Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 5 | 3(19) | 59-69

Article title

Instytucjonalne formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia na poziomie wyższym – studium przypadku

Content

Title variants

EN
Institutional instruments supporting people with disabilities in higher education: a case study

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Problematyka niniejszego opracowania oscyluje wokół szans i ograniczeń związanych z funkcjonowaniem polskiego systemu wsparcia procesu kształcenia osób z niepełnosprawnościami na poziomie akademickim. Zadaniem uczelni jest stwarzanie warunków do pełnego udziału w tym procesie, wykształcenie wyższe stanowi krok do pełnej aktywizacji i uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym. W części teoretycznej przedstawione zostały uwarunkowania instytucjonalno-prawne inkluzyjnej polityki kształcenia, w tym analiza porównawcza obowiązującego Prawa o szkolnictwie wyższym oraz założeń Ustawy 2.0. W części praktycznej przedstawiono model systemu wsparcia na przykładzie wybranej uczelni wyższej. Zakończenie zawiera wnioski i rekomendacje dotyczące planowanych zmian prawnych.
EN
This paper focuses on the opportunities and challenges of the Polish education system for people with disabilities. To support academic education process, the task of the university is to create conditions which will allow students with disabilities to gain higher education. This will be a step forward into accommodating and participating in social and, most importantly, professional life. The theoretical part presents the institutional and legal conditions of the inclusive education policy, including a comparative analysis of the current legislation and Act 2.0. In the practical part, the model of the support system is presented as a case study on the example of a selected university. The conclusion contains suggestions and recommendations regarding planned legal changes. 

Year

Volume

5

Issue

Pages

59-69

Physical description

Dates

published
2018-07-02

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski, Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością

References

 • Dane dotyczące wykształcenia osób niepełnosprawnych na podstawie BAEL. (2018).
 • Dostępność edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami (2015). Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, nr 5.
 • Dziedziczak-Foltyn, A. (2018). Reformy w polskim szkolnictwie wyższym po 1990 r. w świetle nauki o polityce publicznej. Studia z Polityki Publicznej, nr 2(18).
 • Kubacki, P. (2015). Polityka publiczna wobec niepełnosprawności – propozycje perspektyw teoretycznych. Studia z Polityki Publicznej, nr 4(8).
 • Laboratorium bez barier. https://www.chem.uni.wroc.pl/Laboratorium_bez_barier?mid=110
 • Moroń, D. (2014). Studenci niepełnosprawni na publicznych i niepublicznych uczelniach. Wrocławskie Studia Politologiczne, nr 1.
 • Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 26/2015 Senatu uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.
 • Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój, czyli o siedmiu zasadach wsparcia edukacyjnego będących filarami edukacji włączającej w szkolnictwie wyższym. (2018). Perdeus-Białek, M. (red.). Kraków: Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. (2017). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Informacje i opracowania statystyczne.
 • Sztobryn-Giercuszkiewicz, J. (2018). Szanse i ograniczenia kształcenia akademickiego osób z niepełnosprawnościami w Polsce – perspektywa socjologiczna. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Topolewska, M. (2018). Uczelnie bez barier i przyjazne osobom niepełnosprawnym. Dziennik Gazeta Prawna, nr 114.
 • Akty prawne
 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., Dz. U. 2012, poz. 1196.
 • Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 26/2015 Senatu uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie
 • Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.
 • Rządowy projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Projekt z dnia 22.01.2018 r.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. 2005, nr 164, poz. 1365.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. 1997, nr 123, poz. 776.
 • Zarządzenie nr 98/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim.
 • Zarządzenie nr 114/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2012 r. wprowadzające Regulamin przyznawania w Uniwersytecie Wrocławskim dofinansowania ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2018_3_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.