Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 9 | 11-17

Article title

Raport z dochodzenia OLAF jako dokument urzędowy w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym

Authors

Content

Title variants

EN
The application of the European Anti-fraud Office (OLAF) reports as an official document in Polish administrative and tax proceedings

Languages of publication

Abstracts

EN
The purpose of this article is to answer, from a practical perspective, a crucial question related to legal status of OLAF final control reports (investigative reports conducted by the European Anti-Fraud Office - OLAF): whether these reports can or cannot be applied in the administrative or tax proceedings. Therefore it will be examined whether the OLAF Reports have the value as measures of inquiry in administrative or tax proceedings and whether the content of the OLAF final control report is binding for the public administration, and whether it can be regarded as an official document. Research methodology is based on the analysis of legal texts and interpretations. The legal analysis shows that the OLAF report should be classified as an official document which does not have binding force for the public administration. Moreover when the authority decides, the OLAF report should be taken into account in the administrative or tax proceedings. As a further consequence, the OLAF report can't, unless it is based on special rules, give rise to liability for misconduct of public officer, because it is not a legal act binding on the authority.
PL
Celem niniejszego artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na istotne dla praktyki obrotu prawnego pytanie, czy raporty końcowe z kontroli OLAF (tj. raporty z dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF) mają walor środków dowodowych w ramach postępowań administracyjnych oraz podatkowych, a także czy treść raportu końcowego z kontroli OLAF ma moc wiążącą dla organu administracji publicznej, a ponadto, czy można je uznać za dokument urzędowy. Przyjętą metodologią badań jest metodologia normatywno-dogmatyczna. Z dokonanej analizy wynika, iż raport końcowy z kontroli OLAF należy zaklasyfikować jako dokument urzędowy niemający mocy wiążącej dla organu administracji publicznej prowadzącej określone postępowanie administracyjne (podatkowe), który jednak winien być brany pod uwagę w takim postępowaniu - jeśli dany organ tak zadecyduje. W dalszej konsekwencji raport OLAF, o ile nie wynika to z regulacji szczególnych, nie może powodować pociągnięcia do odpowiedzialności za przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego, albowiem nie jest to wiążący organ akt prawa, a zatem nie można w tym kontekście mówić o występowaniu źródła obowiązku będącego zobowiązaniem do danego (ścisłego) zachowania się przez funkcjonariusza publicznego.

Year

Issue

9

Pages

11-17

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1066149

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_9_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.