Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 7 | 3(27) | 31-45

Article title

Digitization in museums: Between a fashionable trend and market awareness

Content

Title variants

PL
Cyfryzacja w muzeach: między modą a świadomością rynkową

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The purpose of this article is to verify how museums in Poland deal with the challenge of digital transformation. The proliferation of information and communications technology (ICT) enables the digitization of museum collections and increases their availability to the public. The preservation and popularization of cultural heritage, being an important part of the cultural policy, is a priority for the European Union, resulting in increased funding of digitization initiatives. The study presented in this article is based on a survey performed among a group of leading museums in Poland which are recorded in the State Register of Museums. The results show that museums accept digitization as a crucial element of their activity. 69% of the institutions present some part of their collections online and 94% intend to increase the scope of digitization. However, most institutions share less than 25% of their current collections online despite having a larger part digitized. 83% of museums share their collections exclusively on their own websites or dedicated platforms, and most institutions (62%) observe a positive connection between sharing collections online and the number of physical visits to the museum. The results also show that museums tend to prioritize heritage preservation over collection sharing.
PL
Celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób muzea w Polsce reagują na wyzwania związane z postępującą cyfryzacją. Rozpowszechnienie się technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) sprzyja cyfryzacji kolekcji muzealnych i zwiększa ich dostępność dla publiczności. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kultury jako jeden z ważnych elementów polityki kulturalnej jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej, co przekłada się na zwiększone finansowanie działań cyfryzacyjnych. Badanie przedstawione w artykule jest oparte na ankiecie przeprowadzonej wśród wiodących w Polsce muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów. Wyniki pokazują, że muzea uważają cyfryzację za istotny element swojej działalności. Spośród instytucji 69% udostępnia część swoich kolekcji online, a 94% ma zamiar poszerzyć zakres cyfryzowanych zbiorów. Jednak większość udostępnia poniżej 25% kolekcji w sieci, chociaż posiadają o wiele więcej zasobów już scyfryzowanych. Na własnych stronach lub stronach dedykowanych projektowi cyfryzacji udostępnia kolekcje 83% muzeów, zaś 62% obserwuje pozytywny związek między udostępnianiem kolekcji online i liczbą fizycznych wizyt w muzeum. Wyniki pokazują również, że muzea wciąż są bardziej skoncentrowane na zachowaniu dziedzictwa, a nie na dzieleniu się nim z publicznością.

