Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 11 | 19-28

Article title

Problematyka uchwał wspólnot mieszkaniowych w przedmiocie najmu krótkoterminowego lokali - środki ochrony praw przysługujących właścicielom lokali sąsiednich (cz. II)

Content

Title variants

EN
Resolutions of housing communities on the subject short-term rental of premises in the context of measures to protect the rights of owners of neighboring premises (part II)

Languages of publication

Abstracts

EN
The research presented in the article was inspired by recent demands to amend the Act on the ownership of premises in the context of equipping housing communities with the right to adopt resolutions on the prohibition of short-term rental of premises. These demands were argued, among others the lack of clear regulation on admissibility of adopting such resolutions as well as lack of appropriate measures to protect the rights of premises owners against infringements generated by the phenomenon of short term rental of premises. The aim of the article was therefore to respond to the validity of the arguments raised. In the first part of the article, the subject of analysis was the issue of the admissibility of adopting resolutions by housing communities prohibiting the short-term rental of premises and resolutions on increasing the burden on owners of premises rented for a short time, under the applicable regulations.. In the second part of the article, the research cover the issues of measures to protect the rights of owners of premises in a situation where neighboring premises in a building are rented for a short-term, pursuant to applicable regulations. Measures to protect the right of owners of premises, regulated in the Civil Code as well as in the Act on the ownership of premises, were discussed. They were also assessed in the context of the possibility of their use in the event of infringements generated by short-term rental of premises.
PL
Inspiracją do badań przedstawionych w artykule stały się pojawiające się w ostatnim czasie postulaty nowelizacji ustawy o własności lokali w kontekście wyposażenia wspólnot mieszkaniowych w prawo do podejmowania uchwał w przedmiocie zakazu wynajmu krótkoterminowego lokali. Postulaty te argumentowano m.in. brakiem jednoznacznej regulacji dotyczącej dopuszczalności podejmowania takich uchwał, jak też brakiem odpowiednich środków ochrony praw właścicieli lokali przed naruszeniami generowanymi zjawiskiem najmu krótkoterminowego lokali. Celem artykułu stało się zatem ustosunkowanie się do zasadności podnoszonych argumentów. W pierwszej części artykułu przedmiotem analiz uczyniono problem dopuszczalności podejmowania przez wspólnoty mieszkaniowe uchwał zakazujących wynajmu krótkoterminowego lokali oraz uchwał o zwiększeniu obciążenia właścicieli lokali wynajmowanych krótkoterminowo na gruncie obowiązujących przepisów. W drugiej części artykułu badaniem objęto problematykę przysługujących właścicielom lokali środków ochrony ich praw w sytuacji, w której w budynku sąsiednie lokale wynajmowane są w reżimie najmu krótkoterminowego. Omówione zostały środki ochrony praw przysługujące właścicielom lokali, uregulowane zarówno w kodeksie cywilnym, jak i ustawie o własności lokali. Dokonano też ich oceny w kontekście możliwości ich wykorzystania w sytuacji naruszeń generowanych najmem krótkoterminowym lokali.

Year

Issue

11

Pages

19-28

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1385182

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_11_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.