Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4 | 3(15) | 81-97

Article title

Wdrażanie funduszy europejskich w polskim rolnictwie na przykładzie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Authors

Content

Title variants

EN
Implementation of EU funds in the area of rural development policy presented by the example of the Rural Development Programme for 2014–2020

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł omawia etapy projektowania i wdrażania funduszy europejskich na przykładzie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Przedstawia odpowiedzialne za programowanie środków na rozwój obszarów wiejskich organy i instytucje po stronie Unii Europejskiej, jak i państwa członkowskiego. Wskazuje na najważniejsze wydarzenia i dokumenty niezbędne do uruchomienia pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koncentruje się na programowaniu pomocy z EFRROW w postaci PROW, który w Polsce realizowany jest jako jednolity program, wraz z przedstawieniem alokacji środków oraz jej zmian pomiędzy wstępnym a finalnym projektem programu. Analiza wdrażania PROW 2014–2020 uzupełniona jest o obszar zarządzania, w którym podział kompetencji pomiędzy instytucjami i organami państwa jest zróżnicowany. Artykuł wskazuje również na problemy i zaniedbania we wdrażaniu wybranych działań PROW, którego całkowity budżet w perspektywie finansowej 2014–2020w Polsce wynosi 13,5mld PLN.
EN
The paper presents the implementation phases of EU funds illustrated by the example of Rural Development Programme for 2014–2020. The author emphasizes the role of authorities and institutions, both the European Union and member states which are responsible for programming EU funds for rural development. The paper indicates the most relevant events and documents necessary to organize financial support from the European Agricultural Fund for Rural Development in Poland. Furthermore, it focuses on the programming of EAFRD assistance in the form of the RDP, which is implemented in Poland in the form of a single programme, together with the presentation of the allocation of funds and their changes between the initial and the final programme. The analysis of the implementation of the RDP 2014–2020 is complemented by a management area in which the division of competencies between institutions is diversified. The article also highlights problems and negligence in the implementation of selected RDP actions, whose total budget in the financial perspective of 2014–2020 in Poland is 13.5 billion zlotys.

Year

Volume

4

Issue

Pages

81-97

Physical description

Dates

published
2017-07-03

Contributors

author
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

References

 • Cardwell M., The European Model of Agriculture, Oxford University Press, Oxford 2004.
 • European Commission, EU Budget 2007 Financial Report, Annex 2: Expenditure 1958–2007 by heading, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2008.
 • European Court Reports, Judgment of the Court of 13 March 1968 – W. Beus GmbH&Co.
 • v Hauptzollamt München. – Reference for a preliminary ruling: Finanzgericht München– Germany. Case 5–67, http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=61967CJ0005&lang1=en&type= TXT&ancre=
 • Giemza K., Kształtowanie się współczesnego modelu europejskiego rolnictwa a kwestia agrarna, w: Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne, red. P. Litwiniuk, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2016.
 • http://www.agronews.com.pl/pl/12,55,19824,0,1, rolnicy_nie_wiedza_ze_gospodaruja_na_osn.html
 • Kiryluk-Dryjska E., Alokacja środków finansowych na wybrane działania PROW 2014–2020 z wykorzystaniem optymalizacji liniowej, “Journal of Agrobusiness and Rural Development” 2014, nr 3.
 • Knieć W., Wspólna Polityka Rolna a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.
 • Kuś A., Rodzaje kompetencji Unii Europejskiej a unijna polityka podatkowa, „Studia z Polityki Publicznej” 2014, nr 2(2).
 • Litwiniuk P., Pozycja samorządu województwa w zakresie wdrażania działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, w: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich, red. P. Litwiniuk, Instytut Prawa Ustrojowego, Warszawa 2015.
 • Mickiewicz A., Mickiewicz B., Charakterystyczne cechy nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2014, t. XVII.
 • Ocena ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Raport końcowy, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ECORYS Polska Sp. z o.o. oraz Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2014.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2015.
 • Rozporządzenie 1290/2005 Rady z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, Dz. Urz. UE L 209, 11.08.2005.
 • Rozporządzenie 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005,
 • Dz. Urz. UE L 347, 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN, w ramach poddziałania
 • Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Dz. U. 2015, poz. 1795.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
 • –2020, Dz. U. 2015, poz. 851.
 • Spychalski M., Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na rozwój sektora rolnego i obszarów wiejskich w Polsce – przewidywane korzyści i koszty w pierwszych latach członkostwa, “International Journal of Management and Economics” 2004, t. 16.
 • Stankiewicz D., Polityka rozwoju rolnictwa i wsi, „Studia BAS” 2008, nr 12.
 • Stoksik J., Projektowanie pomocy unijnej w dziedzinie polityki rozwoju obszarów wiejskich, „Studia Iuridica Agraria” 2013, t. XI.
 • Tomkiewicz E., Bocheński M., Polityka rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie lat 2014–2020 w kontekście nowych wyzwań, „Studia Iuridica Agraria”, 2012, t. X.
 • Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, Dz. U. 2017, poz. 623, art. 39.
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Dz. U. 2015, poz. 349.
 • Wersja skonsolidowana Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE, C83, 30.03.2010.
 • Wigier M., Wprowadzenie, w: Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, red. M. Wigier, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2011.
 • Zarządzenie nr 5 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 • Znaczenie instytucji w procesie wdrażania zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, red. D. Kołodziejczyk, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2017_3_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.