PL EN


2019 | 2(22) | 59-72
Article title

Dialog Obywatelski w praktyce

Content
Title variants
EN
Civil Dialogue in Practice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dialog społeczny koncentrujący się na problemach świata pracy nie zapewnia wystarczającej przestrzeni komunikacyjnej dla wszystkich obywateli. Dlatego też, co trzeba podkreślić z całą stanowczością, rozwija się dialog obywatelski, który szerzej pozwala spojrzeć na problemy społeczne i włączyć bardziej zróżnicowanych partnerów do procesu podejmowania decyzji przez władze publiczne. Głównym celem artykułu jest prezentacja dialogu obywatelskiego w ujęciu teoretycznym i praktycznym oraz ukazanie relacji dialogu społecznego z dialogiem obywatelskim, a także narzędzi i metod tego ostatniego. Druga część artykułu zawiera analizę w ujęciu teoretycznym jednej z technik dialogu obywatelskiego – konsultacji społecznych. Trzecia sekcja ukazuje studium przypadku, opisujące spotkanie informacyjne na temat dolnośląskiego budżetu obywatelskiego. W ostatniej części znajduje się podsumowanie rozważań o dialogu obywatelskim. W artykule wykorzystano dane pochodzące z literatury, w tym publikacji książkowych, czasopism, a także akty prawne oraz studium przypadku – obserwację, jak również rozmowy ze spotkania konsultacyjnego.
EN
Social dialogue focusing on the problems of work does not deliver a sufficient area of communication for all citizens. It is important, therefore, to note that civil dialogue develops and permits to look at social problems in a wider manner as well as to include various partners to decisions made by the public authorities. Therefore, the aim of this paper is to present civil dialogue in a theoretical and practical way. For that reason, making the detailed objectives of the study, we turn our attention to the relationship between social and civil dialogue, as well as the methods of civil dialogue. In the second section we wish to investigate one of these methods – namely, public consultation in a theoretical way. The third part of this paper describes a case study analysing an information meeting over the Lower Silesian participatory budget. In the final section we conclude our reflections about civil dialogue. The paper uses data from scientific literature, acts as well as the case study – observations and interviews with the participants of the consultative meeting.
Year
Issue
Pages
59-72
Physical description
Contributors
 • University of Wroclaw. Team for the Support of Students and PhD Students with Disabilities
 • University of Wroclaw, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Science
References
 • Długosz, D. i Wygnański, J. J. (2005). Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej. Warszawa: Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.
 • Gardawski, J. (2009). Dialog społeczny w Polsce. Teoria, historia, praktyka. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Katedra Socjologii Ekonomicznej SGH..
 • International Labour Organization, ILO (2018). Social Dialogue, What is Social Dialogue?, http://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--en/index.htm.
 • Jasiecki, K. (2016). Sprzężenie między dialogiem społecznym i obywatelskim w Polsce na tle państw Unii Europejskiej, w: A. Zybała (red.). Polska w dialogu. Tradycja, zmiany, porównanie, perspektywy. Warszawa: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.
 • Marchaj, R. (2016). Samorządowe konsultacje społeczne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Misztal, W. (2008). Lokalny dialog obywatelski. Warszawa: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.
 • Misztal, W. (2017). Dialog, to znaczy co?. Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, nr 4 (55): 21–31.
 • Towalski, R. (2007). Dialog społeczny – próba definicji, w: R. Towalski (red.). Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje. Warszawa: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz. U. 1990, nr 16, poz. 95 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dz. U. 1998, nr 91, poz. 578 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, Dz. U. 1998, nr 91, poz. 576 z późn. zm.
 • Zakrzewska, I. (2017). Podręczny słownik dialogu społecznego i wartości pokrewnych. Warszawa: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.
 • Zychowicz, Z. (2014). Konsultacje społeczne w samorządzie. Szczecin: Instytut Rozwoju Regionalnego.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873 z późn zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2019_2_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.