PL EN


2018 | 2(18) | 25-36
Article title

Wprowadzenie sieci szpitali z punktu widzenia polityki publicznej

Content
Title variants
EN
Implementation of the Network of Hospitals from the Viewpoint of Public Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor poddaje analizie działania władzy publicznej w świetle zasad wynikających z teorii polityki publicznej w jednym z najważniejszych obszarów funkcjonowania państwa – w systemie ochrony zdrowia. Analiza dotyczy rozwiązania wprowadzającego system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieć szpitali). Zmiana ta weszła w życie w wyniku uchwalenia ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zdaniem autora upowszechnienie nauk o polityce publicznej i praktyczne zaimplementowanie teorii polityki publicznej mogłoby istotnie wpłynąć na podniesienie jakości stanowionego prawa. Wprowadzenie sieci szpitali jest zmianą systemu realizującą cele, które nie zostały bezpośrednio wyartykułowane w OSR i uzasadnieniu do projektu ustawy. Prawdziwym zadaniem ww. zmian jest ograniczenie konkurencji w ochronie zdrowia i preferowanie państwowej struktury właścicielskiej – poprzez ograniczenie konkurencji między podmiotami leczniczymi. Autor nie neguje w żadnej mierze zasadności wprowadzenia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (dalejPSZ), a jedynie brak upublicznienia wystarczającego argumentarium przemawiającego za jego wprowadzeniem (w tym analizy ex ante, w której zidentyfikowane potrzeby interwencji legislacyjnej byłyby zestawione z propozycjami rozwiązań i środkami, za pomocą których mają zostać osiągnięte).
EN
The network of hospitals was implemented by an amendment of healthcare services financed from public funds. The act was introduced on 1st October 2017. The goals of the new organization of healthcare were not written directly in in the law or in the justification of the draft bill. It is supposed that the Ministry of Health planned through these changes to strengthen public hospitals and limit competition of public financing for private hospitals. The aim of the article is to stress the role of public policy in programming law changes in the future. The implementation of the science of public policy could improve the quality of the Polish law in the healthcare system.
Year
Issue
Pages
25-36
Physical description
Contributors
References
 • Badanie opinii publicznej CBOS (2013). BS/111/2013, Wartości i Normy, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_111_13. PDF.
 • Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia. Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia, https://www.csioz.gov.pl/statystyka/biuletyn-statystyczny/.
 • Ministerstwo Gospodarki (2013). Lepsze regulacje 2015. Uchwała nr 13/2013 Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013.
 • Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów z późn. zm Uścińska, G., Samoraj-Charitonow, B. i Kolek, A. (2016). Metodologia badań nauk o polityce publicznej w obszarze zabezpieczenia społecznego. Warszawa: Instytut Polityki Społecznej UW.
 • Włodarczyk, W. C. (2014). Współczesna polityka zdrowotna, Wybrane zagadnienia. Warszawa: Lex.
 • www.barometrprawa.pl.
 • www.csioz.gov.pl.
 • www.nfz.gov.pl.
 • www.rcl.gov.pl.
 • www.sjp.pwn.pl.
 • Wytyczne do oceny skutków regulacji. Rządowe Centrum Legislacji, https://www.rcl.gov.pl/sites/images/WytyczneOW.pdf
 • Zawicki, M. (red.) (2014). Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r., www.stat.gov.pl.
 • Zybała, A. (2012). Polityki Publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo gdy zamierza/chce/musi/ rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli?. Warszawa: KSAP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2018_2_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.