Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 3 | 106-112

Article title

Przegląd wybranych europejskich modeli kodeksu rolnego w kontekście ich potencjalnego zastosowania dla kodyfikacji polskiego prawa rolnego

Content

Title variants

EN
The review of selected models of agricultural code in Europe in the context of their potential application to the codification of Polish agricultural law

Languages of publication

Abstracts

EN
The commencement of codification works in the field of Polish agricultural law - what the author of the article postulates - would require a review of the developed agricultural code models in the context of their potential use or application. This article outlines selected European models of the agricultural code - i.e. the French model, the post- Soviet model, the European model, the Italian model and the Polish pre-war model of W.L. Jaworski. In summary, the author puts forward the thesis that the French model (code rural), post-Soviet model (land code) and the model of European agricultural codes should not be taken into account in possible codification works in Poland. The Italian (codice agricolo) model and the agrarian code of W.L. Jaworski (kodeks agrarny) are definitely more valuable than others and have greater potential to be used.
PL
Rozpoczęcie prac kodyfikacyjnych w zakresie prawa rolnego - które postuluje autor artykułu - wymagałoby dokonania przeglądu wypracowanych modeli kodeksu rolnego w kontekście ich potencjalnego wykorzystania lub nawet zastosowania. W ramach niniejszego artykułu zostają przedstawione w zarysie wybrane europejskie modele kodeksu rolnego, tj. francuski, postradziecki, europejski (unijny), włoski i polski przedwojenny W.L. Jaworskiego. W podsumowaniu autor stawia tezę, że model francuski (code rural), postradziecki (kodeks gruntowy) oraz europejskie kodeksy rolnictwa nie powinny być brane pod uwagę przy ewentualnych pracach kodyfikacyjnych w Polsce. Zdecydowanie bardziej wartościowe oraz posiadające większy potencjał do wykorzystania są model włoski (codice agricolo) i model Kodeksu agrarnego W.L. Jaworskiego.

Year

Issue

3

Pages

106-112

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Warszawski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1807523

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2019_3_17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.