Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 4 | 44-50

Article title

Skutki upływu terminu związania ofertą w świetle przepisów nowego Prawa zamówień publicznych

Content

Title variants

EN
The consequences of expiry of the offer's validity in the light of new Public Procurement Law

Languages of publication

Abstracts

EN
The aim of the article is to discuss the consequences of the expiry of the validity period time of the offer submitted in the public procurement procedure and to evaluate the solution introduced to the Public Procurement Law of 2019 from the perspective of the Civil Code, which establishes the general legal regime for economic transactions. According to civil law, an offer that ceases to bind expires so acceptance of such an offer does not lead to a legal relationship (contractual or pre-contractual). The Public Procurement Law of 2004 did not regulate the effects of the expiry of the offer's validity period, which was the source of doctrinal disputes and discrepancies in jurisprudence. The judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-35/17 has dispelled these doubts only to some extent. The solution adopted in the Public Procurement Law of 2019 entitles the contractor to express a consent to the conclusion of the contract, which in the civil sense is a renewal of the offer. The model designed as a compromise between ensuring the effectiveness of tender procedures and the need to be consistent with the basic structures of civil law raises a number of doubts. It creates a non-tender phase of the public procurement procedure, which makes it difficult to describe the legal situation of the participants using traditional civil law terminology.
PL
Celem artykułu jest omówienie konsekwencji upływu terminu związania ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oraz ocena rozwiązania wprowadzonego do Prawa zamówień publicznych z 2019 r. z perspektywy Kodeksu cywilnego, który ustanawia ogólny reżim prawny obrotu gospodarczego. Według klasycznej cywilistyki oferta, która przestaje wiązać oferenta, wygasa, co oznacza, że oświadczenie oblata o przyjęciu takiej oferty nie prowadzi do nawiązania stosunku prawnego (umownego albo przedkontraktowego). Prawo zamówień publicznych z 2004 r. nie regulowało skutków upływu terminu związania ofertą, co było zarzewiem sporów doktrynalnych oraz źródłem rozbieżności w orzecznictwie. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-35/17 złagodził je tylko do pewnego stopnia i wymagał interwencji ustawodawcy krajowego. Rozwiązanie przyjęte w Prawie zamówień publicznych z 2019 r. polega na możliwości wyrażenia przez wykonawcę zgody na zawarcie umowy, co w sensie cywilistycznym stanowi ponowienie oferty. Model zaprojektowany jako wyraz kompromisu pomiędzy zapewnieniem skuteczności postępowań przetargowych a potrzebą zachowania spójności z podstawowymi konstrukcjami prawa cywilnego rodzi jednak szereg wątpliwości. Tworzy bowiem nieprzetargową fazę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co utrudnia opisanie sytuacji prawnej uczestników za pomocą tradycyjnych konstrukcji cywilistycznych.

Year

Issue

4

Pages

44-50

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1886435

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2021_4_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.