Year

Volume

7

Issue

Pages

31-45

Physical description

Dates

published
2020-10-28

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

 • Andreacola, F. (2014). Musee et numerique, enjeux et mutations. Revue franęaise des sciences de l'information et de la communication, 5. Retrieved from: https://journals.openedition. org/rfsic/1056 (17.07.2018), DOI: 10.4000/rfsic.1056.
 • Bauman, Z. (2008). Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Borowiecki, K.J., Navarrete, T. (2017). Digitization of heritage collections as indicator of innovation. Economics of Innovation and New Technology, 26(3): 227-246. DOI: 10.1080/10438599.2016.1164488.
 • Borowiecki, K.J., Prieto-Rodriguez, J. (2015). Video games playing: A substitute for cultural consumptions? Journal of Cultural Economics, 39(3): 239-258. DOI: 10.1007/s10824-014-9229-y.
 • Bosomtwe, O., Buchner, A., Janus, A., Wierzbicka, A., Wilkowski, M., Gryszko, E., Majdecka, E. (2018). Dobro wspólne. Pasja i praktyka. Retrieved from: https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/dobro-wspolne-pasja-i-praktyka/ (17.7.2018).
 • Brinkerink, M. (2015). Dutch cultural heritage reaches millions every month. Research & Development Blog, 17 June 2015. Retrieved from http://www.beeldengeluid.nl/en/blogs/research-and-development-en/201506/dutch-cultural-heritage-reaches-millions-every-month (17.7.2018).
 • Citton, Y. (2014). Pour une ecologie de lattention. Paris: Le Seuil.
 • Citton, Y., Crary, J. (2014). L'economie de lattention: nouvel horizon du capitalisme? Paris: La Decouverte.
 • Commission Recommendation of 27.10.2011 on the Digitisation and Online Accessibility of Cultural Material and Digital Preservation (2011). Brussels: European Commission. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:283:0039:0045: EN:PDF (5.9.2020).
 • Cultural Heritage. Digitisation, Online Accessibility and Digital Preservation. Report on the Implementation of Commission Recommendation 2011/711/EU (2016). Brussels: European Commission.
 • Digitalizacja dóbr kultury w Polsce (2014). Warszawa: NIK. Retrieved from: https://www.nik. gov.pl/plik/id,10408, vp,12737.pdf (5.9.2020).
 • Digitalizacja w muzeach. Retrieved from: http://digitalizacja.nimoz.pl/digitalizacja/digitalizacja-w-muzeach (17.7.2018).
 • Digitisation of Cultural Heritage. Retrieved from: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digitisation-of-cultural-heritage (3.4.2019).
 • Enumerate (2015). Core Survey 3. Retrieved from: http://enumeratedataplatform.digibis.com/enumerate-survey-2015-excel-format/detail (3.4.2019).
 • Filiciak, M., Hofmokl, J., Tarkowski, A. (2012). The Circulations of Culture: On Social Distribution of Content. Retrieved from: https://obiegikultury.centrumcyfrowe.pl/the_circulations_of_ culture_report.pdf (5.9.2020).
 • Góral, A. (2012). E-dziedzictwo-potencjał cyfryzacji w zakresie zachowania ciągłości przekazu nie-materialnego dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie w Kulturze, 13(1): 87-100. DOI:10.4467/20843976ZK.12.011.0625.
 • Greffe, X., Krebs, A., Pflieger, S. (2017). The future of the museum in the twenty-first century: recent clues from France. Museum Manage. Curatorship Museum Management and Curatorship, 32(4): 319-334. DOI: 10.1080/09647775.2017.1313126.
 • Griesser-Stermscheg, M., Haupt-Stummer, C., Hollwart, R., Jaschke, B., Sommer, M., Sternfeld, N., Ziaja, L. (2018). The Museum of the Future. In: G. Bast, E. Carayannis, D. Campbell (Eds.), The Future of Museums: Art, Research, Innovation and Society. Springer, Cham: 117-128. DOI:10.1007/978-3-319-93955-1_11.
 • Guccio, C., Martorana, M.F., Mazza, I., Rizzo, I. (2016). Technology and Public Access to Cultural Heritage: the Italian Experience on ICT for Public Historical Archives. In: K.J. Borowiecki, N. Forbes, A. Fresa (Eds.), Cultural Heritage in a Changing World. Online: Springer Open, 55-76. DOI: 10.1007/978-3-319-29544-2.
 • Ilczuk, D. (2002). Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Janowska, A.A. (2017). Przemysły kultury w erze dostępu. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 158: 179-199.
 • Kabassi, K. (2017). Evaluating websites of museums: State of the art. Journal of Cultural Heritage, 24: 184-196, DOI: 10.1016/j.culher.2016.10.016.
 • Konach, T. (2017). Koncepcje nowej muzeologii w kontekście zarzadzania kulturą niematerialną i własnością intelektualną w instytucjach kultury. Zarządzanie w Kulturze, 18 (2): 173-194. DOI: 10.4467/20843976ZK.17.011.7103.
