Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 1 | 38-44

Article title

Charakter prawny „trzynastej emerytury”

Content

Title variants

EN
The legal nature of the "thirteenth pension"

Languages of publication

Abstracts

EN
In the public debate, the additional annual pecuniary benefit for pensioners operates under the term "thirteenth pension". The purpose of the article is to assess the legal nature of this benefit and to answer the question whether it constitutes the implementation of the constitutional right to social security expressed in Article 67 of the Constitution. For this purpose, the author discusses the provisions of the Act of 9 January 2020 on additional annual pecuniary benefit for pensioners, assessing them through the characteristic features of traditional methods implementing the idea of social security. The analysis leads to the conclusion that the additional annual pecuniary benefit is an instrument of social security, to some extent falling within the scope regulated in Article 67 of the Constitution.
PL
W debacie publicznej dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów funkcjonuje pod pojęciem „trzynastej emerytury”. Celem artykułu jest ocena charakteru prawnego tego świadczenia i odpowiedź na pytanie, czy świadczenie to stanowi realizację konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego wyrażonego w art. 67 Konstytucji. Podejmując próbę odpowiedzi na to pytanie autorka omawia przepisy ustawy z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, dokonując ich oceny przez pryzmat cech charakterystycznych dla tradycyjnych metod realizacji idei zabezpieczenia społecznego. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że dodatkowe roczne świadczenie pieniężne jest instrumentem zaopatrzenia społecznego, w pewnym stopniu wpisującym się w zakres unormowany w art. 67 Konstytucji.

Year

Issue

1

Pages

38-44

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

References

 • Antonów, K. (2003). Prawo do emerytury. Kraków: Zakamycze.
 • Bińczycka-Majewska, T. (2004). Konstrukcja zabezpieczenia ryzyka starości w nowym systemie prawnym. W T. Bińczycka-Majewska (red.), Konstrukcje prawa emerytalnego (s. 29–67). Kraków: Zakamycze.
 • Dzwonkowski, H. i Dzwonkowski, M. (2020). Komentarz do art. 6 ordynacji podatkowej. W H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz (s. 73–75). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Jędrasik-Jankowska, I. (2018). Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kaczyński, L. (1986). Pojęcie zabezpieczenia społecznego i kryterium różnicowania jego technik. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5–6), 20–31.
 • Kolasiński, K. (1969). Pojęcie i kryteria rozróżnienia form zabezpieczenia społecznego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5), 14–22.
 • Modzelewski, W. (2020). Komentarz do art. 30i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W: W. Modzelewski (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Pozyskano z: https://sip.legalis. pl/
 • Piotrowski, J. (1966). Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody. Warszawa: „Książka i Wiedza”.
 • Szpor, G. (2016). Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego. W: G. Szpor (red.), System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe (s. 21–52). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Szubert, W. (1987). Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Ślebzak, K. (2015). Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP. Zagadnienia podstawowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Ślebzak, K. (2016). Komentarz do art. 67 Konstytucji. W: M. Safjan i L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86 (s. 1486–1523). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Wojtyczek, K. (1999). Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP. Kraków: Zakamycze.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1935539

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0032-6186_2021_1_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.