PL EN


2018 | 1(17) | 49-62
Article title

Polityka państwa w realiach kultury bezrobotnych jako subkultury ubóstwa. Na bazie koncepcji teorii pól Pierre’a Bourdieu

Authors
Content
Title variants
EN
State Policy in the Reality of the Culture of the Unemployed as the Structure of Poverty: Based on Pierre Bourdieu’s Theory of Fields
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule powiązano perspektywę teoretyczną badań nad kulturą bezrobotnych z dorobkiem francuskiego socjologa Pierre’a Bourdieu, w tym z teorią pól. Pole (le champ) jest jedną z kluczowych kategorii jego teorii. Refleksyjna analiza pojęć teoretycznych P. Bourdieu jest pomocna, aby wyjaśnić przyczyny marginalizacji i wykluczenia na przykładzie długoterminowego bezrobocia. Analiza teoretyczna ukazała, że przyczyny marginalizacji tkwią nie tylko w samych jednostkach jej ulegających, ale także uwarunkowane są przemianami ogólnospołecznymi, strukturą społeczną danego państwa. Analizy Bourdieu są dobrą podstawą do programowania polityki publicznej, której celem jest ograniczanie społecznych i ekonomicznych skutków trwałego bezrobocia.
EN
The article links the prospect of theoretical research on the culture of the unemployed with the achievements of French sociologist Pierre Bourdieu, including the theory of fields (le champ), which is one of the key categories of his theory. A reflexive analysis of P. Bourdieu’s theoretical concepts is helpful to explain the reasons for marginalization and exclusion on the example of long-term unemployment. Theoretical analysis showed that the reasons for marginalization lie not only in the entities subject to marginalization,but also are conditioned by general social changes, the social structure of a given country. Bourdieu’s analyses are a good basis for programming public policy, the aim of which is to limit the social and economic effects of permanent unemployment.
Year
Issue
Pages
49-62
Physical description
Contributors
 • SGH Warsaw School of Economics, Collegium of Socio-Economics, Department of Public Policy
References
 • Bauman, Z. (2004). Życie na przemiał. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Bikont, A. (1988). Tożsamość społeczna – teorie, hipotezy, znaki zapytania, w: Studia nad postrzeganiem relacji Ja – Inni: tożsamość, indywiduacja, przynależność, red. M. Jarymowicz: 432–542. Wrocław: Ossolineum.
 • Bogle, J. C. (2009). Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia. Warszawa: PTE.
 • Borkowski, T. i Marcinkowski, A. (1999). Socjologia bezrobocia, Katowice: Wydawnictwo Śląskie.
 • Bourdieu, P. (2006). Przemoc symboliczna, w: Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia: 503–508. Kraków: Znak.
 • Bourdieu, P. (2006). Struktury, habitus, praktyki, w: Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia: 546–558. Kraków: Znak.
 • Bourdieu, P. (2013). Pochwała socjologii, Kultura i Społeczeństwo, nr 1: 3–11.
 • Bourdieu, P. i Wacquant, L. J. D. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Business Insider Polska. Totalny rekord. Bez pracy w Polsce pozostaje jedynie 1,1 mln osób.
 • CBOS (2017). Bezrobotni 2017. http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_051_17. PDF, dostęp 13.03.2018.
 • Czykwin, E. (2000). Białoruska mniejszość narodowa jako grupa stygmatyzowana, Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.
 • Domański, H. (2009). Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości, Warszawa: Scholar.
 • Durkheim, E. (2006). Samobójstwo. Studium z socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Dyczewski, L. (2007). Grupy marginalne, w: Kultura grup mniejszościowych i marginalnych, red. L. Dyczewski: 29–49. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Engbersen, G. et al. (1993). Cultures of Unemployment. A Comparative Look at Long-Term Unemployment and Urban Poverty, San Francisco: Westview Press.
 • GUS (2018). http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-bezrobotnych-i-stopa-bezrobocia-rejestrowanego-wyrownane-sezonowo-2011–2018,5,1. html, dostęp 13.03.2018.
 • https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/stopa-bezrobocia-we-wrzesniu-2017 ‑dane-mrpips/srl6vyw, dostęp 13.03.2018.
 • Jarosz, M. i Kozak, M. W. (2015). Eksplozja nierówności?, Warszawa: Oficyna Naukowa. Jarymowicz, M. (1988). Studia nad postrzeganiem relacji Ja – Inni: tożsamość, indywiduacja, przynależność. Wrocław: Ossolineum.
 • Kłoskowska, A. (1993). Kultura masowa. Warszawa: PWN.
 • Konopka, D. (2009). Kultura bezrobotnych – konieczność czy przypadek?. Białystok: Wydawnictwo WSAP.
 • Kowalik, T. (2013). Czy i kiedy współpraca socjologów z ekonomistami jest możliwa?, w: O lepszy ład społeczno-ekonomiczny, red. T. Kowalik: 11–13. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.
 • Mączyńska, E. (2009). Słowo wstępne, w: J. C. Bogle, Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia. Warszawa: PTE.
 • Merton, R. K. (1968). The Matthew Effect in Science. Science, 159 (3810), January 5: 56–63.
 • Merton, R. K. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: PWN.
 • Naylor, J. i Senior, B. (1988). Incompressible Unemployment. Causes, Consequences and Alternatives. Aldershot: Gower Publishing Company Ltd.
 • Siemaszko, A. (1993). Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa: WN PWN.
 • Szylko-Skoczny, M. (1987). Bezrobocie jako kwestia społeczna. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Woś, R. (2017). Żegnaj, NAIRU. Dziennik Gazeta Prawna. 1–3 grudnia 2017, nr 233 (4632).
 • Zybała, A. (2012). Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i innych krajach. Warszawa: KSAP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2018_1_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.