Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 | 13-22

Article title

Making the Supervision over Commercial Tasks from the Public Service Area More Public vs. Limitation of Autonomy of Legal Protection for an Individual or other Entity

Content

Title variants

PL
Publicyzacja nadzoru nad zadaniami gospodarczymi ze sfery użyteczności publicznej a ograniczenie autonomii ochrony prawnej jednostki

Languages of publication

Abstracts

PL
Opracowanie podejmuje problematykę wzrostu publicznego nadzoru nad sprywatyzowanymi zadaniami gospodarczymi z zakresu świadczenia usługi powszechnej realizowanej przez przedsiębiorstwa komunalne - w analizie porównawczej do reżimu prawa publicznego przedsiębiorstw energetycznych. Tłem jest de lege lata wzmożenie administracyjno-prawnych środków nadzoru nad tymi podmiotami prawa. Sednem podjętej analizy otoczenia prawnego przedsiębiorstw użyteczności publicznej jest pozbawienie odbiorcy usług przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego (monopolisty), przy okazji zmiany modelu regulacji taryfowej tego rodzaju dostawców, prawa do samodzielnej drogi administracyjnoprawnej zaskarżenia taryfy jako naruszającej interes prawny tego odbiorcy. Autonomia jednostki w demokratycznym państwie prawa została ograniczona i powstaje pytanie, czy stan obecny jest wystarczająco uzasadniony, czy ochrona jednostki została wzmocniona, czy też ma miejsce jej osłabienie? Stąd przedmiotem analizy uczyniono możliwości zapewnienia aktywnej roli obywateli w promowaniu i efektywnym osiąganiu integracji systemu prawnego UE, na polu konkurencji i praw konsumentów. Przy okazji osiągania przez jednostkę jej interesu prywatnego może mieć miejsce jednoczesny udział jednostki i jej oddziaływanie w sferze publicznej, w której najefektywniej realizowana jest ochrona praw podstawowych w interesie ogółu jednostek.
EN
This study addresses the problem of the progressive growth of public supervision over privatized business tasks in the area of provision of a general service provided by municipal companies; the issue is presented in the comparative analysis to the regime of the public law of power companies. The undertaken analysis of the legal environment of public service enterprises is focused upon the fact that as the model of regulation of tariffs for water and wastewater enterprises (a monopolist) is amended, the recipients of their services are deprived of their right to independent administration law path for challenging such tariff as infringing their legal interests. An autonomy of an individual has been reduced in a democratic state of law and the question arises whether the actual situation is sufficiently justified; and whether the protection of an individual has been reinforced or weakened. Hence, the subject of the analysis chosen is the potential to ensure the active role of citizens in promoting and effectively achieving the integration of the EU legal system in the field of competition and consumer rights. When an individual attains its private interest, an individual may have a simultaneous participation and influence in the public sphere, in which the protection of fundamental rights is most effectively carried out in the interest of all individuals.

Year

Issue

1

Pages

13-22

Physical description

Contributors

  • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1040087

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_1_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.