Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 6 | 3(23) | 79-91

Article title

Funkcje narzędzi wykorzystywanych w polityce przestrzennej

Authors

Content

Title variants

EN
Functions of spatial policy instruments

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest określenie funkcji narzędzi polityki przestrzennej oraz płaszczyzn, na których mogą być one stosowane. Analizą objęto w szczególności kluczowe narzędzia polityki przestrzennej – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jako istotną ich funkcję określono ochronę ładu przestrzennego. Niezależnie od powyższego, narzędziom polityki przestrzennej można również przyporządkować funkcje ważne z  innych perspektyw: ochrony środowiska, polityki socjalnej lub ochrony dziedzictwa kulturowego.
EN
The aim of the article is to determine the functions of spatial policy instruments and to determine the aspects in which a spatial policy instrument could be used. Analyses pertain to especially local plans of spatial management. The most important function is the protection of spatial order. Besides, spatial policy instruments could have other functions, connected with the environment, social policy or antique protection.

Year

Volume

6

Issue

Pages

79-91

Physical description

Dates

published
2019-07-01

Contributors

 • Pracownia Prawa i Gospodarki Nieruchomościami, Katedra Nieruchomości, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

References

 • Foley M.M., Halpern, B.S., Micheli, F., Armsby, M.H., Caldwell, M.R., Crain, C.M., Praler, E., Rohr, N., Sivas, D., Beck, M.W., Carr, M.H., Crowder, L.B., Duffy, J.E., Hacker, S.D., McLeod, K.L., Palumbi, S.R., Peterson, C.H., Regam, H.M., Ruckelshaus, M.H., Sandifer, P.A., Steneck, R.S. Guiding (2010). Ecological principles for marine spatial planning. Marine Policy, 34: 955–966.
 • Getimis, P. (2012). Comparing spatial planning systems and planning cultures in Europe. The need fora multi-scalar approach. Planning Practice and Research, 27(1): 25–40.
 • Giedych, R. (2018). Ochrona przyrody w polityce przestrzennej miast. Studia KPZK PAN, t. CXC: 200–207.
 • Gorzym-Wilkowski, W. (2013). Planowanie przestrzenne województwa. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Hausner, J. (2007). Polityka a polityka publiczna. Zarządzanie Publiczne, 1. Warszawa/ Kraków: Scholar: 54.
 • Herspergera, A., Oliveiraa, E., Pagliarina, S., Palkaa, G., Verburgb, P., Bolligera, J., Grădinarua, S. (2018). Urban land-use change: The role of strategic spatial planning. Global Environmental Change, 51: 32–41.
 • Izdebski, H. (2013). Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni. Warszawa: LEX Wolters Kluwer Business.
 • Knieling, J., Othengrafen, F. (2015). Planning culture – A concept to explain the evolution of planning policies and processes in Europe?. European Planning Studies, 23(11): 2133–2147.
 • Kotulski, M. (2012). Problemy w kształtowaniu przestrzeni w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego, w: Przestrzeń i nieruchomość jako przedmiot prawa administracyjnego, I. Niżnik-Dobosz. Warszawa: Lexis Nexis: 39.
 • Kowalewski, A., Markowski, T., Śleszyński, P. (2018). Koszty chaosu przestrzennego. Studia KPZK PAN, t. CLXXXII: 7.
 • Kuciński, K. (2009). Geografia ekonomiczna. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Kwaśniak, P. (2008). Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego. Warszawa: Lexis Nexis.
 • Leoński, Z., Szewczyk, M., Kruś, M. (2012). Prawo zagospodarowania przestrzeni. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 • Małysa-Sulińska, K. (2008). Normy kształtujące ład przestrzenny. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 • Niewiadomski, Z. (2016). Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz. Warszawa: Beck.
 • Nowak, M. (2012). Bezpośrednie instrumenty zarządzania przestrzenią jako problem badawczy. Zarządzanie Publiczne, 3. Kraków: Scholar: 53.
 • Nowak, M. (2017). Niesprawność władz publicznych a system gospodarki przestrzennej. Studia KPZK PAN, t. CLXXV: 221.
 • Siniecka, A., Bogacka, E., Rutkowski, A., Sydor, S. (2018). Wybrana problematyka z zakresu zabytków nieruchomych w dokumentach planistycznych, w: Dobre praktyki w rozwoju miast i wsi w zakresie przestrzennym, społecznym i środowiskowym, S. Staszewska (red.), Biuletyn KPZK PAN, 270: 57–65.
 • Szarfenberg, R. (2016). Polityka publiczna – nurty i zagadnienia teoretyczne. Studia z Polityki Publicznej, 1: 66.
 • Szulczewska, B. (2018). Zielona infrastruktura. Studia KPZK PAN, t. CLXXXIX: 176–177.
 • Śleszyński, P. (2013). Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach. Biuletyn KPZK PAN, 252: 183–224.
 • Włoch-Szymla, A. (2018). Instrumenty planistyczne a jakość środowiska zamieszkania w przestrzeni miasta, w: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – współczesne teorie i wyzwania praktyki, B. Luchter, P. Serafin (red). Biuletyn KPZK PAN, 272: 189–191.
 • Zachariasz, I. (2015). Funkcje planu miejscowego, w: Aktualne problemy zarządzania rozwojem przestrzennym w Polsce, J. Martyniuk-Pęczek, M. Nowak (red.). Biuletyn KPZK PAN: 29.
 • Zybała, A. (2015). Polityka publiczna wobec teorii i jej praktyki w Polsce. Wrocławskie Studia Politologiczne, 18: 33.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2019_3_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.