Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 9 | 67-71

Article title

Niedopuszczalność zastrzegania na podstawie zasady swobody umów „quasi-kar umownych” - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17.01.2020 r. (IV CSK 579/17)

Content

Title variants

EN
Inadmissibility of stipulating "quasi-contractual penalties" based on freedom of contract rule - Commentary on the judgment of the Supreme Court dated 17.01.2020 (IV CSK 579/17 (II GW 59/20)

Languages of publication

Abstracts

EN
The commentary concerns an interesting issue whether, based on the principle of freedom of contract (Article 3531 of the Civil Code), the provisions on „quasi-contractual penalties” consisting in the obligation to pay a specified amount to the creditor in the event of withdrawal from the contract due to the debtor's delay in performing of monetary obligation, should be considered valid. This is an important problem for practice, as this kind of „penalties” under various names are often used. The view of the Supreme Court that denies the admissibility (validity) of such provisions deserves approval and the commentary presents a number of further legal arguments strengthening this position.
PL
Glosa dotyczy interesującego problemu dopuszczalności zastrzegania w ramach swobody umów (art. 3531 k.c.), „quasi-kar umownych” polegających na obowiązku zapłaty oznaczonej kwoty na rzecz wierzyciela w razie odstąpienia przez niego od umowy z powodu opóźnienia dłużnika w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Jest to zagadnienie istotne dla praktyki, ponieważ tego rodzaju „kary umowne” pod różnymi nazwami są nierzadko stosowane w obrocie. Pogląd Sądu Najwyższego wykluczający dopuszczalność (ważność) tego rodzaju postanowień zasługuje na aprobatę, a w glosie przedstawiono szereg dalszych argumentów prawnych wzmacniających to stanowisko.

Year

Issue

9

Pages

67-71

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

References

 • Borysiak, W. (2017). Miarkowanie kary umownej. W: L. Bosek (red.), Państwo i prawo. Księga jubileuszowa 200-lecia Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Borysiak, W. (2018). Komentarz do art. 483, nb. 33 i nb. 40. W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Warszawa: C.H.Beck.
 • Brzezińska, M. (2008). Moc klauzuli zastrzegającej karę umowną na wypadek odstąpienia od umowy. Przegląd Sądowy, (11–12).
 • Dąbrowa, J. (1981). W: W. Czachórski, Z. Radwański (red.), System Prawa Cywilnego, Zobowiązania - część ogólna. Tom III, cz. 1. Warszawa––Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Drapała, P. (2020) W: K. Osajda (red.), System Prawa Prywatnego. Zobowiązania - część ogólna. Tom 5. Warszawa, C.H.Beck.
 • Domański, L. (1936). Instytucje kodeksu zobowiązań, Część ogólna. Warszawa: Marjan Ginter - Księgarnia Wydawnictw Prawniczych.
 • Jastrzębski, J. (2006a). Kara umowna. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Jastrzębski, J. (2006b). Kara umowna w umowie leasingu. Glosa, (3).
 • Jastrzębski, J. (2014). Nietypowe kary umowne. Przegląd Prawa Handlowego, (7).
 • Jastrzębski, J. (2015a). Swoboda zawierania i kształtowania umów gwarancyjnych - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9.10.2014 r. (IV CSK 29/14). Glosa, (2).
 • Jastrzębski, J. (2015b). Ponownie o zapewnieniach jako źródle odpowiedzialności gwarancyjnej - polemika, Przegląd Prawa Handlowego, (3).
 • Krajewski, M. (2017). Zakres swobody kształtowania umów gwarancyjnych. W: Z. Kuniewicz, D. Sokołowska (red.), Prawo kontraktów. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Lemkowski, M. (2016). Komentarz do art. 483, nb. 10. W: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.
 • Popiołek, W. (2021). Komentarz do art. 483, nb. 5. W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Warszawa: C.H.Beck.
 • Szwaja, J. (1967). Kara umowna według kodeksu cywilnego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Szlęzak, A. (2015). Kilka uwag o umowach gwarancyjnych - na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 9.10.2014 r. (IIV CSK 29/14). Przegląd Prawa Handlowego, (7–8).
 • Szlęzak, A. (2021). Kodeksowe umowy gwarancyjne z udziałem osoby trzeciej (art. 391 k.c., art. 392 k.c.). Warszawa: C.H.Beck.
 • Zagrobelny, K. (2021). Komentarz do art. 483, nb. 8. W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2078311

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_0137-5490_2021_9_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.