Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 1 | 19-27

Article title

Umowa dowodowa w postępowaniu w sprawach gospodarczych

Content

Title variants

EN
Evidence contracts in proceedings in commercial matters

Languages of publication

Abstracts

EN
By the Act of 4 July 2019 amending the Act - Code of Civil Procedure and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1469), the legislator added Section IIa entitled Proceedings in commercial matters (articles 4581–45813 of the Code of Civil Procedure). This proceeding is another separate proceeding which may be conducted in a civil process in commercial matters listed in art. 4582 CCP. The legislator included on proceedings in commercial matters art. 4589 of the Code of Civil Procedure, which relates to evidence contracts. The regulation of evidence contracts can cause many doubts in the practice of applying the law regarding the legal nature of these contracts up to the legal effects of their introduction. In favor of the material and legal nature of these contracts, it is necessary to solve, under substantive law, problems related to defects of intention, interpretation of these contracts or the legal effects of these contracts for legal successors. It may also be problematic to examine these contracts (whether only on demurrer or ex officio) and the legal consequences of their defects, as well as the question of the time when the parties may rely on such a contract. The aim of the authors is to present all substantive and procedural aspects of the existence of the institution of evidence contract, as well as to clarify doubts that may arise in the context of the institution in the practice of applying the law.
PL
Ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1469) ustawodawca dodał Dział IIa pt. „Postępowanie w sprawach gospodarczych” (art. 4581–45813 k.p.c.). Postępowanie to jest kolejnym postępowaniem odrębnym, które może być prowadzone w procesie cywilnym w sprawach gospodarczych wymienionych w art. 4582 k.p.c. Wśród przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych ustawodawca zamieścił art. 4589 k.p.c., który dotyczy umów dowodowych. Regulacja umów dowodowych może wywoływać szereg wątpliwości w praktyce stosowania prawa, począwszy od samego charakteru prawnego tych umów, a skończywszy na skutkach prawnych ich wprowadzenia. Opowiadając się za materialnoprawnym charakterem umów dowodowych, należy na gruncie prawa materialnego rozwiązać problemy związane chociażby z wadami woli przy ich zawarciu, wykładnią tych umów czy też ich skutkami prawnymi dla następców prawnych. Problematyczne może się też okazać samo badanie tych umów (czy tylko na zarzut, czy z urzędu). To samo dotyczy skutków prawnych ich wadliwości, a także zagadnienia terminu, w jakim strony mogą się powołać na taką umowę. Celem autorów jest przedstawienie wszelkich aspektów materialnoprawnych oraz procesowych obowiązywania instytucji umów dowodowych, a także wyjaśnienie wątpliwości mogących powstać na tle instytucji w praktyce stosowania prawa.

Year

Issue

1

Pages

19-27

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1533250

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2021_1_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.