Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 4 | 57-63

Article title

Prawo do życia w czystym środowisku umożliwiającym oddychanie powietrzem atmosferycznym spełniającym standardy jakości jako dobro osobiste - glosa do zagadnienia prawnego zarejestrowanego w Sądzie Najwyższym, III CZP 27/20

Authors

Content

Title variants

EN
The right to live in a clean environment allowing breathing with atmospheric air fulfilling the quality standards as a personal good - gloss to the legal issue registered in the Supreme Court, III CZP 27/20

Languages of publication

Abstracts

EN
The question of determining the legal situation of the individual in environmental protection law, especially with regard to the formulation of his or her asserted rights and freedoms, has been gaining an increasing legal recognition in recent years. The dynamics of climate change and the successive degradation of the environment, combined with the growing social awareness, have now clearly revealed the need to create a legal system of environmental protection that would enable effective protection of appropriate living conditions for humans not only in the area of public law, but also private law. The practical importance of this problem reflects in the legal issue posed by the District Court in Gliwice and referred to be resolved by the Supreme Court. The aim of the gloss is to present arguments in favor of the admissibility of formulating a personal right in the form of the right to the environment as a subjective right protecting personal rights related to the environment.
PL
W ostatnich latach jako szczególnie istotna jawi się potrzeba jednoznacznej konceptualizacji pozycji prawnej jednostki wobec środowiska jej życia w ramach prawa do środowiska. Dynamika zmian klimatu i postępująca degradacja środowiska, połączone z rosnącą świadomością społeczną, jednoznacznie ujawniły obecnie konieczność stworzenia takiego systemu prawnej ochrony środowiska, który umożliwiałby zapewnienie efektywnej ochrony odpowiednich warunków życia człowieka nie tylko na obszarze regulacji prawa publicznego, ale i prywatnego. Praktyczna doniosłość tego problemu znajduje odzwierciedlenie w sformułowanym przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, a poddanym pod rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, zagadnieniu prawnym. Celem glosy jest prezentacja argumentów przemawiających za dopuszczalnością formułowania prawa osobistego w postaci prawa do środowiska jako prawa podmiotowego chroniącego dobra osobiste związane ze środowiskiem.

Year

Issue

4

Pages

57-63

Physical description

Contributors

author
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1886413

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2021_4_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.