Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 9 | 18-26

Article title

Rola zamówień publicznych w transformacji cyfrowej

Authors

Content

Title variants

EN
The role of public procurement in the digital transformation

Languages of publication

Abstracts

EN
The contemporary challenges facing the public sector, both at national and EU level, cover several aspects. In the long term, these challenges relate primarily to issues of technological and environmental transformation. Both at the EU and national level, increased efforts are being made to develop strategies that will enable the development of the economy to adapt as fully as possible to the challenges of the present day. The new European Commission's strategy implies two pillars of the economic transformation: environmental and digital transformation. Digital transformation includes activities focused on the use of modern technologies based on the 4th Industrial Revolution, Internet of Things, 5G network, Blockchain and the concept of Smart City. Public procurement will play an important role in the implementation of modern solutions. They have the potential to implement digital transformation due to the number of entities obliged to apply adequate legal regulations and the amount of funds annually spent under public procurement procedures. The new Polish Public Procurement Law contains solutions that make it possible to meet current technological challenges. In order to achieve this goal, it is necessary to base the public procurement model on four pillars, i.e.: (1) basing the actions of public procurers on the principle of efficiency, (2) increasing communication between procurers and contractors, (3) increasing competition on the domestic public procurement market, and (4) increasing the use of technological solutions within the procedure of granting and implementing public procurement. The indicated solutions, if used comprehensively in practice, will enable the development of the public sector, both in terms of services provided and infrastructure.
PL
Współczesne wyzwania stojące przed sektorem publicznym tak na poziomie krajowym, jak i unijnym obejmują kilka aspektów. W perspektywie długoterminowej wyzwania te dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z transformacją technologiczną oraz ekologiczną. Zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym obserwuje się wzmożone działania polegające na opracowaniu strategii, które mają pozwolić na jak najpełniejsze dostosowanie rozwoju gospodarki do wyzwań współczesności. Strategia nowej Komisji Europejskiej zakłada dwa filary transformacji gospodarczej: transformację środowiskową oraz cyfrową. Transformacja cyfrowa obejmuje działania czerpiące z czwartej rewolucji przemysłowej i koncentrujące się na wykorzystaniu internetu rzeczy, sieci 5G, technologii blockchain oraz koncepcji Smart City. Istotną rolę we wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań będą odgrywać zamówienia publiczne. Niosą one ze sobą potencjał implementacji transformacji cyfrowej ze względu na liczbę podmiotów zobowiązanych do stosowania adekwatnych regulacji prawnych oraz wysokość środków finansowych wydatkowych rocznie w ramach procedury udzielania zamówień publicznych. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r. zawiera rozwiązania umożliwiające sprostanie obecnym wyzwaniom technologicznym. Do osiągnięcia wskazanego celu konieczne jest jednak oparcie modelu zamówień publicznych na czterech filarach: (1) bazowaniu przez zamawiających na zasadzie efektywności, (2) poprawie komunikacji pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, (3) zwiększeniu konkurencji na rynku krajowych zamówień publicznych oraz (4) zwiększeniu wykorzystania rozwiązań technologicznych w ramach procedury udzielania i realizacji zamówień publicznych. Wskazane rozwiązania, w przypadku ich kompleksowego wykorzystania w praktyce, umożliwią rozwój krajowego sektora publicznego, tak w zakresie infrastruktury, jak i świadczonych w jej ramach usług.

Year

Issue

9

Pages

18-26

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • Andhov, M., Caranta, R., Wiesbrock, A. (2019). Cost and EU Public Procurement Law, Life-Cycle Costing for Sustainability. London: Routledge.
 • Carter, W. (2019). Defining the Technologies of the Fourth Industrial Revolution. W: A. Milner, E. Yayboke (red.), Beyond Technology: The Fourth Industrial Revolution in the Developing World. Washington, D. C.: Center for Strategic & International Studies, https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/190520_Runde%20et%20al_FourthIndustrialRevolution_WEB.pdf (31.08.2021).
 • European Commission (2016). Buying Green! A Handbook on green public procurement. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf (31.08.2021).
 • Hillman, J. E. (2018). China's Belt and Road Is Full of Holes, Washington, D. C.: Center for Strategic & International Studies, https://csis-websiteprod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/180917_ChinasBelt_final.pdf (31.08.2021).
 • Hoornweg, D., Pope, K. (2014). Socioeconomic Pathways and Regional Distribution of the World's 101 Largest Cities. Toronto: Global Cities Institute, University of Toronto.
 • Klynge, C. (2019). Technology and the New World Order Risks and Opportunities W: A. Milner, E. Yayboke (red.), Beyond Technology: The Fourth Industrial Revolution in the Developing World. Washington, D. C.: Center for Strategic and International Studies, https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/190520_Runde%20et%20al_FourthIndustrialRevolution_WEB.pdf (31.08.2021).
 • Lee, K. -F. (2018). AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order, New York: Mariner Books.
 • Lewis, J. A. (2019). How 5G Will Shape Innovation and Security. Washington, D. C.: Center for Strategic & International Studies, https://csis-websiteprod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/181206_Lewis_5GPrimer_WEB.pdf (31.08.2021).
 • Mazzucatto, M. (2013). The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths (Anthem Other Canon Economics). New York: Anthem Press.
 • Raymond, P. (2019). The Fourth Industrial Revolution and Infrastructure Implications and Impacts. W: A. Milner, E. Yayboke (red.), Beyond Technology: The Fourth Industrial Revolution in the Developing World. Washington, D. C.: Center for Strategic & International Studies, https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/190520_Runde%20et%20al_FourthIndustrialRevolution_WEB.pdf (31.08.2021).
 • Runde, D. F., Spiro, D. S., Alexander, J. M., Lawrence, S. E., Ramanujam, S. R., Yayboke, E. K. (2019). Rebooting the Innovation Agenda. The Need for Resilient Institutions, Washington, D. C.: Centre for Strategic & International Studies.
 • Runde, D. F., Bandura, R., Hammond, M. (2019). A Demand-Driven Approach to Development, Washington, D. C.: Center for Strategic & International Studies, https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/190515_BanduraHammondRunde_DemandDriven_WEB.pdf (31.08.2021).
 • Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution: What it Means, How to Respond. World Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond (31.08.2021).
 • Suominen, K., Chatzky, A., Reinsch, W., Robison, J. (2019). Harnessing Blockchain for American Business and Prosperity. Washington, D. C.: Center for Strategic & International Studies, https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/181101_Suominen_Blockchain_v3.pdf (31.08.2121).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2077884

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2021_9_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.