Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 9 | 27-35

Article title

Urządzenia techniczne a podatek od nieruchomości

Authors

Content

Title variants

EN
Technical equipment and real estate tax

Languages of publication

Abstracts

EN
The main aim of this article is an attempt to identify and organize the categories of technical devices subject to real estate tax. It is a complex and interdisciplinary subject. This is due to the fact that the provisions of the tax law refer to the regulations of the construction law when defining the term "building". As a result, many doubts arise with the classification of given things as potential objects of taxation. In order to solve numerous problems arising at the stage of applying the provisions of the Act on Local Taxes and Fees, it seems necessary to amend this part of the tax law.
PL
Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest próba zidentyfikowania i uporządkowania kategorii urządzeń technicznych podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jest to tematyka złożona i przy tym interdyscyplinarna. Wynika to z tego, że przepisy prawa podatkowego odsyłają przy definiowaniu terminu „budowla” do regulacji prawa budowlanego. W konsekwencji powstaje wiele wątpliwości z klasyfikowaniem określonych rzeczy jako potencjalnych przedmiotów opodatkowania. W celu rozwiązania licznych problemów ujawniających się na etapie stosowania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych niezbędna wydaje się nowelizacja tej części prawa podatkowego.

Year

Issue

9

Pages

27-35

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

author
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Brzeziński, B., Morawski, W. (2007). Urządzenia techniczne a podatek od nieruchomości. Przegląd Podatkowy, (10).
 • Brzeziński, B., Morawski, W. (2012). Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r., P 33/09. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, (1).
 • Budziszewski, J. (2007). Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości węzłów cieplnych. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, (11).
 • Etel, L. (2019). Opodatkowanie instalacji zapewniających funkcjonowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, (8).
 • Etel, L., Dowgier, R. (2008). Maszyny i urządzenia a podatek od nieruchomości. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, (10).
 • Etel, L., Dowgier, R., Liszewski, G., Pahl, B. (2020). Podatki i opłaty lokalne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Kałążny, A. (2020). Opodatkowanie infrastruktury podatkiem od nieruchomości. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Morawski, W. (2010). Gdzie jest definicja budowli w podatku od nieruchomości? Przegląd Podatkowy, 7
 • Pahl, B. (2009). Opodatkowanie obiektów budowlanych wykorzystywanych w górnictwie. Finanse Komunalne, (12).
 • Pahl, B. (2020). Najnowsze zmiany w konstrukcji prawnej podatków lokalnych, czyli jak „tylnymi drzwiami” pozbawia się gminy dochodów o charakterze podatkowym. W: A. Gorgol (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania. Warszawa: C.H.Beck.
 • Szymczak, M. (red.) (1978). Słownik języka polskiego. Tom I. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Szymczak, M. (red.) (1981). Słownik języka polskiego. Tom III. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Świtała, F. (2008). Budowle w energetyce i telekomunikacji a podatek od nieruchomości w świetle orzecznictwa podatkowego. Przegląd Podatkowy, (2).
 • Walter A., Konik T. (2008). Wyrobiska górnicze jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Glosa do wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 16 maja 2007 r. Monitor Podatkowy, (4).
 • Konstytucja RP z 2.04.1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1170 ze zm.
 • Ustawa z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333.
 • Ustawa z 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.
 • Ustawa z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym, t.j. Dz.U. z 2019 r,. poz. 667.
 • Ustawa 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219.
 • Wyrok NSA z 14.02.2012 r. (II FSK 1589/10), LEX nr 1107836.
 • Wyrok NSA z 9.04.2013 r. (II FSK 3006/11), LEX nr 1326340.
 • Wyrok NSA z 16.05.2017 r. (II FSK 1062/15), LEX nr 2306835.
 • Wyrok NSA z 8.12.2017 r. (II OSK 634/16), LEX nr 2452918.
 • Wyrok NSA z 7.12.2018 r. (II FSK 3066/16), LEX nr 2627319.
 • Wyrok NSA z 18.12.2018 r. (II FSK 1275/18), orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Wyrok NSA z 31.01.2019 r. (II FSK 123/17), LEX nr 2627775.
 • Wyrok NSA z 16.04.2019 r. (II OSK 1418/17), LEX nr 2681735.
 • Wyrok NSA z 14.05.2019 r. (II FSK 1563/17), LEX nr 2675702.
 • Wyrok NSA z 9.07.2019 r. (II FSK 2693/17), LEX nr 2718015.
 • Wyrok NSA z 27.09.2019 r. (II FSK 1801/18), LEX nr 2744845.
 • Wyrok NSA z 26.11.2019 r. (OSK 3188/17), LEX nr 2778113.
 • Wyrok NSA z 10.12.2019 r. (II OSK 277/18), LEX nr 3065698.
 • Wyrok NSA z 4.03.2020 r. (II OSK 1099/18), LEX nr 3007175.
 • Wyrok NSA z 22.07.2020 r. (II FSK 1064/18), LEX nr 2822029.
 • Wyrok NSA z 25.08.2020 r. (II FSK 1417/18), LEX nr 3058092.
 • Wyrok NSA z 25.08.2020 r. (II FSK 1629/18), LEX nr 3058339.
 • Wyrok NSA z 24.11.2020 r. (II FSK 1317/20), LEX nr 3106525.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19.06.1992 r., U 6/92, OTK 1992, nr 1, poz. 13.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29.03.1994 r., K 13/93, OTK 1994 nr 1 poz. 6.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10.11.1998 r., K 39/97, OTK 1998 nr 6, poz. 99.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13.09.2011 r. P 33 /09, Dz.U. z 2011 r., nr 206, poz. 1228.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13.12.2017 r. SK 48/15, Dz.U. z 2017 r., poz. 2432.
 • Wyrok WSA w Białymstoku z 25.02.2020 r. (II SA/Bk823/19), LEX nr 2895515.
 • Wyrok WSA w Gdańsku z 3.06.2020 r. (II SA/Gd 673/19), LEX nr 3020501.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z 26.11.2010 r. (II SA/Po 637/10), orzeczenia.nsa.gov.pl.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2078310

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2021_9_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.