Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4 | 4(16) | 31-55

Article title

Ocena Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jako nowego modelu rozwoju na tle wcześniejszych strategii gospodarczych

Content

Title variants

EN
Evaluation of the Strategy for Responsible Development as a New Development Model in the Context of the Previous Economic Strategies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor dokonuje analizy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, procesu jej tworzenia oraz miejsca w polityce państwa. Podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o jej wykonalność, a także o stopień i kierunek oddziaływania nowej polityki na sytuację społeczno-gospodarczą. Przywołuje inne dokumenty będące podstawą polityki państwa po 1989 r., ze szczególnym uwzględnieniem procesu jej tworzenia, cech charakterystycznych oraz roli w ówczesnym otoczeniu instytucjonalnym. Następnie omawia proces tworzenia i przyjmowania Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Bada spójność i wykonalność celów Strategii. Ponadto instrumenty nowej polityki państwa poddaje krytycznej ocenie, co zostało rozwinięte na wybranych przykładach pokazujących systemowe problemy związane z wdrożeniem polityki SOR. Artykuł kończy się postulatami pod adresem SOR oraz kolejnych projektów polityki państwa.
EN
The author makes an attempt to analyze the Strategy for Responsible Development (SRD), the process of its creation and its place among state policies. He tries to answer the question about its feasibility, degree and direction of the impact of new policies on the social and economic situation. He refers to previous policy-making documents after 1989, with an emphasis on the process of their creation, characteristics and role in the institutional environment. Next, he discusses the process of developing and adopting the SRD. The coherence and the ability to achieve the objectives of the Strategy are examined. Additionally, instruments of the new state policy have been critically evaluated, which has been expanded on selected examples showing system problems with the implementation of SRD policies. The article concludes with proposals addressed to the SRD and future state policies. 

Year

Volume

4

Issue

Pages

31-55

Physical description

Dates

published
2017-10-02

Contributors

References

 • Barro R., Sala-i-Martin X., Economic Growth, MIT Press, 2004.
 • Bogdański M., Dysproporcje w poziomie rozwoju gospodarczego regionów w Polsce – ujęcie dynamiczne, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 7–8.
 • Cieślik A., Rokicki B., Regional Wage Determinants in Poland: The Empirical Verification of the NEG approach, „Bank i Kredyt” 2013, nr 44.
 • Gromada A., Rodzina 500+ jako polityka publiczna, Instytut Studiów Zaawansowanych, 2017.
 • Grosse T. G., Narodowy Plan Rozwoju 2007–2013 – czy możliwa jest regionalizacja zarządzania, „Analizy i Opinie Instytutu Spraw Publicznych” 2004, nr 28.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa 2009.
 • Kancelaria Sejmu RP, Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu w dniu 18 listopada 2015, Warszawa 2015.
 • Kitchin J., Cycles and Trends in Economic Factors, “The Review of Economic Statistics” 1923.
 • Kołodko G., Strategia dla Polski, Warszawa 1994.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.
 • Kosiorowski G., Normatywny charakter aktu prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 2010, nr 9.
 • Kuznets S., Secular Movements in Production and Prices, Boston 1930.
 • Kwiatkowski E., O wielkość Rzeczypospolitej, „Polityka Gospodarcza” 1938.
 • Landau Z., Polityka tzw. nakręcania koniunktury w Polsce w okresie 1936–1939, „Najnowsze
 • Dzieje Polski: Materiały i Studia z Okresu 1914–1939” 1959, nr 2.
 • Lipton D., Sachs J., Fischer S., Kornai J., Creating a Market Economy in Eastern Europe: The Case of Poland, “Brookings Papers on Economic Activity” 1990, nr 1.
 • Mazzucato M., The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths, Anthem Press, 2013.
 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007–2013, Warszawa 2005.
 • Ministerstwo Rozwoju, Konstytucja Biznesu, Warszawa 2016, http://www.mr.gov.pl/media/29158/KONSTYTUCJABIZNESU.pdf
 • Ministerstwo Rozwoju, Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Warszawa 2016.
 • Ministerstwo Rozwoju, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Raport z konsultacji społecznych, Warszawa 2016.
 • Nowak-Far A., Kod(y) polityki publicznej Unii Europejskiej, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 • Piotrowska A., Funkcje zamówień publicznych – organ administracji jako „inteligentny klient”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2014, nr 2 (926).
 • Piotrowska-Marczak K., Uwagi do „Programu Uporządkowania i Ograniczenia Wydatków Publicznych” według stanu na dzień 27 stycznia 2004 r., Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP, Warszawa 2004.
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów, M. P. 2015, poz. 1091.
 • Sachs J., Poland’s First Economic Reform Plan of July 1989, 13 kwietnia 2015, http://jeffsachs. org/2015/04/polands-first-economic-reform-plan-of-july-1989/
 • Standerski D., Plan Morawieckiego: fiasko już na starcie?, Fundacja Kaleckiego, 2016.
 • Stankunowicz E., Czekamy na konkrety, “Forbes”, 29.02.2016.
 • Uchwała nr 14/2016 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, M. P. 2016, poz. 220.
 • Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, M. P. 2013, poz. 121.
 • Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), M. P. 2017, poz. 260.
 • Urząd Rady Ministrów, Program Gospodarczy. Główne założenia i kierunki, Warszawa 9 października 1989.
 • Urząd Zamówień Publicznych, Sprawozdanie o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r., Warszawa 2015.
 • Ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych, Dz. U. 1995, nr 3, poz. 17.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, Dz. U. 1995, nr 1, poz. 1.
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. 1995, nr 1, poz. 2.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, Dz. U. 2016, poz. 296.
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Dz. U. 1993, nr 11, poz. 50.
 • Williamson O., The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, “Journal of Economic Literature” 2000, Vol. 38, No. 3.
 • Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1994 r. w sprawie powołania w skład Rady Ministrów, M. P. 1994, nr 25, poz. 204.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2017_4_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.