Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 11 | 29-34

Article title

Standard „Inwestowanie w ludzi” jako metoda pomocna w zarządzaniu organizacjami projakościowymi

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
Investing in people is extremely important, especially in times of intensive development of new technologies (robotics, automation, artificial intelligence), redefining existing jobs. Therefore, there are many reasons that make it necessary to deepen theoretical and empirical research on the possibility of using employee-oriented standards. The aim of the article is to show the level of application of the Investors in People (IiP) standard principles by leading production companies operating in Gorzów Wielkopolski and its vicinity (up to 40 km), as well as showing the shaping of individual phenomena of the studied phenomenon in different periods. The study consists of an introduction, the theoretical part related to the subject of the research, the methodological and empirical part containing the results of research on the degree of investing in human capital in accordance with the standard (IiP) in selected organizations. The resulting diagnosis clearly indicates that the intensity of investing in personnel among the surveyed entities increased. The first survey was conducted in 2014, another one in 2019. Guided by the criterion of uniqueness, the research covered the leading production organizations (or being leaders), employing over 250 employees in majority, as well as using standardized systems. Answers to the questions were provided by people involved in activities aimed at improving quality in selected production companies - most often they were the managers (leaders) of the organization or quality representatives. The sample size (10 organizations) seems small, but it results from specific premises. The selection of the organization was dictated by the need to meet the above-mentioned characteristics of enterprises.
PL
Inwestowanie w ludzi jest niezwykle ważne, szczególnie w czasach intensywnego rozwoju nowych technologii (robotyki, automatyzacji, sztucznej inteligencji), redefiniującej istniejące miejsca pracy. Istnieje zatem wiele przesłanek, które sprawiają, że ujawnia się potrzeba pogłębienia teoretycznych i empirycznych badań dotyczących możliwości wykorzystania standardów zorientowanych na rozwój pracowników. Celem artykułu jest ukazanie poziomu stosowania zasad standardu Investors in People (IiP) przez czołowe przedsiębiorstwa produkcyjne działające w Gorzowie Wielkopolskim i jego okolicach (do 40km), a także ukazanie kształtowania się poszczególnych wielkości badanego zjawiska w różnych okresach. Opracowanie składa się z wprowadzenia, części teoretycznej odnoszącej się do przedmiotu badań, części metodycznej i empirycznej zawierającej wyniki badań z zakresu stopnia inwestowania w kapitał ludzki zgodnie ze standardem (IiP) w wyselekcjonowanych organizacjach. Powstała diagnoza wskazuje jednoznacznie, że nastąpiło wzmożenie intensywności inwestowania w personel wśród badanych podmiotów. Pierwsze badanie zostało przeprowadzone w 2014 r. kolejne w 2019 r. Kierując się kryterium wyjątkowości badaniami zostały objęte wiodące organizacje produkcyjne (lub będące liderami), zatrudniające w większości powyżej 250 pracowników, a także korzystające ze znormalizowanych systemów. Odpowiedzi na pytania udzielały osoby zaangażowane w działania na rzecz doskonalenia jakości w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych – najczęściej byli to zarządzający (liderzy) organizacji lub pełnomocnicy jakości. Liczebność próby (10 organizacji) wydaje się nieliczna, jednak wynika ona z konkretnych przesłanek. Dobór organizacji podyktowany był koniecznością spełnienia wyżej wymienionych charakterystyk przedsiębiorstw.

Year

Issue

11

Pages

29-34

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

  • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

References

  • Gilbert, A., Rogers, J. i Whittleworth, K. (2016). Menedżer jako coach. Nowoczesny styl zarządzania. Gdańsk: GWP.
  • Kuc, B.R. i Żemigała, M. (2010). Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzędzia zarządzania. Gliwice: One Press.
  • Lisiecka, K. (2009). Systemy zarządzania jakością produktów. Katowice: Wyd. Akademii Ekonomicznej.
  • Moczydłowska, J.M. (2015). Koncepcja „przedsiębiorstwa przyszłości” jako źródło paradygmatów w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Zeszyty Naukowe WSH Zarządzanie, (2). https://doi.org/10.5604/18998658.1154702
  • People Management. Benchmark The impact of investing in people (2017). Pozyskano z: https://www.investorsinpeople.com/wp-content/uploads/2018/07/The-impact-of-investing-in-people-003-1.pdf
  • Rzycka, O. (2012). Menedżer coachem. Jak rozmawiać, by osiągnąć rezultaty. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1058542

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_1231-7853_2019_11_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.