PL EN


2018 | 1(17) | 33-48
Article title

Skuteczność administracyjnej regulacji cen kredytów konsumenckich w obszarze shadow banking w świetle doświadczeń polskich i międzynarodowych

Authors
Content
Title variants
EN
Effectiveness of Price Regulations of Consumer Loans in the Shadow Banking Area in the Light of Polish and International Experience
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor analizuje zmiany regulacyjne na rynku pożyczkowym w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dotyczących funkcjonowania niebankowych instytucji finansowych,które udzielają krótkoterminowych kredytów konsumenckich (mikropożyczek).Podejmuje próbę oceny ich prawdopodobnej skuteczności w świetle doświadczeńinnych państw.
EN
This article concerns the effectiveness of price regulations (the application of the ratecap) in the shadow banking area. The author analyses the situation in Poland and the examples from the selected markets (where this type of regulations was implemented).Taking into account that the main role of the regulator is to ensure the highest possiblelevel of consumer protection in the financial market, by eliminating the negative impactof asymmetries and usury – the effectiveness of proposed solutions stays crucial for allmarket players. Until 2015 lending activity and market practices related to microloans (payday loans)offered by Non-Banking Financial Institutions in Poland were not regulated. After Amber Gold’s bankruptcy a lot of actions were taken to regulate the consumer finance market including a plan to limit the maximum cost of a consumer loan. All the proposed measures were similar to those implemented in other countries. Examples of regulations from other countries show that too restrictive regulations mayhave increased financial exclusion, but too liberal/imprecise ones might make them ineffective. Regardless the identified risks, the Polish government decided to apply hard/restrictive market regulations.
Year
Issue
Pages
33-48
Physical description
Contributors
 • SGH Warsaw School of Economics, Collegium of Socio-Economics
References
 • Analiza skutków regulacji rynku pożyczkowego w Polsce. https://static1.squarespace.com/static/51bf101ae4b010d205f86e84/t/53907bbee4b087ae04f9b62b/1401977790477/2014–05–01+ZFP+ocena+skutk%C3%B3w+regulacji.pdf, dostęp marzec 2018.
 • Atkinson, A. i Messy, F. (2012). Measuring Financial Literacy. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pension, No. 15.
 • Australian Securities and Investment Commission ASIC (2008). ANZ Survey of Adult Financial Literacy in Australia.
 • Campbell, J. (2006). Household Finances. Journal of Finance, Vol. 61, No. 4: 1553–1604.
 • Cupano, A. i Ramsay, I. (2011). What Causes Suboptimal Financial Behavior? An Exploration of Financial Literacy. Social Influences and Behavioral Economics, The University of Melbourne, No. 3.
 • Dyrektywa Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniająca część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zawierającą dodatkowe założenia do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, Dz. Urz. UE L 296 z 15.11.2011: 35.
 • Elliehausen, G. (2010). Implications of Behavioral Research for the Financial Sector Regulation of Consumer Credit Products. Federal Reserve Board. Finance and Economics Discussion Series, No. 25.
 • Kodres, L. E. (2013). What is Shadow Banking. Finance & Development, Vol. 50, No. 2.
 • Komitet Stabilności Finansowej (2013). Raport Analiza działań organów i instytucji państwowych w odniesieniu do Amber Gold Sp. z o.o.
 • Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (2013) – Kongres Consumer Finance, materiały i wystąpienia kongresowe.
 • Raport „Mikropożyczki w Polsce”. https://static1.squarespace.com/static/51bf101ae4b010d205f86e84/t/5391fdc3e4b0dd94905fec79/1402076611218/Mikropo%C5%BCyczki+w+Polsce.pdf, dostęp marzec 2018.
 • Raport Rynek firm pożyczkowych w Polsce. https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2013/rynek-firm -pozyczkowych-w-polsce.html, dostęp marzec 2018.
 • Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Dz. U.2012, nr 0, poz. 1193.
 • Wilmarth Jr., A. E. (2011). The Dodd-Frank Act’s Expansion of State Authority to Protect Consumers of Financial Services. The George Washington University Law School Legal Studies Research Paper, No. 572.
 • Zmiana do Ustawy No. 106/2014 – zmiana do Kodeksu cywilnego Republiki Słowackiej.
 • Zmiana do ustawy No. 128/2002 – zmiana do Ustawy o ochronie konsumentów Republiki Słowackiej.
 • Zmiana do ustawy No. 129/2010 – zmiana do Ustawy o kredycie konsumenckim Republiki Słowackiej.
 • Zmiana do ustawy No. 527/2002 – zmiana w przepisach o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Republiki Słowackiej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2018_1_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.