Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 9 | 46-56

Article title

Otwarty dostęp w przewozach kolejowych w świetle zmian ustawowych

Authors

Content

Title variants

EN
The issue of open access in rail transport in the light of statutory changes

Languages of publication

Abstracts

EN
The railway transport in Poland can be carried out in two forms. Firstly as a public service, secondly commercially. The purpose of this article is to present the issue of open access, which gives the possibility of carrying out commercial rail transport on the basis of a decision issued by the President of the Office of Rail Transport. Currently, it can be a decision to grant open access and, more recently, a decision to grant limited open access. The article presents both constructions, with particular emphasis on new solutions introduced into the act on rail transport. These changes are the effect of adjusting Polish law to EU regulations. Their introduction can make it easier for carriers to start commercial operations. The article discusses the rules and the procedure for issuing decisions, as well as issues related to the appeal procedure, especially in the context of recent changes connected with the change of the civil procedure into administrative one. All solutions presented in the article have one goal. It is an improvement in the quality of services rendered in rail transport, also by increasing competitiveness in the rail transport segment.
PL
Transport kolejowy w Polsce może być realizowany w dwóch formach. Po pierwsze jako usługa publiczna, po drugie komercyjnie. Celem artykułu jest przedstawienie kwestii otwartego dostępu, stwarzającego możliwość wykonywania komercyjnych przewozów kolejowych na podstawie decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Aktualnie może to być decyzja o przyznaniu otwartego dostępu lub ograniczonego dostępu. W artykule zostały przedstawione obie konstrukcje, ze szczególnym uwzględnieniem nowych rozwiązań, wprowadzonych do ustawy o transporcie kolejowym. Zmiany te są efektem dostosowania polskiego prawa do regulacji unijnych. Ich wprowadzenie może ułatwić przewoźnikom uruchomienie przewozów o charakterze komercyjnym. Kolejno zostały omówione zasady i procedura wydawania decyzji, a także kwestie dotyczące procedury odwoławczej, zwłaszcza w kontekście ostatnich zmian, związanych ze zmianą trybu cywilnego na administracyjny. Wszystkie zaprezentowane w artykule rozwiązania mają jeden cel. To poprawa jakości świadczonych usług w transporcie kolejowym, także poprzez zwiększenie konkurencyjności w segmencie tego transportu.

Year

Issue

9

Pages

46-56

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

References

 • Adamiak, B. (2019). W: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Barcik, J, Czech, P. (2010). Sytuacja transportu kolejowego w Polsce na przełomie ostatnich lat - część 1. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport, (67), 6.
 • Engelhardt, J. (2017). Czwarty pakiet kolejowy - przewozy pasażerskie. Transport Miejski i Regionalny, (12), 13.
 • Gola, J. (2014). Prezes Urzędu Transportu Kolejowego - niezależny organ regulacyjny? W: J. Gola, W. Szydło (red.), Regulacja w sektorze kolejowym i jej sądowa kontrola. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (268), 35–44. https://doi.org/10.15611/pn.2014.368.03
 • Jurkowska, A. (2010). Wspólna polityka transportowa. W: A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Polityki Unii Europejskiej: polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne, Tom XXVII, Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo.
 • Kaleta, K., Kotowski, A. (2019). Podstawy prawoznawstwa. Warszawa: Difin.
 • Kraśniewski, M. (2017). Otwarty dostęp w świetle decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, (4), 102. https://doi.org/10.7172/ikar
 • Przybylska, M. (2013). Sytuacja prawna przedsiębiorcy w sprawach regulacyjnych oraz antymonopolowych na etapie postępowania weryfikacyjnego. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego (5), 7–8.
 • Przybylska, M. (2014). Decyzja o przyznaniu otwartego dostępu jako forma działania Prezesa UTK. W: J. Gola, W. Szydło (red.), Regulacja w sektorze kolejowym i jej sądowa kontrola. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (268), 35–44. https://doi.org/10.15611/pn.2014.368.10
 • Raczyńska, J. (2008). III pakiet kolejowy. Nowe unijne regulacje w zakresie organizacji kolejowych przewozów pasażerskich. Technika Transportu Szynowego, (1/2), 57.
 • Starościak, J. (1975). Prawo administracyjne. Warszawa: PWN.
 • Szewczyk, E., Szewczyk, M. (2012). Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego w kontekście art. 61a Kodeksu postępowania administracyjnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (LXXIV - z. 1), 49–50. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.1.3
 • Szczerbaciuk, Z. (2014). Publiczny transport drogowy. Uwarunkowania i prognozy funkcjonowania. Autobusy: Technika, Eksploatacja. Systemy Transportowe, (4), 17.
 • Tworek, W. (2016). Organizacja przewozów użyteczności publicznej w transporcie drogowym w świetle wojewódzkich planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Transport miejski i regionalny, (4), 3.
 • Wach, K. (2019). Nazwa SuperRegio nie ma żadnego znaczenia. InfoRail.pl, http://inforail.pl/nazwa-superregio-nie-ma-zadnego-znaczenia-_more_115123.html (26.08.2021).
 • Wach, K. (2021). Nowa umowa PKP Intercity - 10 lat, 21 mld zł. InfoRail.pl, https://transinfo.pl/inforail/nowa-umowa-pkp-intercity-10-lat/ (26.08.2021).
 • Wasiak, M. (2014). W: M. Wierzbowski, P. Wajda (red.), Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Wróbel, A. (2016). W: A. Wróbel, M. Jaśkowska, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z 21.11.2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz.Urz. UE L 343/32).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/2370/UE z 14.12.2016 r. zmieniająca dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową (Dz.Urz. UE L 352/1).
 • Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 z 23.10.2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.Urz. UE L 315/1).
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 z 20.11.2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej (Dz.Urz. UE L 294/5).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 4.12.2020 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich oraz w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym, (Dz.U. z 2020 r., poz. 2328).
 • Ustawa z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
 • Ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2325).
 • Ustawa z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1043 ze zm.).
 • Ustawa z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1371).
 • Ustawa z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 400).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2078308

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2021_9_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.