Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 11 | 63-68

Article title

Relacje międzyorganizacyjne jako determinanta rozwoju klastrów w układach regionalnych

Authors

Content

Title variants

EN
Inter-organizational relations as a determinant of clusters' development in regional systems

Languages of publication

Abstracts

EN
The article presents the issue of partnership relations between entities creating cluster-type agreements and the assumption of the concept of "triple helix" - in the aspect of practical usefulness of this model. Empirical goals focus on the analysis of relationships between enterprises (cluster participants) and local government units, as well as barriers limiting cooperation between these two environments. The presented conclusions are a short synthesis of empirical research in the research area discussed by the author. Most of the conclusions can be applied to all regions of the country. Their addressees may be: business entities, cluster coordinators as well as public authorities creating cluster policy at regional, local or national level.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienie relacji partnerskich dokonujących się między podmiotami tworzącymi porozumienia typu klastrowego oraz założenia koncepcji potrójnej heliksy – w aspekcie praktycznej przydatności tego modelu. Cele empiryczne koncentrują się na zbadaniu relacji zachodzących między przedsiębiorstwami (uczestnikami klastrów) a jednostkami samorządu terytorialnego, jak również barier, ograniczających współpracę między tymi dwoma środowiskami. Zaprezentowane wnioski są krótką syntezą badań empirycznych w omawianym przez autora obszarze badawczym. Większość konkluzji można odnieść do wszystkich regionów kraju. Ich adresatami mogą być: podmioty biznesowe, koordynatorzy klastrów, jak również władze publiczne kreujące politykę klastrową na poziomie regionalnym, lokalnym czy krajowym.

Year

Issue

11

Pages

63-68

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

References

 • Bojar, M. (2014). Współpraca wewnątrzregionalna jako czynnik rozwoju regionalnego – doświadczenia z procesu klasteringu. W: R. Borowiecki i T. Rojek (red.), Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. https://doi.org/10.15611/pn.2014.332.17
 • Kaźmierski, J. (2010). Clusters as a Symptom of Developing Functions of Logistics in Region. Scientific Journal – Service Management, VI.
 • Kaźmierski, J. (2012). Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kotler, P. (2010). Marketing. Podręcznik europejski. Cyt. za: Z. Olesiński, Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Warszawa: C.H. Beck.
 • Leydesdorff, L. i Etzkowitz, H. (2001). The Transformation of University Industry-Government Relations. Electronic Journal of Socjology. Pozyskano z: http://www.socjology.org/archive.html
 • Menzel, M.P. i Fornahl, D. (2013). Cluster Life Cycles-dimensions and Rationales of Cluster Evolution. Hamburg: Industrial and Corporate Change. https://doi.org/10.1093/icc/dtp036
 • Olesiński, Z. (2014). Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Warszawa: C.H. Beck.
 • Porter, M.E. (2013). Funkcjonowanie Gospodarki Regionów (The Economic Performance of Regions). Badania Regionalne, 37(6&7).
 • Raines, P. (2016). The Cluster Approach and the Dynamics of Regional Policy – making. Regional and Industry Policy Research, 47, The University of Strathclyde and Glasgow.
 • Witek, J. (2012). Budowanie relacji biznes – nauka – samorząd w oddziaływaniu na rozwój klastrów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług, 94(719). https://doi.org/10.18276/pzfm

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1058527

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_1231-7853_2019_11_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.