Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 5 | 39-44

Article title

Zawieszenie prawa głosu akcjonariusza z uwagi na konflikt interesów

Content

Title variants

EN
Suspension of the shareholder's right to vote because of a conflict of interest

Languages of publication

Abstracts

EN
The subject of the article is a right of shareholder to vote during general meeting. The author concerns the interpretation of article 413 § 1 of The Commercial Company Code. The law regulates that the shareholder may not, in person or by proxy, or as a proxy of another person, vote on resolutions on his liability towards the company on any account, including the granting of approval of performance of his duties, release from an obligation towards the company or a dispute between him and the company. The author highlights a personal and material scopes of this regulation and its affects the validity of resolution of the general assembly.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka związana z wykonywaniem prawa głosu przez akcjonariusza. Artykuł skupia się na wykładni art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Autor omawia zakres podmiotowy i przedmiotowy powyższej regulacji prawnej, jak również rozważa skutki naruszenia tego przepisu w kontekście zaskarżenia podjętej w ten sposób uchwały walnego zgromadzenia.

Keywords

Year

Issue

5

Pages

39-44

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1052610

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_5_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.