Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 6 | 32-38

Article title

Dostęp do kultury w zakresie prawa panoramy jako podstawa ograniczenia praw autorskich

Content

Title variants

EN
Access to culture in the field of panorama law as a basis for limiting copyright

Languages of publication

Abstracts

EN
The article undertakes an analysis of the grounds, purpose and scope of copyright limitation in relation to works permanently displayed on publicly accessible roads, streets, squares or gardens in so-called freedom of panorama. With regard to copyright restrictions, which constitute an exception to their absolute protection provided for in the Act, it is reasonable to specify and justify the purpose of permitted public use. The article indicates and justifies the basis for the restriction as: access to culture, stating that this concept is not the same as the definition of a cultural good. To this end, a concise interpretation of the restrictive provision was made, as well as an analysis of legal guarantees in the field of access to culture, cultural heritage, cultural heritage in legal regulations, with particular emphasis on the definition of the good of culture, indicating the lack of coherence of the concepts of the work and the good of culture.
PL
W artykule podjęto analizę podstaw, celu i zakresu ograniczenia praw autorskich w odniesieniu do utworów wystawionych na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach w zakresie tzw. prawa panoramy. W odniesieniu do ograniczeń praw autorskich, stanowiących wyjątek od bezwzględnej ich ochrony przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zm.), zasadne jest określenie i uzasadnienie celu dozwolonego użytku publicznego. W artykule wskazano i uzasadniono podstawę ograniczenia jako dostęp do kultury, zastrzegając że pojęcie to nie jest tożsame z definicją dobra kultury. W tym celu dokonano zwięzłej wykładni przepisu ograniczającego, a także analizy gwarancji prawnych w zakresie dostępu do kultury, dziedzictwa kultury, spuścizny kulturowej w regulacjach prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem definicji dobra kultury, wskazując brak koherentności pojęć utworu i dobra kultury.

Year

Issue

6

Pages

32-38

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1054529

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_6_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.