Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 9 | 10-17

Article title

Czy koniecznością ochrony konsumenta można uzasadnić każde uregulowanie prawne? Uwagi na tle art. 117 § 2(1) k.c.

Authors

Content

Title variants

EN
Can the need to protect consumers justify any legal regulation? Remarks on Article 117 § 2(1) of the Polish Civil Code

Languages of publication

Abstracts

EN
The amendment to the Polish Civil Code made in 2018 introduced a new regulation on limitations of claims against consumers. The aim was to strengthen the legal position of the consumer debtor. According to the new Article 117 § 2(1) of the Civil Code, after the expiry of the limitation period, satisfaction of such claims cannot be demanded and the lapse of the period is taken into account by the court ex officio. This effect is therefore independent of the will of the consumer debtor. The author of the article argues that the new regulation is flawed, and that the concept of consumer protection has been used to achieve goals that are incompatible with the objectives of such protection. The role of the state is to assist the consumer in recognising and assessing his legal position, not to replace him in that role.
PL
Dokonana w 2018 r. nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadziła nowe uregulowanie przedawnienia roszczeń przysługujących przeciwko konsumentom. Jego celem było wzmocnienie sytuacji prawnej dłużnika będącego konsumentem. Zgodnie z nowym art. 117 § 2(1) k. c., po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia takich roszczeń, a upływ terminu sąd uwzględnia z urzędu. Skutek przedawnienia jest więc niezależny od woli dłużnika będącego konsumentem. Autor artykułu wskazuje, że uregulowanie jest wadliwe, a koncepcja ochrony konsumenta została wykorzystana do osiągnięcia celów niezgodnych z założeniami tej ochrony. Zadaniem państwa jest bowiem zapewnienie konsumentowi pomocy w rozpoznaniu i ocenie jego sytuacji prawnej, nie zaś zastępowanie go w tej roli.

Year

Issue

9

Pages

10-17

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Brzozowski, A. (1992). Nowa regulacja przedawnienia w prawie cywilnym. Państwo i Prawo, (3), 21–31.
 • Brzozowski, A., Kocot, W. J., Skowrońska-Bocian, E. (2018). Prawo cywilne. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Chmaj, M. (2018). Ekspertyza prawna w przedmiocie: oceny zgodności z konstytucją, oceny skutków regulacji dochowania zasad techniki prawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy - kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw w zakresie skrócenia terminów przedawnienia roszczeń majątkowych z 10 do 6 lat, druk sejmowy nr 2216/VIII kad., http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=2216 (11.03.2021).
 • Górowski, J. (2019). W: A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. T. 2. Warszawa: C.H.Beck.
 • Klafkowski, Z. (1970). Przedawnienie w prawie cywilnym. Warszawa: PWN.
 • Kłoda, M. (2018). Problematyka międzyczasowa zmiany przepisów o przedawnieniu z 2018 r. Przegląd Prawa Handlowego, (8), 42–50.
 • Kocot, W. J. (2019). Zmiana regulacji przedawnienia roszczeń w kodeksie cywilnym. Państwo i Prawo, (3), 124–142.
 • Krajewski, M. (2018). Zmiany regulacji przedawnienia roszczeń. Przegląd Prawa Handlowego, (12), 12–21.
 • Kruszyńska-Kola, J. (2020). Ratio przedawnienia. Warszawa: C.H.Beck.
 • Kuźmicka-Sulikowska, J. (2018). Normatywne określenie sposobu uwzględniania upływu terminu przedawnienia roszczeń jako wybór motywowany względami polityki społecznej. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, (3), 10–23.
 • Lissowska, M. (2010). Polityka konsumencka - podstawy teoretyczne, cele i narzędzia. Gospodarka Narodowa, (10), 57–77. https://doi.org/10.33119/gn/101160
 • Lutkiewicz-Rucińska, A. (2016). Pytanie o wygaśnięcie roszczenia wskutek przedawnienia. Transformacje Prawa Prywatnego, (1), 55–91.
 • Machnikowski, P. (2018). Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń. Przegląd Sądowy, (9), 7–19.
 • Machnikowski, P. (2018). O potrzebie zmiany przepisów normujących przedawnienie roszczeń. Państwo i Prawo, (6), 107–120.
 • Mikłaszewicz, P. (2017). W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. T. 1. Warszawa: C.H.Beck.
 • Pazdan, M. (2020). W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. T. I. Warszawa: C.H.Beck.
 • Radwański, Z. (1987). Kierunki reformy prawa cywilnego. Państwo i Prawo, (4), 5–19.
 • Strugała, R. (2019). W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.
 • Trzaskowski, R. (2006). Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 118 k.c. Przegląd Sądowy, (2), 3–15.
 • Wawrykiewicz, M. (2018). Ekspertyza prawna na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 2216/VIII kad., http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=2216 (11.03.2021).
 • Wiak, J. (2020). Rozszerzenie ochrony konsumenckiej w kodeksie cywilnym. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (5), 33–38. https://doi.org/10.33226/0137-5490.2020.5.4
 • Wielgus, K. (2019). Nowelizacja instytucji przedawnienia w polskim kodeksie cywilnym z 13 kwietnia 2018 r. - analiza prawna. Transformacje Prawa Prywatnego, (2), 109–147.
 • Tezy legislacyjne przyjęte w dniach 19 II i 14 III 1988 przez zespół powołany do opracowania problematyki terminów prawa materialnego i prawa procesowego Komisji ds. Reformy Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (niepubl.).
 • Uzasadnienie rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy 2216/VIII kad., http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2216.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2077878

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2021_9_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.