Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 7 | 27-32

Article title

Funkcjonowanie klubu sportowego pod reżimem ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Content

Title variants

EN
Functioning of a sports club under the regime of the law on the rules of management of state property

Languages of publication

Abstracts

EN
The article describes the most important, according to the author, the provisions of the Act of 16.12.2016 on the principles of managing state property in the field of functioning of sports club - joint-stock company. This Act introduces primarily three variants of supervision: obtaining the consent of the general meeting of the shareholders for specific legal actions, obtaining the consent of the supervisory body for specific legal actions, as well as determining the rules for the disposal of fixed assets by applying the tender procedure and exceptions to the obligation to apply it. In a specific situation, that duties must be used by sports clubs which operate in the form of joint-stock company. The purpose of the article is also to clarify the doubts related to these provisions.
PL
Artykuł opisuje najważniejsze, zdaniem autora, przepisy ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zakresie funkcjonowania klubu sportowego - spółki akcyjnej. Ustawa ta wprowadza przede wszystkim trzy warianty nadzoru: uzyskanie zgody walnego zgromadzenia na dokonanie określonych czynności prawnych, uzyskanie zgody organu nadzorczego na dokonanie określonych czynności prawnych, jak też określenie zasad zbywania składników aktywów trwałych przez zastosowanie trybu przetargu oraz wyjątki od obowiązku jego zastosowania. W określonej sytuacji obowiązki te muszą być stosowane przez kluby sportowe, funkcjonujące np. w formie spółki akcyjnej. Celem artykułu jest także wyjaśnienie wątpliwości, jakie wiążą się z przedmiotowymi przepisami.

Year

Issue

7

Pages

27-32

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1064650

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_7_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.