Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 1 | 12-19

Article title

Wypowiadanie umów o pracę z przyczyn organizacyjnych w czeskim i polskim środowisku prawnym. Część 1

Content

Title variants

EN
Termination of employment due to adopted organizational changes in the Czech and Polish legal system. Part 1

Languages of publication

Abstracts

EN
This two-part article aims to compare and analyze the Czech and Polish legal regulations on the termination of employment due to organizational changes adopted by the employer. In particular, the analysis deals with the extent, to which the compared legal regulations protect the employee and the durability of his employment, and (on the other hand) the employer's right to freely conduct business activity by managing his enterprise and deciding on the composition of his workforce. The first part of the article contains a comparison of selected aspects of the basic legal regulation of termination of employment in both countries and the presentation of the conditions for the application of organizational reasons for termination of employment, focusing mainly on the Czech regulation and its judicial interpretation. The second part of the article aims to compare the previously described Czech approach with its Polish counterpart, as well as to compare other socio-legal tools of employee protection related to the main topic, such as the application of the provisions on collective redundancies and mandatory severance pay, special protection of various groups of employees against dismissal, obligatory consultations with trade unions, etc. On this background, the authors also formulate certain proposals for legislative changes in the subject area.
PL
Celem artykułu jest porównanie oraz analiza czeskiej i polskiej regulacji prawnej wypowiadania umów o pracę z przyczyn zmian organizacyjnych zachodzących u pracodawców. Przedmiot analizy stanowi zwłaszcza zakres, w jakim regulacje te chronią z jednej strony pracownika i trwałość jego zatrudnienia, a z drugiej prawo pracodawcy do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zarządzanie zakładem pracy oraz decydowanie o składzie jego kadry pracowniczej. Pierwsza część artykułu zawiera porównanie wybranych aspektów podstawowej regulacji prawnej wypowiadania stosunku pracy w obu krajach oraz warunków zastosowania organizacyjnych przyczyn wypowiedzenia stosunku pracy, skupiając się głównie na czeskich unormowaniach i wykładni sądowej. Druga część, która ukaże się w kolejnym numerze, ma na celu porównanie czeskich rozwiązań z ich polskimi odpowiednikami, a także powiązanych z tematem głównym prawnych narzędzi ochrony pracownika, takich jak stosowanie przepisów o zwolnieniach grupowych i obowiązkowa wypłata odprawy, szczególna ochrona różnych grup pracowników przed wypowiedzeniem, obowiązkowe konsultacje ze związkami zawodowymi itp. Na tym tle autorzy formułują również propozycje, w jakim kierunku powinny zmierzać możliwe zmiany legislacyjne w zakresie omawianej problematyki.

Year

Issue

1

Pages

12-19

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

 • Uniwersytet Masaryka w Brnie
author
 • Uniwersytet Masaryka w Brnie

References

 • Drapal, L. (2018). Komentarz do § 72 czeskiego kodeksu pracy. W: Z. Novotny (red.), Zákoník práce. Praktický komentář. SIP ASPI.
 • Fetter, R. W. (2015). Propouštění pro nadbytečnost v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu. Bulletin advokacie, (7–8). SIP ASPI.
 • Horecky, J. (2015). Skoneeni pracovniho pomiru. W: M. Galvas (red.) Pracovní právo. Brno: Masarykovy univerzita.
 • Kurzych, A. (2013). Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę - ujęcie proceduralne. Monitor Prawa Pracy, (2). SIP Legalis.
 • Liszcz, T. (2014). Prawo pracy. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Mitrus, L. (2018). Komentarz do art. 30, 45 kodeksu pracy. W: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz. SIP Legalis.
 • Muszalski, W. (2019). Komentarz do art. 45 kodeksu pracy. W: W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz. SIP Legalis.
 • Paruch, S. i Stępień, R. (2014). Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę. Monitor Prawa Pracy, (12). SIP Legalis.
 • Ptaeek, L. (2019). Komentarz do § 50 czeskiego kodeksu pracy. W: L. Drapal i Z. Novotny (red.), Zákoník práce. Komentář. SIP Beck-online.
 • Rzecznik Praw Obywatelskich Republiki Czeskiej. (2015). Raport badawczy w dziedzinie dyskryminacji, sygn. 46/2014/DIS. Pozyskano z https://eso. ochrance.cz/Nalezene/Edit/3892
 • Sobczyk, A. (2017). Prawo czy obowiązek oceny pracownikow a ogolna ochrona umowy o pracę przed wypowiedzeniem. Monitor Prawa Pracy, (1). SIP Legalis.
 • Świątkowski, A. M. (2019). Kodeks pracy. Komentarz. SIP Legalis. https://doi.org/10.33226/0032-6186.2019.3.2
 • Štefko, M. (2018). Výpověď pro nadbytečnost jako nástroj diskriminace z důvodu věku. Právní rozhledy, (15–16). SIP Beck-online.
 • Tomšej, J. (2019). Výpověď pro nadbytečnost a kritéria výběru: komparativní srovnání. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, (1). 141–147. Pozyskano z https://doi.org/10.14712/23366478.2019.12
 • Wąż, P. (2020). Komentarz do art. 42, 44 kodeksu pracy. W: K. Walczak (red.), Kodeks pracy. Komentarz. SIP Legalis.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1933411

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0032-6186_2021_1_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.