Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 1 | 2-11

Article title

Aktualne problemy prawne geologii i górnictwa

Content

Title variants

EN
Current legal problems of geology and mining

Languages of publication

Abstracts

EN
Despite numerous amendments, geology and mining legislation does not meet the current needs. This assessment refers to almost all of the issues governed by the Geological and Mining Act of 2011, as well as some solutions outside of it. First of all, it regards the scope of this Act and the unreasonable rigors of many of its solutions, that cause its evasion as well as discourage from the investment in the discussed area. Polish system of environmental impact assessment of the projects in the field of geology and mining is more rigorous than the requirements set by the European Union, while on the other hand it does not meet all of its requirements. Five years ago a complaint was submitted to the Polish Constitutional Tribunal regarding the conformity of Art. 41 of GMA that defines the concept of a party in the concession proceedings with the Constitution. Also the requirements for the licensing of hydrocarbons are excessively complicated. These problems (and many others) are well known, both to those concerned by the provisions discussed above and to the public authorities responsible for their application. Still, there is no information about initiatives aimed for amending the law in this regard. The aim of the article is to signal the key shortcomings of the aforementioned legal problems and the urgent need for their radical change.
PL
Pomimo licznych zmian prawo dotyczące geologii i górnictwa nie odpowiada aktualnym potrzebom. Ocena ta odnosi się do niemal całości problematyki regulowanej ustawą - Prawo geologiczne i górnicze z 2011 r. (dalej: pr.g.g.), a także do niektórych rozwiązań znajdujących się poza tą ustawą. Przede wszystkim uwagę zwraca nieuzasadniony rygoryzm wielu rozwiązań tego prawa, co zarówno zachęca do ich omijania, jak i zniechęca do podejmowania inwestycji w omawianym zakresie. Polski system ocen oddziaływania przedsięwzięć w zakresie geologii i górnictwa jest z jednej strony bardziej rygorystyczny niż wymagania stawiane przez Unię Europejską, a z drugiej strony nie spełnia wszystkich jej wymagań. Pięć lat temu wpłynęła do Trybunału Konstytucyjnego skarga konstytucyjna na art. 41 pr.g.g. definiujący pojęcie strony postępowań dotyczących koncesji. Nadmierną złożonością charakteryzują się ponadto wymagania dotyczące koncesjonowania węglowodorów. Problemy te (oraz wiele innych) są doskonale znane zarówno tym, których dotyczą omawiane przepisy, jak i władzom publicznym odpowiedzialnym za ich stosowanie. Brak natomiast informacji o inicjatywach zmierzających do zmian prawa w tym zakresie. Celem artykułu jest sygnalizacja kluczowych niedomagań wspomnianego stanu prawnego oraz pilnej potrzeby jego radykalnej zmiany.

Year

Issue

1

Pages

2-11

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1533452

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2021_1_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.