 • Kultura cyfrowa (2017). Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Retrieved from: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2017/kultura-cyfrowa.php (17.7.2018).
 • Liebowitz, S.J. (2013). Internet piracy: The estimated impact on sales. In: R. Towse, C. Handke (Eds.), Handbook of the Digital Creative Economy. Cheltenham: Edward Elgar, 262-273.
 • Liebowitz, S.J. (2014). The impacts of internet piracy. In: R. Watt (Ed.), The Economics of Copyright. Edward Elgar, 225-240.
 • Liebowitz, S.J. (2017). Responding to Oberholzer-Gee & Strumpf's Attempted Defense of Their Piracy Paper. Econ Journal Watch, 14(2): 174-195. DOI: 10.2139/ssrn.2887122.
 • Lohman, J. (2010). Muzeum otwarte. Dla kogo? Oto jest pytanie. In: Muzeum przestrzeń otwarta? Wystąpienia uczestników szóstego sympozjum problemowego Kongresu Kultury Polskiej, 23-25.9.2009, Rottermund A. (Mod.), Warszawa.
 • Malik, R. (2018). Key location factors and the evolution of motives for business service offshoring to Poland. Journal of Economics & Management, 31: 119-132. DOI: 10.22367/jem.2018.31.06.
 • Malik, R., Janowska, A.A. (2018). Megatrends and Their Use in Economic Analyses of Contemporary Challenges in The World Economy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (523): 210-221. DOI:10.15611/pn.2018.523.18.
 • Malik, R., Janowska, A.A. (2019). The next 100 years-applying megatrends to analyze the future of the Polish economy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1 (57): 119131. DOI: 10.15584/nsawg.2019.1.8.
 • Malraux, A. (1965). Le Musee Imaginaire. Paris: Gallimard.
 • Misiak, J. (2017). Bariery w zarządzaniu muzeami. Raport z badań. Poznań: Fundacja ARTnova.
 • Museum of the Future: Insight and Reflections from 10 international museums (2019). In: D. Sturabotti, R. Surace (Eds.), EU: Mu. SA: Museum Sector Alliance. Retrieved from: http://www.project-musa.eu/wp-content/uploads/2017/03/MuSA-Museum-of-the-future.pdf (5.9.2020).
 • Navarrete, T. (2013a). Digital Cultural Heritage. In: I. Rizzo & A. Mignosa (Eds.), Handbook on the Economics of Cultural Heritage. Cheltenham: Edward Elgar, 251-271.
 • Navarrete, T. (2013b). Museums. In: R. Towse, C. Handke (Eds.), Handbook of the Digital Creative Economy. Cheltenham: Edward Elgar, 330-343.
 • Navarrete, T., Borowiecki, K.J. (2016). Changes in cultural consumption: ethnographic collections in Wikipedia. Cultural Trends, 25(4): 233-248. DOI: 10.1080/09548963.2016.1241342.
 • O projekcie (2013). NIMOZ. Retrieved from: http://digitalizacja.nimoz.pl/programy/e-muzea/o-projekcie (17.7.2018).
 • Paolini, P., Mitroff Silvers, D., Proctor, N. (2013). Technologies for Cultural Heritage. In: I. Rizzo, A. Mignosa (Eds.), Handbook on the Economics of Cultural Heritage. Cheltenham: Edward Elgar, 272-289.
 • Parry, R. (2013). Museums in a digital age. London: Routledge.
 • Pasikowska-Schnass, M. (2018). Cultural Heritage in EU Policies. European Parliament. Retrieved from: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621876/EPRS_BRI (2018) 621876_EN.pdf (5.9.2020).
 • Poole, N. (2010). The Cost of Digitising Europe's Cultural Heritage. A Report for the Comite des Sages of the European Commission. Brussels: Common Trust. Retrieved from http://nickpoole.org.uk/wp-content/uploads/2011/12/digiti_report.pdf (5.9.2020).
 • Potts, J. (2014). New Technologies and Cultural Consumption. In: I. Ginsburgh, D. Throsby (Eds.), Handbook of the Economics of Art and Culture. Amsterdam: Elsevier, 215-232.
 • Schmitt, D., Meyer-Chemenska, M. (2015). 20 ans de numerique dans les musees: entre monstration et effacement. La Lettre de l'OCIM. Musees, Patrimoine et Culture scientifiques et techniques, 162: 53-57. DOI: 10.4000/ocim.1605.
 • Towse, R. (2010). A textbook of Cultural Economics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wallach, R. (2001). Features - Does Cultural Heritage Information Want To Be Free? A Discourse on Access. Art documentation: bulletin of the Art Libraries Society of North America, 20 (2): 42. DOI: 10.1086/adx.20.2.27949152.
 • Zawojski, P. (2005). Muzea bez ścian w dobie rewolucji cyfrowej. In: M. Popczyk (Ed.), Muzeum sztuki: antologia, Kraków: Universitas, 685-696.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2020_3_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.