Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 11 | 48-54

Article title

Warunki skutecznego wdrożenia modelowego rozwiązania ukazującego kreowanie wartości w ramach współdziałania

Content

Title variants

EN
Conditions for effective implementation of a model solution that demonstrates the creation of value within the framework of cooperation

Languages of publication

Abstracts

EN
The purpose of this article is to find the conditions for an effective implementation of a model solution that demonstrates the creation of value within the framework of cooperation. For the purposes of this publication, a study was carried out, the purpose of which was to identify the determinants of cooperation that assumes the creation of value within the framework of cooperation. The first part of the article theoretically presents the determinants of cooperation, the purpose of which is to create values within the framework of cooperation. The reference to them was included in the research part of the article, where they became the subject of research. The second part of the article presents a study based on literature, the concept of cooperation in the context of value creation. The third of them presents the results of the research aimed at identifying the conditions for effective implementation of the model solution showing the creation of values in the framework of cooperation on the example of two sectors - science and business.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie uwarunkowań skutecznego wdrożenia modelowego rozwiązania ukazującego kreowanie wartości w ramach współdziałania. Na potrzeby niniejszej publikacji przeprowadzono badanie, którego celem było wyłonienie determinant współdziałania zakładającego kreowanie wartości w ramach współdziałania. Pierwsza część artykułu teoretycznie przedstawia determinanty współdziałania, którego celem jest kreowanie wartości w jego ramach. Nawiązanie do nich zawarto w części badawczej artykułu, gdzie stały się one przedmiotem badań. Druga część artykułu prezentuje opracowanie na podstawie literatury pojęcie współdziałania w kontekście kreowania wartości. Trzecia z nich przedstawia wyniki badań, których celem była identyfikacja warunków skutecznego wdrożenia modelowego rozwiązania ukazującego kreowanie wartości w ramach współdziałania na przykładzie dwóch sektorów – nauki i biznesu.

Year

Issue

11

Pages

48-54

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Barney, J., Wright, M. i Ketchen, D.J. (2001). The resource-based view on the firm: Ten years after 1991. Journal of Management, 27, 625-641. https://doi.org/10.1177/014920630102700601
 • Eriksson, T. (2013). Methodological issues in dynamic capabilites research – a critical review. Baltic Journal of Management, 8(3), 306-327. https://doi.org/10.1108/bjom-jul-2011-0072
 • Klimas, P. (2013). Uwarunkowania skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej. Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 141. https://doi.org/10.33119/se.2017.309
 • Korpus, J. (2015). Ochrona kapitału intelektualnego w procesach fuzji i przejęć. Przegląd Organizacji, (12).
 • Kożuch, B. (red.). (2008). Nauka o organizacji. Warszawa: CeDeWu.
 • Rafało, M. (2013). Zarządzanie dynamiczne – podejście wielowymiarowe. Economics and Management, 1, 68-72.
 • Samul, J. (2013). Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa: teoria a praktyka. Ekonomia i Zarządzanie, 235.
 • Skawińska, E. i Zalewski, R.I. (2016). Konkurencyjność – kluczowe czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw XXI wieku. Przegląd Organizacji, (3).
 • Stańczyk-Hugiet, E. (2012). Paradygmat relacji – czy to nowa jakość w zarządzaniu. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 116, 163-173.
 • Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP. (2014). Współpraca z NGO: Organizacja pozarządowa jako partner. Poznań: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP.
 • Urbanowska-Sojkin, E., Banaszyk, P. i Witczak, H. (2007). Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE.
 • Wójcik, G. (2017). Rola podejścia procesowego w kreowaniu wartości i doskonaleniu zarządzania organizacją. W: P. Zwiech (red.), Zarządzanie procesowe w studiach przypadków. Szczecin: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. https://doi.org/10.15584/pir.2016.8.7

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1058529

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_1231-7853_2019_11_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.