoff C., Zaufanie: istota, rozwój, przywracanie, w: Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, red. M. Deutsch, P. T. Coleman, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • Luhmann N., Trust and Power, Wiley and Sons Ltd., New York 1979.
 • Modelowy system kształcenia w zakresie dialogu społecznego, red. S. Portet, R. Towalski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 • Rousseau D. M., Sitkin S. B., Burt R. S., Camerer C., Not so Different after all: A Cross - Discipline View of Trust, "Academy of Management Review" 1998, Vol. 3.
 • Sroka J., Dialog na poziomie regionalnym - stan obecny i perspektywy rozwoju w świetle rezultatów badań wojewódzkich komisji dialogu społecznego, Warszawa 2009.
 • Swaniewicz P., Partnerska polityka publiczna na poziomie lokalnym, "Dialog" 2008.
 • Towalski R., Dialog społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, "Monografie i Opracowania SGH" 2011, nr 584.
 • Tripartite Cooperation, Social Dialogue and National Development. Trust a Key Element in Effective Social Dialogue/Foundation Focus, 2015, https://www.eurofound.europa.eu/news/newsarticles/trust-a-key-element-in-effective-social-dialogue-foundation-focus-september-2015.
 • Weissel E., Pakt społeczny w Austrii, w: Negocjacje - droga do paktu społecznego. Doświadczenia, treści, partnerzy i formy, IPiSS, Warszawa 1995.
 • Williamson O. E., Calculativeness, Trust and Economic Organisation, "Journal of Law and Economics" 1993, Vol. 36, No.1, Pt. 2.
 • Ziółkowski M., Utowarowienie życia społecznego a kapitał społeczny, "Kultura i Społeczeństwo" 2004, nr 2 (48).
 • Zybała A., Rzeczpospolita partnerska. Czy w Polsce można zarządzać programami i politykami publicznymi w sposób partnerski, CPS Dialog, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2017_3_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.