Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 9 | 36-45

Article title

Postępowanie cywilne w okresie epidemii COVID-19

Authors

Content

Title variants

EN
Civil proceedings in the times of COVID-19 pandemic

Languages of publication

Abstracts

EN
The epidemic is a challenge to the justice. The court proceedings' conducting must take into account the principles of epidemiological safety. However, this must not lead to a violation of the rights of parties to court proceedings. Instruments enabling safe conduct of court cases are contained in the Code of Civil Procedure and in the Act of 2 March 2020. The aim of the article is to systematize and discuss the key regulations and institutions that allow for ensuring the proper administration of justice in the current difficult period with the use of the above-mentioned provisions. These solutions are not perfect, they need to be refined and adapted to the current needs and problems arising in the course of court proceedings. They require appropriate technical facilities both on the part of the courts and the parties, as well as skills and willingness to use them.
PL
Stan epidemii jest wyzwaniem dla wymiaru sprawiedliwości. Prowadzenie postępowań sądowych musi uwzględniać zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego. Nie może jednak prowadzić do naruszenia praw stron postępowań sądowych. Instrumenty umożliwiające bezpieczne prowadzenie spraw sądowych zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie z 2.03.2020 r. Celem artykułu jest usystematyzowanie i omówienie kluczowych regulacji oraz instytucji, które pozwalają na zapewnienie należytego sprawowania wymiaru sprawiedliwości w obecnym trudnym okresie z wykorzystaniem wspomnianych przepisów. Rozwiązania te nie są idealne, potrzebują dopracowania oraz dostosowania do bieżących potrzeb oraz problemów pojawiających się w toku postępowań sądowych. Wymagają przy tym odpowiedniego zaplecza technicznego tak po stronie sądów, jak i stron, a także umiejętności oraz chęci ich stosowania.

Year

Issue

9

Pages

36-45

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

References

 • Demendecki, T. (2019). W: A. Jakubecki, (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do wybranych przepisów nowelizacji 2019. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Dziurda, M. (2019). W: T. Zambrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Flaga-Gieruszyńska, K., Zieliński, A. (2019). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.
 • Górski, K., Markiewicz, D. (2019). W: T. Szanciło (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I–II. Komentarz do art. 1–50539. Warszawa: C.H.Beck.
 • Kulski, R. (2019). W: A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1–205. Warszawa: C.H.Beck.
 • Rudkowska-Ząbczyk, E., Rodziewicz, P. (2020). W: E. Marszałkowska-Krześ, (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.
 • Sorysz, M., Kaczyński, M. J., Krakowiak, M. (2020). W: A. Góra-Błaszczykowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I A. Komentarz do art. 1–42412. Warszawa: C.H.Beck.
 • Turczyn, A. (2020). W: O. M. Piaskowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz aktualizowany. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Wiśniewski, P., Wiśniewski, T. (red.) (2020). Rozpoznawanie spraw w postępowaniach cywilnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Wydra, Ł. (2020). W: K. Szmid, Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.
 • Sieńko, M. (2020). W: M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Szkurłat, A. (2020). E-rozprawa i posiedzenia niejawne w postępowaniu cywilnym w świetle przepisów Tarczy 3.0 - odpowiedzi na pytania. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Skorupka, A. (2020). E-rozprawa i zmiany w sposobie procedowania w tarczy 3.0. Warszawa: Wolters Kluwer.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2078309

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2021_9_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.