Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 9 | 26-34

Article title

Regulacja transgraniczności w dyrektywie 2008/48/WE o kredycie konsumenckim - próba oceny po 10 latach jej obowiązywania

Content

Title variants

EN
The cross-border regulation in Directive 2008/48/EC on consumer credit - an assessment after the ten years it has been in force

Languages of publication

Abstracts

EN
The article analyses the cross border principle and the creation of the uniform market in the area of consumer credit in the EU as formulated by Directive 2008/48/EC. It focuses on selected aspects of the Directive: the scope of the Directive, application of maximum harmonization, and consumer credit assessment. The main goal is to assesses how the cross-border principle has been applied over the past 10 years based on the EU and national regulations, verdicts of the Court of Justice of the European Union as well as EU documents.
PL
W artykule zanalizowano regulację transgraniczności i tworzenia jednolitego rynku w obszarze kredytu konsumenckiego w UE, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z 23.04.2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającą dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz.U. L 133 z 22.5.2008, s. 66). Skoncentrowano się na wybranych aspektach tej dyrektywy: jej zakresie, zastosowanej maksymalnej harmonizacji i ocenie zdolności kredytowej konsumenta. Celem artykułu jest ocena realizacji transgraniczności w ostatnich 10 latach jej obowiązywania na podstawie regulacji unijnych, krajowych, orzecznictwa TSUE oraz dokumentów unijnych.

Year

Issue

9

Pages

26-34

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1066144

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2020_9_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.