PL EN


2018 | 1(17) | 9-32
Article title

Metamorfozy domeny publicznej i ich janusowe oblicze społeczne

Content
Title variants
EN
Metamorphoses of the Public Domain and their Janus-Faced Social Consequences
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie niektórych tendencji w przemianach zachodzących współcześnie w domenie publicznej i zwrócenie uwagi na pewne analogie, jakie występują pomiędzy zmianami w przestrzeni miejskiej a społecznymi procesami modernizacyjnymi, które toczą się w szerszej, ogólnokrajowej skali. Oprócz wstępu i podsumowania, tekst składa się z dwóch głównych części – poświęconej ogólniejszym rozważaniom oraz empirycznej. W części pierwszej przedstawiono bardziej generalne kwestie dotyczące natury i znaczenia miejskiej przestrzeni publicznej oraz sposobów ingerowania w jej kształt, z uwględnieniem zwłaszcza zjawisk określanych mianem rewitalizacji i gentryfikacji. Natomiast w części drugiej, tytułem ilustracji, omówiono pokrótce trzy konkretne przypadki unowocześniających oddziaływań o różnym charakterze i skutkach, jakie wystąpiły w ostatnich latach w Warszawie.
EN
The aim of the article is to show some trends in contemporary transformation of the public domain, and draw attention to certain analogies that occur between changes in the urban space and social modernization processes taking place at a wider, nationwide scale. In addition to the introduction and the conclusion, the text consists of two main parts: dedicated to theoretical considerations and empirical findings. The first part presents more general issues concerning the nature and significance of the urban public spaceand ways of interfering in its shape, taking into account in particular the phenomena referred to as revitalization (urban renewal) and gentrification. In the second part, for illustrative exemplification, three specific cases of modernizing impacts of various nature and effects that took place in recent years in Warsaw were briefly discussed.
Year
Issue
Pages
9-32
Physical description
Contributors
 • University of Warsaw; Faculty of Political Sciences and International Studies; Institute of Social Policy
References
 • Anioł, W. (2016). Kształtowanie przestrzeni miejskiej jako mikrokosmos polityki publicznej. Studia z Polityki Publicznej, nr 2 (10).
 • Anioł, W. (2017). Między starym a nowym. O sposobach modernizowania przestrzeni publicznych. Studia z Polityki Publicznej, nr 2 (14).
 • Anioł, W. (2018). Fabryka, arena, sieć. Trzy paradygmaty w badaniach nad polityką publiczną, w: B. Szatur-Jaworska (red.), Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo UW.
 • Bartoszewicz, D. (2017). Stołek za Koszyki. Choć należy się tron. Gazeta Wyborcza, 20.01.2017.
 • Burno, F. (2016). Spektakl i modernizacja. Miasta włoskie w okresie faszyzmu 1922–1945. Warszawa: Fundacja Kultura Miejsca.
 • Chomątowska, B. (2017). Hala Gwardii lepsza niż Hala Koszyki. Gazeta Wyborcza, 28.11.2017.
 • Ciarkowski, B. (2017). Odcienie szarości. Architekci i polityka w PRL-u. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Drozda, Ł. (2017). Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy. Warszawa: IW Książka i Prasa.
 • Flint, A. (2017). Le Corbusier. Architekt jutra. Warszawa: GWF.
 • Frąckiewicz, L. (red.) (2004). Wykluczenie, rewitalizacja, spójność społeczna. Katowice–Warszawa: WN Śląsk.
 • Franta, A. (2004). Reżyseria przestrzeni. O doskonaleniu przestrzeni publicznej miasta. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
 • Gądecki, J. (2012). I love NH. Gentryfikacja starej części Nowej Huty?. Warszawa: IFiS PAN.
 • Gehl, J. (2009). Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych. Kraków: RAM.
 • Glass, R. (red.) (1964). Aspects of Change. Londyn: MacGibbon & Kee.
 • Groyecka, D. (2014). Gentryfikacja Berlina. Od życia na podsłuchu do kultury caffe latte. Gdańsk: WN Katedra.
 • Gumowska, A. (2016). Czekając na bazar. Newsweek, 28.11–4.12.2016.
 • Hajer, M. i Reijndorp, A. (2001). In Search of New Public Domain: Analysis and Strategy. Rotterdam: NAi Publishers.
 • Jadach-Sepioło, A. (2009). Gentryfikacja w kontekście rewitalizacji, w: A. Zborowski (red.). Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce. Kraków: IRM.
 • Jastrząb, T. (2004). Przestrzenie publiczne we współczesnej urbanistyce i architekturze. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • Karpieszuk, W. (2017). Warszawa bardziej dostępna. Gazeta Wyborcza, 24.10.2017.
 • Le Corbusier (2012). W stronę architektury. Warszawa: FCA.
 • Ledwoń, S. (red.) (2007). Przestrzeń publiczna – determinanta miasta europejskiego. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 • Lees, L., Slater, T. i Wyly, E. (2008). Gentrification. Londyn: Routledge.
 • Lorens, P. i Ratajczyk-Piątkowska, E. (red.) (2008). Komercjalizacja przestrzeni – charakterystyka zjawiska. Warszawa: Wydawnictwo Urbanista.
 • Makowski, G. (2004). Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego. Warszawa: Trio.
 • Merrifield, A. (2016). Nowa kwestia miejska. Warszawa: WN PWN.
 • Nawratek K. (2008). Miasto jako idea polityczna. Kraków: Korporacja Haart.
 • Olszewski, P. (2010). Przekształcenia przestrzeni publicznych a proces gentryfikacji, w: P. Lorens i J. Martyniuk-Pęczek (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych: 93. Gdańsk: Wydawnictwo Urbanista.
 • Omilanowska, M. (2016). Wywiad, Gazeta Wyborcza, 4.11.2016.
 • Peters, B. G. (2015). Advanced Introduction to Public Policy. Cheltenham: Elgar.
 • Pluta, K. (2012). Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne. Warszawa: OW Politechniki Warszawskiej.
 • Potoroczyn, P. (2016). Rozmowa. Gazeta Wyborcza, 23.09.2016.
 • Sennett, R. (1996). Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu. Gdańsk: Marabut.
 • Skalski, K. (2009). Rewitalizacja we Francji. Zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach. Kraków: IRM.
 • Skalski, K. (2017). Szanse i zagrożenia programów rewitalizacji, w: L. Frąckiewicz (red.), Wykluczenie. Rewitalizacja. Spójność społeczna. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”. Smith, N. (1979). Toward a Theory of Gentrification: A Back to the City Movement by Capital, not People. Journal of the American Planning Association, Vol. 45.
 • Smith, N. (1996). The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City. London: Routledge.
 • Sudjic, D. (2015). Kompleks gmachu. Architektura władzy. Warszawa: Fundacja Centrum Architektury.
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27.03.2003 r. Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2018_1_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.