Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 9 | 57-66

Article title

Dylematy wspólników spółek komandytowych w obliczu zmiany formy opodatkowania

Content

Title variants

EN
The dilemmas of partners of limited partnerships in the face of taxation changes

Languages of publication

Abstracts

EN
The purpose of the article is to analyse the Act of 28 November 2020 amending the Personal Income Tax Act, the Corporate Income Tax Act, the Act on flatrate income tax on certain income received by natural persons and certain other acts, which results in limited partnerships obtaining the status of corporate income tax payer. The article describes in detail the rules of the taxation of limited partnerships with corporate tax and exceptions to this rule. Furthermore, since that law completely alters the tax situation of an enterprises operated in the form of limited partnerships, and in particular the so-called LLC LPs the merits of its adoption have been assessed and the effects of its entry into force have been determined from the perspective of the members of such companies. Moreover, the article argues that it is presently no longer possible to create a structure of an enterprises which combines the characteristics of an existing limited partnership of which a limited liability company was a general partner, forcing partners to consider changes in the structure of an enterprises previously operated in the form of limited partnerships, the general partners of which are limited liability companies. Accordingly, the article attempts to identify alternatives to the so-called LLC LPs, forms of establishment, together with a description of how they have been transformed.
PL
Celem artykułu jest przeanalizowanie ustawy z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, skutkiem której jest uzyskanie przez spółki komandytowe statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. W treści artykułu w sposób szczegółowy opisano regulacje dotyczące opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT oraz wyjątki od tej zasady. Z uwagi na fakt, że wskazana ustawa w sposób całkowity zmienia sytuację podatkową przedsiębiorstw prowadzonych w formie spółek komandytowych, a w szczególności tzw. sp. z o.o. sp.k., oceniono zasadność jej uchwalenia oraz określono skutki jej wejścia w życie z perspektywy wspólników takich spółek. Ponadto w treści artykułu postawiono tezę, zgodnie z którą w chwili obecnej nie jest już możliwe utworzenie struktury przedsiębiorstwa łączącej w sobie cechy dotychczasowej spółki komandytowej, której komplementariuszem była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmusza to wspólników do rozważenia zmian w strukturze przedsiębiorstw prowadzonych do tej pory w formie w formie spółek komandytowych, których komplementariuszami są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym w treści artykułu podjęto próbę określenia alternatywnych do sp. z o. o. sp. k. form prowadzenia działalności gospodarczej wraz z opisem sposobu ich przekształcenia.

Year

Issue

9

Pages

57-66

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • Borowy, B. (2020). W: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wyd. 3. Warszawa: C.H.Beck.
 • Dmoch, W. (2021). Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. Wyd. 9. Warszawa: C.H.Beck.
 • Małecki, P., Mazurkiewicz. M. (2020). CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość. Wyd. XI. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Modzelewski, W., Pyssa, J. (red.) (2020). Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz. Wyd. 16. Legalis, https://sip-1legalis-1pl-1lp6svaw300c1.han.bg.us.edu.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damrugy4tmoa#tabs-metrical-info (31.07.2021).
 • Modzelewski, W., Słomka, M. (red.) (2021). Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyd. 16, Legalis, https://sip-1legalis-1pl-1lp6svaw300c1.han.bg.us.edu. pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damrzgqztmnq (31.07.2021).
 • Mojak, J., 2020. W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–44910. Wyd. 10, Warszawa: C.H.Beck.
 • Okolski, D., Kwaśniewska, M. (2007). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka komandytowa - w praktyce. Monitor Prawniczy, (6), 333–338.
 • Pinior, P. (2015). W: J. Strzępka (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wyd. VII, wyd. Warszawa: C.H.Beck.
 • Rodzynkiewicz, M. (2018). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wyd. VII. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Szalbierz, P. (2021). W: A. Mariański (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz. Wyd. I, Warszawa: C.H.Beck.
 • Zarębińska, S. (2020). W: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wyd. 3. Warszawa: C.H.Beck.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, druk nr 642 z 30.09.2020 r. (data wpływu do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej).
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, druk nr 1725 z 17.09.2013 r. (data wpływu do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej).
 • Ustawa z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. 2019, poz. 1495 z późn zm.
 • Ustawa z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, Dz.U. 2020, poz. 1320 z późn zm.
 • Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 2020, poz. 1426 z późn zm.
 • Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2020, poz. 1406 z późn zm.
 • Ustawa z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz.U. 2020, poz. 1325 z późn zm.
 • Ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. 2021, poz. 423 z późn zm.
 • Ustawa z 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, Dz.U. 2019, poz. 1461 z późn zm.
 • Ustawa z 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.
 • Ustawa z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, Dz.U. 2013, poz. 1387.
 • Ustawa z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020, poz. 2123.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9.08.1995 r., sygn. akt III SA 37/95, ONSA 1996, nr 1, poz. 50.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31.01.2019 r., sygn. akt II FSK 3242/18, ONSAiWSA 2020/5/63.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29.01.2016 r., sygn. akt I ACa 630/15.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 28.10.2005 r., sygn. akt II CK 275/05, OSN 2006/11, poz. 126.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 13.09.2017 r., sygn. akt IV CSK 603/16, LEX nr 2390748.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 30.06.2020 r., sygn. akt I CZ 15/20, LEX nr 3046030.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27.02.2002 r., sygn. akt K 47/01, Dz.U. 2002, nr 19, poz. 199.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15.02.2005 r., sygn. akt K 48/04, Dz.U. 2005, nr 30, poz. 262.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2078307

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2021_9_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.