Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 7 | 33-39

Article title

Analiza zmian prawnych systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii pod kątem realizacji przez Polskę unijnego celu energetyczno-klimatycznego na 2020 r.

Content

Title variants

EN
Analysis of amendments in the field of support schemes for renewable energy sources in terms of Poland's achievement of the EU's energy and climate target for 2020

Languages of publication

Abstracts

EN
The purpose of this study is to analyse selected legal changes concerning support schemes for renewable energy sources, introduced by the Act of 19 July 2019 amending the Act on Renewable Energy Sources and certain other acts, in terms of achieving the EU's energy and climate target, i.e. achieving a 15% share of renewable sources in Poland's gross final energy consumption in 2020. The research methods used by the author were based on formal-dogmatic and comparative methods. Commenting on the introduced legal changes, the author also took into account aspects of economic analysis of the law. The study refers, in particular, to the analysis of the prosumer support system and the auction support system, as currently the leading mechanisms for promoting renewable energy in Poland. According to the author's position, the introduced legal changes should not significantly contribute to an increase in installed capacity of renewable energy sources in 2020, although they will certainly improve the legal situation of energy producers and may increase the attractiveness of the Polish renewable energy sources market. The author also points to the need to harmonize Polish legislation with the EU Directive 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources, which provides for the need to dynamize the development of renewable energy sources in the perspective of the next energy and climate target set for 2030.
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych zmian prawnych w przedmiocie systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii, wprowadzonych ustawą z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, pod kątem realizacji unijnego celu energetyczno-klimatycznego, tj. osiągnięcia 15-procentowego udziału odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii brutto przez Polskę w 2020 r. Zastosowane przez autora metody badawcze opierały się na metodzie formalno- dogmatycznej oraz komparatystycznej. Komentując wprowadzone zmiany prawne, autor uwzględnił również aspekty ekonomicznej analizy prawa. Treść niniejszego artykułu odnosi się w szczególności do analizy prosumenckiego systemu wsparcia oraz aukcyjnego systemu wsparcia, jako obecnie najpopularniejszych mechanizmów promowania energetyki odnawialnej w Polsce. Zgodnie ze stanowiskiem autora wprowadzone zmiany prawne nie powinny w istotny sposób przełożyć się na wzrost mocy zainstalowanej odnawialnych źródeł energii w 2020 roku, choć z pewnością przyczynią się do poprawy sytuacji prawnej wytwórców oraz mogą wpłynąć na wzrost atrakcyjności polskiego rynku odnawialnych źródeł energii. Autor wskazuje ponadto na konieczność harmonizacji polskiego ustawodawstwa z unijną dyrektywą 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, przewidującą konieczność dynamizacji rozwoju odnawialnych źródeł energii w perspektywie kolejnego celu energetyczno- klimatycznego, wyznaczonego na 2030 r.

Year

Issue

7

Pages

33-39

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1064647

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_7_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.