Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 9 | 8-16

Article title

Opłata mocowa w mechanizmie rynku mocy

Content

Title variants

EN
Capacity fee in the capacity market

Languages of publication

Abstracts

EN
The paper deals with the capacity fee, which covers the costs of maintaining the capacity market in Poland. The paper analyses the definition of the total cost of the capacity market. Presents the cost allocation method for individual groups of end users on the capacity market, the rules for calculating capacity fee rates for end users are presented taking into account a distinction between end users who use electricity in households and other end consumers. The obligation to publish capacity fee rates in the Bulletin of the Energy Regulatory Office is underlined. The next part deals with the system for the collection of the capacity fee and the scope of information provided to the President of the Energy Regulatory Office. The final part addresses the fact that the capacity fee is tax deductible pursuant to the Capacity Market Act, and that the operator of a transmission system is obliged to create a reserve. The paper ends with final remarks, which summarise previous deliberations and answer the key questions presented in the article.
PL
Artykuł dotyczy opłaty mocowej, która pokrywa koszty utrzymania rynku mocy w Polsce. Podjęto się analizy definicji całkowitego kosztu rynku mocy. Przedstawiono sposób alokacji kosztów rynku mocy na poszczególne grupy odbiorców końcowych. Omówiono zasady kalkulacji stawek opłaty mocowej dla obiorców końcowych z podziałem na odbiorców końcowych zużywających energię elektryczną w gospodarstwach domowych oraz pozostałych odbiorców końcowych. Zwrócono również uwagę na obowiązek publikacji stawek opłaty mocowej w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki, a także zaprezentowano system poboru opłaty mocowej oraz zakres informacji przekazywanych Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. W końcowej części wskazano na przewidziane w ustawie o rynku mocy zwolnienie podatkowe opłaty mocowej oraz obowiązek tworzenia przez operatora systemu przesyłowego rezerwy. Całość zamykają uwagi końcowe, w których dokonano podsumowania poczynionych rozważań oraz udzielono odpowiedzi na kluczowe pytania postawione w tekście.

Year

Issue

9

Pages

8-16

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1807504

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2019_9_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.