Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 6 | 1(21) | 87-108

Article title

Peruwiański eksperyment. Pomoc rozwojowa poprzez współpracę wielu podmiotów z organizacją pozarządową jako liderem

Authors

Content

Title variants

EN
The Peruvian experiment. Developmental aid as a result of cooperation of many agencies with a non-governmental organisation as the leader

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł ten jest studium przypadku roli, jaką odgrywa organizacja pozarządowa w polityce rozwojowej i pomocy rozwojowej na przykładzie działalności Fundacji Coprodeli w Peru. W rozwiniętych państwach demokratycznych organy władzy państwowej realizację części swoich zadań przekazują organizacjom społeczeństwa obywatelskiego. Jednak organizacje te mogą także stać się liderem polityki rozwoju, zastępując lub wspierając państwo. Ustalenie to jest szczególnie istotne w perspektywie krajów rozwijających się. Jednak model działalności tych organizacji musi być włączający, a nie zastępujący. Wypracowany przez Coprodeli model angażuje zarówno beneficjentów, lokalne i państwowe struktury władzy i biznesu, jak i inne organizacje pomocowe. Współuczestnictwo wielu podmiotów i specyfika pracy fundacji, która stawia całe osiedla w miejscach zaniedbanych i dotkniętych klęskami żywiołowymi, sprawiają, że model wypracowany przez Coprodeli jest ważny dla rozwoju teorii polityki pomocy rozwojowej.
EN
This article is a case study of the role played by a non-governmental organisation in the development policy and development assistance on the example of the Coprodeli Foundation in Peru. In developed democratic countries, the organs of state power entrust part of their tasks to civil society organisations. However, these organisations can also become the leader in the development policy replacing or supporting the state. This determination is particularly important in the perspective of developing countries. However, the business model of these organisations must be inclusive and not substitute. The model developed by Coprodeli involves both beneficiaries, local and state power and business structures, and other aid organisations. Participation of many entities and the specifics of the work of the foundation, which places entire settlements in places neglected and affected by natural disasters, makes the model developed by Coprodeli important for the advancement of the theory of development assistance policy.

