Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 6 | 39-44

Article title

Sądowa kontrola wyroku wadliwego- glosa krytyczna do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14.06.2019 r. (I GSK 598/19)

Authors

Content

Title variants

EN
Judicial review of a defective judgment - critical commentary on the decision of the Supreme Administrative Court of 14.06.2019 r. (I GSK 598//19)

Languages of publication

Abstracts

EN
The subject of the ruling was the legal assessment of the cassatory complaint lodged against the judgment of the Voivodship Administrative Court in Warsaw of November 30, 2018 (reference number V SA/Wa 1780/18). The controlled decision of the court of first instance went beyond the limits of its jurisdiction in the analysed case. The judgement of the Supreme Administrative Court can be considered only from a formal point of view. The Supreme Administrative Court dismissed of a complaint claiming that the cassation was inadmissible. However, the way in which he did so and how he assessed the ruling of the Voivodship Administrative Court in Warsaw raise huge doubts as to the completeness of procedural regulations.
PL
Przedmiotem glosowanego orzeczenia była ocena prawna zarzutów skargi kasacyjnej wniesionej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30.11.2018 r. (V SA/Wa 1780/18), mocą którego stwierdzono nieważność decyzji kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Kontrolowane rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji wykraczało poza granice jego kognicji w ramach rozpatrywanej sprawy. Orzeczenie, które zapadło przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, można uznać za poprawne wyłącznie z formalnego punktu widzenia. Sąd ten skargę kasacyjną odrzucił jako niedopuszczalną. Jednak sposób, w jaki to uczynił oraz to, jak ocenił orzeczenie WSA w Warszawie, budzą ogromne wątpliwości co do kompletności regulacji procesowych.

Year

Issue

6

Pages

39-44

Physical description

Contributors

author
  • Politechnika Warszawska

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1054528

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_6_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.