PL EN


2017 | 4(16) | 87-103
Article title

W stronę konceptualizacji polityki migracyjnej jako szczegółowej polityki państwa : definicja i pole badawcze

Content
Title variants
EN
Towards the Conceptualization of Migration Policy as a Specific Public Policy: The Definition and Research Field
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest pogłębienie rozważań nad konceptualizacją polityki migracyjnej jako szczegółowej polityki państwa. Autorka analizuje definicje tej polityki sformułowane przez rodzimych badaczy i wskazuje, że ich charakterystycznymi cechami są: koncentracja na działalności instytucji państwowych oraz odnoszenie się do funkcjonalno- technicznej płaszczyzny polityki, właściwej dla polityki publicznej. Jednocześnie zauważa, że do zakresu polityki migracyjnej włączane są konkretne szczegółowe obszary działalności publicznej państwa, w tym przede wszystkim polityka imigracyjna, polityka emigracyjna oraz często także polityka integracyjna. Autorka formułuje własną definicję, zgodnie z którą polityka migracyjna jest całokształtem instrumentów oraz działań i decyzji politycznych projektowanych bądź/i podejmowanych przez organy państwa w odniesieniu do procesów migracyjnych oraz ich uczestników. Politykę migracyjną odróżnia od zarządzania migracjami, który to termin został wypracowany po to, aby nazwać (pozornie) odpolityczniony, globalny system kontroli migracji.
EN
The aim of the article is to deepen the discussion on the conceptualisation of migration policy as a specific public policy. The author analyzes the definitions of this policy formulated by Polish researchers and points out that their characteristic features are: the concentration on activities of state institutions and the reference to the functional and technical level of policy appropriate for public policy. At the same time, she observes that particular areas of public activity, including immigration, emigration and often also integration policies, are included in the scope of migration policy. The author proposes her own definition of migration policy as the totality of instruments, political actions and decisions designed and/or undertaken by the state authorities in relation to migration processes and their participants. She argues that migration policy should be distinguished from migration management, the term which was coined in order to name the (ostensibly) depoliticized, global migration control system.
Year
Issue
Pages
87-103
Physical description
Contributors
References
 • "Pragmatycznie, a nie ideologicznie" - o polityce migracyjnej Polski. Jakub Skiba, Sekretarz Stanu w MSWiA, w rozmowie z Renatą Stefańską i Moniką Szulecką, "Biuletyn Migracyjny" 2016, nr 55 / grudzień 2016, http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/55-grudzien-2016/"pragmatycznie-a-nie-ideologicznie"-o-polityce-migracyjnej-polski
 • Dialogues on Migration Policy, red. M. Giugni, F. Passy, Lexington Books, 2006.
 • Dudzińska A., Instytucjonalne bariery w realizacji polityki publicznej, "Studia z Polityki Publicznej" 2015, nr 3 (7).
 • Duszczyk M., Ewolucja polskiej polityki migracyjnej w zakresie migracji zarobkowych po 1989 r., "Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu" 2014, nr 4 (40).
 • Duszczyk M., Konwergencja polityki imigracyjnej na świecie na przykładzie stosowania wybranych instrumentów, "Problemy Polityki Społecznej" 2013, nr 21.
 • Duszczyk M., Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2012.
 • Externalising Migration Management: Europe, North America and the Spread of 'Remote Control' Practices, red. R. Zaiotti, Routlege, London and New York 2016.
 • Głąbicka K., Okólski M., Stola D., Polityka migracyjna Polski, Seria: Prace Migracyjne nr 18, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998.
 • Hausner J., Polityka a polityka publiczna, "Zarządzanie Publiczne" 2007, nr 1.
 • http://bimalghosh.com/
 • https://ec.europa.eu/home-a%airs/e-library/glossary_en
 • Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wydawnictwo ATLA 2, Wrocław 2002.
 • Lesińska M., Migracje w analizie politologicznej - niewykorzystany potencjał, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny" 2012, nr 2.
 • Łodziński S., Szonert M., "Niepolityczna polityka"? Kształtowanie się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989-2016, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny" 2017, z. 2 (164).
 • Matusz-Protasiewicz P., Wielopoziomowe zarządzanie migracjami. Rola Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w kształtowaniu polityki integracyjnej w Polsce, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2014.
 • Migracje i Społeczeństwo: zbiór studiów, t. 2, red. J. E. Zamojski, Instytut Historii PAN, Warszawa 1997.
 • Migration Control in the North Atlantic World, red. A. Farhimer, O. Faron, P. Weil, Berghahn Books, New York 2003.
 • Migration, Environment and Climate Change: Evidence for Policy. Glossary, International Organization for Migration, Geneva 2014, http://publications.iom.int/system/.les/pdf/meclep_glossary_en.pdf
 • Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia, red. P. Kaczmarczyk, M. Okólski, Ośrodek Badań nad Migracjami, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Polityka migracyjna: historia i współczesne wyzwania, red. K. Górak-Sosnowska, J. Łazor, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki, red. J. Osiński, I. Zawiślińska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, red. A. Grzymała-Kazłowska, S. Łodziński, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Rajkiewicz A., Nad danymi NSP 2002 o migracjach zagranicznych ludności, "Polityka Społeczna" 2004, nr 3.
 • Studia z teorii polityki, t. 1, red. A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 • The Politics of International Migration Management, red. M. Geiger, A. Pécoud, Palgrave Macmillan, 2010.
 • Współczesne polskie migracje. Strategie - skutki społeczne - reakcja państwa, red. M. Lesińska, M. Okólski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 • www.iom.int/key-migration-terms
 • Zybała A., Polityka publiczna wobec teorii i jej praktyki w Polsce, "Wrocławskie Studia Politologiczne" 2015, 18.
 • Zybała A., Polityki publiczne, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa 2012.
 • Zybała A., Wokół potrzeby modernizacji struktury instrumentów polityki publicznej, "Studia z Polityki Publicznej" 2014, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2017_4_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.