Year

Volume

6

Issue

Pages

87-108

Physical description

Dates

published
2019-01-02

Contributors

 • Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

 • Amsden, A.H. (2007). Escape from Empire. The Developing World’s Journey through Heaven and Hell. Boston: MIT Press.
 • Arczewska, M. (2011). Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w tworzeniu polityk publicznych dotyczących spraw społecznych i ochrony środowiska. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Banerjee, A., Duflo, E. (2011). More than 1 Bilion People Are Hungry in the World. But what if experts are wrong?. Foreign Policy, 5–6.
 • Banerjee, A., Duflo, E. (2014). Poor Economics. A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty. New York: Public Affairs.
 • Banerjee, A., Duflo, E. (2009). The Expiremental Approach to Development Economy. The Annual Review of Economics, 1.
 • Bar, W. (1999). Na krwawym szlaku. Lublin: Wyd. KUL.
 • Bassett, T.J., Winter-Nelson, A. (2010). The Atlas of World Hunger. Chicago: University of Chicago Press.
 • Biuro Analiz Sejmowych (2017). Polityka rozwojowa i humanitarna Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Collier, P. (2007). The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It. Oxford: Oxford University Press.
 • Davis, M. (2009). Planeta slumsów, tłum. K. Bielińska. Warszawa: Książka i Prasa.
 • Deininger, K. (2003). Land Policies for Growth and Poverty Reduction. Washington: World Bank and Oxford University Press.
 • Domosławski, A. (2007). Gorączka latynoamerykańska. Warszawa: Świat Książki.
 • Domosławski, A. (2013). Śmierć w Amazonii. Nowe Eldorado i jego ofiary. Warszawa: Wielka Litera.
 • de Soto, H. (1991). Inny szlak: niewidzialna rewolucja w Trzecim Świecie, tłum. S. Makowiecki, M. Wiśniewski. Warszawa: Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim.
 • de Soto, H. (2002). Tajemnica kapitału. Dlaczego kapitalizm triumfuje na zachodzie, a zawodzi gdzie indziej, tłum. Sz. Czarnik. Warszawa: Fijorr Publishing.
 • Easterly, W. (2002). The Elusive Quest for Growth: Economists Advesntures and Disadventure in the Tropics. Boston: MIT Press.
 • Easterly, W. (2011). Measuring How and Why Aid Works – or Doesn’t. The Wall Street Journal, 30.04.2011.
 • Easterly, W. (2009). The White Man’s Burden: Why the West’s Efforts to Aid to Rest Have Done So Much Ill and So Little Good. Oxford: Oxford University Press.
 • Golte, J., Adams, N. (1987). Caballos de Troya de los invasores, Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
 • Kochanowska, K. (2013) Praca z rodziną w trzecim sektorze w Peru na przykładzie organizacji Coprodeli. Trzeci Sektor, nr specjalny 2013/2014.
 • Komisja Europejska (2014). Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spełnienia przez Peru właściwych kryteriów w kontekście negocjacji umowy o ruchu bezwizowym między Unią Europejską i Peru. Bruksela.
 • Łyniewska, A. (2010). Dlaczego Wenezuela stała w miejscu, kiedy Chile się rozwijało?, w: Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy – analizy porównawcze, red. Balcerowicz, L., Rzońca, A. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Malthus, T. (2003). Prawo ludności, tłum. K. Stein. Warszawa: De Agostini Polska.
 • Meneses Rivas, M. (1974). La formacion de las barriadas en Lima Metropolitana 1945–1973. Lima: UNMSM.
 • Mirkowska-Ostatek, M. (2013). Oficjalna pomoc rozwojowa jako czynnik eliminujący skalę ubóstwa w państwach Trzeciego Świata, w: Polityka rozwojowa. Rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie, red. E. Latoszek, M. Proczek, Warszawa.
 • Moyo, D. (2009). Dead Aid: Why Aid Is Not Working and How There is Another Way for Africa. New York: Farrar Straus Giroux.
 • Moyo, D. (2009). Kaleka pomoc. Znak, 12.
 • Obłąkowska-Kubiak, K. (2014). Współpraca finansowa jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Polsce w realizacji zadania publicznego: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w: Finansowanie działalności przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu, red. A. Krzysztofek. Kraków: AT Wydawnictwo.
 • Polman, L. (2011). Karawana kryzysu, tłum. E. Jusewicz-Kalter. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 • Stowarzyszenie KLON/JAWOR (2002). Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w dziedzinie usług społecznych. Warszawa.
 • Strong, S. (1992). Shining Path:The World’s Deadliest Revolutionary Force. Londyn: Harper Collins.
 • Śniadecka-Kolarska, M. (2006). Kobiety w migracjach przesiedleńczych w Peru (1980–2000). Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 1.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. 2006, nr 227, poz. 1658 z późń. zm.
 • Węcławowicz, G. (2007). Geografia społeczna miast: zróżnicowania społeczno-przestrzenne. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.
 • Źródła internetowe
 • Coprodeli USA, History in Peru, http://www.coprodeliusa.org/history, dostęp: 26.03.2019.
 • Coprodeli USA, Mission, Values, Vision, http://www.coprodeliusa.org/missionvision, dostęp:26.03.2019.
 • Demographia, Demographia Word Urban Areas, 13th Annual Edition: 2017:04, s. 37, http://demographia.com/db-worldua.pdf, dostęp: 26.03.2019.
 • Encyklopedia PWN, Peru. Ludność, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Peru-Ludnosc;4574998.html, dostęp: 26.03.2019.
 • Instituto Nacional de Estadistica y Informatica, www.inei.gob.pe., dostęp: 26.03.2019.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2019_1_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.