Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 1 | 29-37

Article title

Zdolność sądowa jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w sprawach o roszczenia funkcjonariuszy

Authors

Content

Title variants

EN
Capacity to be a party to court proceedings of the organisational units of the National Revenue Administration in cases brought by the officers of the Customs and Tax Task Forces

Languages of publication

Abstracts

EN
The capacity to be a party to court proceedings in the case of the organisational units of the National Revenue Administration has not been regulated in a uniform manner. They do not have legal capacity in strictly civil matters and, by extension, they do not have capacity to be a party to court proceedings. Therefore, they do not act on their own in civil proceedings; they only act as representatives of the State Treasury. Conversely, the organisational units of the National Revenue Administration have special capacity to be a party to court proceedings pursuant to Article 460 para. 1 of the Civil Procedure Code in separate proceedings on matters concerning labour and social security law. The purpose of this paper is to decide to what an extent the organisational units of the National Revenue Administration take advantage of their special capacity to be a party to court proceedings. Depending on the outcome, it will be possible to answer, among other things, who should be the defendant in cases brought by the officers of the Customs and Tax Task Forces, particularly in court proceedings for the award of financial equivalents for the lack of tied accommodation.
PL
Kwestia zdolności sądowej jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej nie jest uregulowana jednolicie. W sprawach stricte cywilnych nie mają one zdolności prawnej, a w konsekwencji nie przysługuje im zdolność sądowa. W postępowaniu cywilnym nie występują zatem samodzielnie, a jedynie jako reprezentanci Skarbu Państwa. Natomiast w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jednostkom organizacyjnym Krajowej Administracji Skarbowej przysługuje szczególna zdolność sądowa na podstawie art. 460 § 1 k.p.c. Celem artykułu jest rozstrzygnięcie, w jakim zakresie jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej korzystają ze szczególnej zdolności sądowej. Zależy od tego m.in. odpowiedź na pytanie, kto w obecnym stanie prawnym powinien być stroną pozwaną w sprawach z powództwa funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, w szczególności w postępowaniach sądowych o zasądzenie równoważników pieniężnych za brak służbowego lokalu mieszkalnego.

Year

Issue

1

Pages

29-37

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Baran, K. W. (2020). Komentarz do art. 3. W: K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Art. 1–113. wyd. V. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 • Baran, K. W. (2015). Pracodawca jako strona w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy. Studia Iuridica Lublinensia, (XXIV).
 • Dziurda, M. (2005). Reprezentacja Skarbu Państwa w procesie cywilnym. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.
 • Dziurda, M. (2018). Komentarz do art. 331. W: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz do wybranych przepisów. LEX/el.
 • Dziurda, M. (2018). Procesowa reprezentacja Skarbu Państwa a reprezentacja materialnoprawna. Studia Iuridica, (75). https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.6908
 • Dziurda, M. (2019). Komentarz do art. 4. W: L. Bosek i M. Dziurda (red.), Prokuratoria Generalna RP. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 • Dziurda, M. (2019). Szczególna zdolność sądowa, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 • Ereciński, T. (1984). O potrzebie regulacji postępowania sądowego w sprawach przekazanych ustawami o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi. Państwo i Prawo, (5).
 • Gonera, K. (2010). Zatrudnianie i zwalnianie pracowników samorządowych. Służba Pracownicza, (10).
 • Grzegorczyk, P. (2020). Legitymacja procesowa - pojęcie, funkcje i reżim procesowy. Przegląd Sądowy, (2).
 • Hajn, Z. (2017). Pracodawca. W: G. Goździewicz (red.), System prawa pracy. Tom II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 • Hajn, Z. (1997). Pojęcie pracodawcy po nowelizacji kodeksu pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne - część I, (5), część II, (6).
 • Jakubecki, A. (2014). Zdolność sądowa według kodeksu postępowania cywilnego i przepisów odrębnych w: Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego. W: K. Markiewicz i A. Torbus (red.), Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26–29 września 2013 r.). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Lubiński, K. (1984). Tryb sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach na tle ustaw o przedsiębiorstwie państwowym oraz o samorządzie załogi. Państwo i Prawo, (12).
 • Manowska, M. (2020). Komentarz do art. 64. W: M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. LEX/el.
 • Maniewska, E. (2020). Zakres legitymacji procesowej inspektora pracy z art. 631 kodeksu postępowania cywilnego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.11.4
 • Obrębski, R. (2016). Zarys istoty zdolności sądowej w postępowaniu cywilnym. Polski Proces Cywilny, (1).
 • Pietrzkowski, H. (2011). Zdolność sądowa według Kodeksu postępowania cywilnego i przepisów szczególnych. W: J. Gudowski i K. Weitz (red.), Aurea Praxis Aurea Theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. I. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Pisarczyk, Ł. (2004). Pracodawca wewnętrzny. Monitor Prawa Pracy, (12).
 • Rylski, P. (2013). Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców. W: T. Wiśniewski (red.), System prawa handlowego, Tom 7. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Tyczka, M. (1982). Postępowanie sądowe w sprawach związanych z działalnością przedsiębiorstw państwowych i ich samorządów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (2).
 • Ura, E. (2018). „Ucywilnianie” dotychczasowych stosunków służbowych funkcjonariuszy celnych w związku z reformą administracji celno-skarbowej - w kontekście zasady praworządności. Przegląd Prawa i Administracji, (114). https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.16

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1935540

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0032-6186_2021_1_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.