Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 4 | 17-25

Article title

Zasady nakładania kar pieniężnych na „podmioty krajowe” przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Content

Title variants

EN
Principles of imposing fines on "domestic entities" by the Bank Guarantee Fund

Languages of publication

Abstracts

EN
Since 2016 the Bank Guarantee Fund (BGF) has been authorized to impose fines on entities (banks, brokerage houses and credit unions) that violate certain obligations under their special resolution regime. The act sets the maximum amount of fines at the level of PLN 100 million, but gives the BGF free hand to apply lower fines. The directives for mitigating the amount of the fine leave the BFG a large scope of freedom of action. The catalogue of violations of the law for which a fine may be imposed is comprehensively formulated, but it is possible to repeatedly apply the penalty to the same entity who persistently violates the law. The proceeds from the fines go to the state budget, but in this respect an amendment to the act has been proposed, consisting in leaving these proceeds at the disposal of the BGF for the purpose of financing the restructuring measures. It has been shown that the fines imposed by the BGF are not only a sanction for violation of the law, but also a legal measure, the application of which should improve the effectiveness of the implementation of special resolution regime processes by entities avoiding cooperation with the BGF in this respect. In conclusion, it has been assessed that the fines imposed by the BGF are of a specific nature determined by many factors, including the status and tasks of the BGF, the purposes of applying these fines, as well as the place and role of domestic entities on the financial market. The final effect of properly conducted special resolution regime is not only to prevent the bankruptcy of a specific entity, but also to improve the situation on the financial market in general.
PL
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) od 2016 r. jest uprawniony do nakładania kar pieniężnych na podmioty (banki, domy maklerskie oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) naruszające określone obowiązki w ramach ich przymusowej restrukturyzacji. W ustawie ustalono maksymalną wysokość kar pieniężnych na poziomie 100 mln zł, ale pozostawiono BFG swobodę w stosowaniu niższych kar. Dyrektywy miarkowania kwoty kary pozostawiają BFG duży zakres swobody działania. Katalog naruszeń prawa, za które może być nałożona kara pieniężna, jest sformułowany wyczerpująco, ale możliwe jest wielokrotne stosowanie kary wobec tego samego podmiotu, który uporczywie narusza przepisy prawa. Wpływy z kar pieniężnych zasilają budżet państwa, ale w tym zakresie zaproponowano nowelizację ustawy polegającą na pozostawieniu tych wpływów do dyspozycji BFG z przeznaczeniem na finansowanie działań restrukturyzacyjnych. Wykazano, że kary pieniężne nakładane przez BFG są nie tylko sankcją za naruszenie przepisów prawa, ale także środkiem prawnym, którego zastosowanie powinno poprawiać skuteczność realizacji procesów przymusowej restrukturyzacji przez podmioty uchylające się w tym zakresie od współpracy z BFG. W konkluzji oceniono, że kary pieniężne nakładane przez BFG mają szczególny charakter zdeterminowany wieloma czynnikami, w tym statusem i zadaniami BFG, celami stosowania tych kar oraz miejscem i rolą podmiotów krajowych na rynku finansowym. Ostatecznym efektem prawidłowo przeprowadzonej przymusowej restrukturyzacji jest nie tylko zapobieżenie upadłości konkretnego podmiotu, ale również ogólna poprawa sytuacji na rynku finansowym.

Year

Issue

4

Pages

17-25

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Szczeciński

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1886445

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2021_4_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.