Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 4 | 34-43

Article title

Prawne mechanizmy zabezpieczające prawidłowe wykonywanie prawa głosu z akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych (cz. 1)

Content

Title variants

EN
The legal mechanisms to ensure the exercise of voting rights attached to shares in an investment fund manager or the powers of the investment fund manager's parent company (part 1)

Languages of publication

Abstracts

EN
In recent years, the domestic market for investment funds has been witnessing a trend towards consolidation of this market, which - although at first glance it seems to be a phenomenon characteristic only of private law - has its specific private and public law aspects. The most important element within this process is the PFSA's power to control the capital flows occurring within a given financial institution, i.e. a given investment fund company. The main idea of this regulation is to prevent a takeover of control over a given TFI and to prevent gaining significant influence over TFI management by shareholders who do not ensure correct functioning of the TFI and do not provide stability and security for its further activity. This mechanism is in fact composed of two parts. First, i.e. the notification mechanism, under which the PFSA has been provided with powers to object to an intention of direct or indirect acquisition or subscription for shares or rights attached to shares of the TFI, in a number ensuring reaching or exceeding, respectively, 10%, 20%, one-third, 50% of the total number of votes at the general meeting or participation in the share capital. Secondly - which will be analysed in this publication - the mechanism of the PFSA's decision regarding the prohibition on exercising voting rights from TFI shares or prohibition on exercising rights of the TFI parent entity. Taking into account the fact that this decision has effects both in the sphere of administrative and commercial law, and that it remains outside the mainstream of doctrinal interest, it is appropriate to characterise this decision, the procedure for its issuance, as well as the legal consequences of its entry into legal circulation, in a closer and detailed manner.
PL
W ostatnich latach na krajowym rynku funduszy inwestycyjnych widoczna jest tendencja wyrażająca się w konsolidacji tego rynku, która to konsolidacja - jakkolwiek na pierwszy rzut oka wydaje się zjawiskiem właściwym tylko dla prawa prywatnego - ma szczególne aspekty tak prywatno-, jak i publicznoprawne. Najważniejszym elementem w ramach tego procesu jest bowiem uprawnienie KNF do sprawowania kontroli nad przepływami kapitałowymi zachodzącymi w obrębie danej instytucji finansowej, tj. w danym towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Naczelną ideą tej regulacji jest niedopuszczenie do przejęcia kontroli nad danym TFI i niedopuszczenie do uzyskania znacznego wpływu na zarządzanie TFI przez akcjonariuszy, którzy nie dają rękojmi prawidłowego funkcjonowania TFI i nie zapewniają stabilności i bezpieczeństwa jego dalszej działalności. Mechanizm ten jest złożony z dwóch części. Po pierwsze, z mechanizmu zawiadomienia, na mocy którego KNF została wyposażona w kompetencje do wyrażenia sprzeciwu odnośnie do zamiaru bezpośredniego albo pośredniego nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji TFI w liczbie zapewniającej osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio 10%, 20%, jednej trzeciej, 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym. Po drugie zaś, co będzie przedmiotem analizy w niniejszej publikacji, z mechanizmu decyzji KNF w sprawie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji TFI lub zakazu wykonywania uprawnień podmiotu dominującego TFI. Uwzględniając okoliczność, że decyzja ta wywiera skutki tak w sferze prawa administracyjnego, jak i handlowego, oraz że pozostaje ona poza głównym nurtem zainteresowań doktryny, celowe jest bliższe i szczegółowe scharakteryzowanie tej decyzji, procedury jej wydawania oraz konsekwencji prawnych jej wejścia do obrotu prawnego.

Year

Issue

4

Pages

34-43

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1886436

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2021_4_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.