Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 5 | 33-38

Article title

Rozszerzenie ochrony konsumenckiej w kodeksie cywilnym

Authors

Content

Title variants

EN
Extending consumer protection in the Civil Code

Languages of publication

Abstracts

EN
The article covers an analysis of changes in the Civil Code made by Article 1 point 1–3 of the Act of 31 July 2019 amending certain acts in order to limit regulatory burdens, which enter into force on 1 June 1 2020. Their assumption is to extend consumer protection in certain legal transactions with the participation of entrepreneurs. They are to concern the protection provided for consumers of a natural person concluding a contract directly related to his business, when the content of this contract indicates that he doesn't have a professional nature for him, resulting in particular from the subject of his business, made available under the provisions on Central Registration and Information on Economic Activity. Changes should be assessed negatively. They are unnecessary and lead only to the deepening of existing terminological confusion. The analysis of terms conditioning the extension of consumer protection leads to the conclusion that such a natural person enjoys protection as a consumer within the meaning of Article 221 of the Civil Code. In fact, it is a natural person concluding a contract with the entrepreneur who is only indirectly related to his business.
PL
Artykuł obejmuje analizę zmian w Kodeksie cywilnym dokonanych mocą art. 1 pkt 1–3 ustawy z 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, które wchodzą w życie 1.06.2020 r. Zakładają one rozszerzenie ochrony konsumenckiej w niektórych czynnościach prawnych z udziałem przedsiębiorców. Mają dotyczyć objęcia ochroną przewidzianą dla konsumentów osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zmiany należy ocenić negatywnie. Są one zbędne i prowadzą wyłącznie do pogłębienia istniejącego chaosu terminologicznego. Analiza przesłanek warunkujących rozszerzenie ochrony konsumenckiej prowadzi do wniosku, że taka osoba fizyczna korzysta z ochrony jako konsument w rozumieniu art. 221 k.c. W istocie jest to bowiem osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę, która jest wyłącznie pośrednio związana z jej działalnością gospodarczą.

Year

Issue

5

Pages

33-38

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1052613

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_5_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.