Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 11 | 29-35

Article title

Przepis art. 24f ust. 2 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym jako przejaw instytucji incompatibilitas w prawie samorządu terytorialnego - uwagi krytyczne

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
The manifestation of the institution of incompatibility of positions in the law of local self-government is, inter alia, 24f par. 2 of the Act of 8 March 1990 on Commune Self-government (u.s.g.). The principles of prevention of corruption in the local government set out in the acts are the subject of numerous critical remarks in the science of law. In particular, the relationship between art. 2 par. 6, art. 4 and art. 6 par. 1 of the Act of 21 August 1997 on Limitation of Conducting Business Activity by Persons Performing Public Functions in relation to art. 24f par. 2 u.s.g. is problematic. Problems also arise from the issue of being members of the management or control and audit authorities as well as proxies of commercial companies with the participation of legal persons of any local government units or entrepreneurs in which such persons participate, by persons indicated in art. 24f par. 2 u.s.g. Indicated specific issues was devoted to this study.
PL
Przejawem instytucji incompatibilitas w prawie samorządu terytorialnego jest między innymi art. 24f ust. 2 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (u.s.g.). Określone w ustawach zasady zapobiegania korupcji w samorządzie są przedmiotem licznych uwag krytycznych nauki prawa. W szczególności kwestią problematyczną jest relacja art. 2 ust. 6, art. 4 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne względem art. 24f ust. 2 u.s.g. Wątpliwości interpretacyjne rodzi także kwestia bycia przez osoby wskazane w art. 24f ust. 2 u.s.g. członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych oraz pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem osób prawnych jakichkolwiek jednostek samorządu terytorialnego lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Tymże szczegółowym zagadnieniom został poświęcony niniejszy artykuł.

Year

Issue

11

Pages

29-35

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1385186

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_11_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.