PL EN


2018 | 2(18) | 73-90
Article title

Czy RIO chronią samorząd terytorialny, czy ograniczają jego samodzielność finansową?

Content
Title variants
EN
Do RACs Protect Local Self-Government or Restrict Its Financial Independence?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza funkcji kontrolnej państwa nad działalnością samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych. Przedstawiona analiza jest oparta na danych empirycznych Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO), które są specjalnym organem stworzonym do kontroli i nadzoru w zakresie finansów samorządowych. Zwraca się uwagę na kwestię samodzielności finansowej oraz na to, jak wpływają na nią zewnętrzna kontrola i nadzór ze strony państwa, ponieważ zarówno zbyt silna, jak i zbyt słaba kontrola mają negatywne konsekwencje dla rozważnego dysponowania środkami pieniężnymi przez władze samorządowe. Badania wskazały na zmniejszenie się ilości naruszeń prawa ze strony jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych, jednak nadal istnieją przykłady nieefektywnego i nieracjonalnego wykorzystania środków przez władze jednostek samorządu terytorialnego (jst), które, mimo że nie są sprzeczne z prawem, negatywnie wpływają na ich samodzielność finansową oraz w konsekwencji na wykonywanie zadań publicznych. Na zakończenie artykułu proponowane są możliwe sposoby rozwiązania wskazanych problemów.
EN
The aim of the article is to analyse the state control function over the activity of local self-governments in the field of their finances. The analysis is based on empirical data of the Regional Accounting Chambers (RACs), which is a special body created for control and supervision in the field of local government finances. Attention is paid to the question of financial independence of the local powers and how it is influenced by the state’s external supervision. In this context both too strong and too weak control has negative consequences for prudent funds usage by local government. The research indicates a decrease in law infringement by local authorities in the financial sphere. However, there are still cases of inefficient and irrational budget usage by local powers, which does not contradict the law, yet exerts a negative impact on their financial independence and performance of public tasks. Possible solutions of the indicated problems are outlined at the end of the article.
Year
Issue
Pages
73-90
Physical description
Contributors
 • SGH Warsaw School of Economics (PhD student)
References
 • Antkowiak, P. (2011). Decentralizacja władzy publicznej w Polsce na przykładzie samorządu terytorialnego. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2.
 • Katka K. (2016). Jak Gdynia budowała lotnisko w Kosakowie. Jest raport NIK. Gazeta Wyborcza, 21.01.2016.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.
 • Kornberger-Sokołowska, E. (2001). Realizacja zasady adekwatności w procesach decentralizacji finansów publicznych. Samorząd Terytorialny, nr 3.
 • Kornberger-Sokołowska, E. (2015). Zasada adekwatności, w: Itrich-Drabarek, J., Borowska, E., Morawski, A. i Przastek, D. (red.). Samorząd terytorialny w Polsce – reforma czy kontynuacja?. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Prezentacja raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce (2013). Kraków.
 • Narowska, A., Pańczyk, M. i Szybowska M. (2012). Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad podstawową jednostką samorządu terytorialnego – zagadnienia wybrane. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 270.
 • Rosa, M. (2017). Co dwie drogi, to nie jedna! Samorządy się nie dogadały, mieszkańcy dostali dwie ulice. Gazeta Wyborcza, 17.08.2017.
 • Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2001, 2011–2016.
 • Szołno-Koguc, J. i Pomorska, A. (red.) (2011). Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego. Warszawa.
 • Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, Dz. U. 2016, poz. 561.
 • Ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, Dz. U. 2007, nr 231, poz. 1701.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2013, poz. 885.
 • Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2013, poz. 1646 z późn. zm.
 • Zimmerman, J. (2008). Prawo administracyjne. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2018_2_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.