PL EN


2013 | 2 | 65-163
Article title

Listy do Seraji Szapszała

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
-
Keywords
Year
Volume
2
Pages
65-163
Physical description
Dates
published
2013-12-30
Contributors
References
 • Akademja ku czci B. p. Sz. Kobeckiego, „Myśl Karaimska”, X, 1932–1934, z. 10, s. 118.
 • Bałaban Mejer, Studja historyczne, Warszawa 1927.
 • Bang, Wolfgang, Manichäische Hymnen, „Le Muséon“, XXXVIII, 1925, s. 1–55.
 • Baranowski, B., Ormianie w służbie dyplomatycznej Rzeczypospolitej, „Myśl Karaimska”, XXIII, 1945–1946, z. 1, s. 119–137.
 • Dziurzyńska, E., Podróże naukowe Tadeusza Kowalskiego w świetle materiałów archiwalnych, [w:] Tadeusz Kowalski 1889–1948. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 19 czerwca 1998 r., wyd. Polska Akademia Umiejętności, „W służbie nauki” Nr 4, Kraków 1999, s. 29–53.
 • Firkowicz, Szymon, Batyr Bijniń tamasza aty [kar. „Zaczarowany koń Wielkiego Księcia”], „Myśl Karaimska”, X, 1932–1934, z. 10, s. 96,
 • Foy, Karl, Azerbajganische Studien mit einer Charakteristik des Südtürkischen, ibidem, VI:2, 1903, s. 126–193 oraz VII:2, 1904, s. 197–265.
 • Fürst, J., Geschichte des Karäertums, 1–3 Bde, Leipzig 1862–1869.
 • Geiger, A., Isaak Troki, ein Apologet des Judentums am Ende des sechzehnten Jahrhunderts, Breslau 1853.
 • Hadjibeyli, D., Le Dialecte et de Folklore du Karabagh, „Journal Asiatique”, CCXXII, 1933, s. 31–144.
 • Język karaimski na uniwersytecie berlińskim, „Myśl Karaimska”, II, 1930–1931, z. 3–4, s. 71.
 • Kırım Karai Türkleri [tur. „Krymscy Turcy-Karaimi”], „Türk Yılı”, I, 1928, s. 576–615.
 • Kokenaj, Borys, Medżuma, karaj bitigi [kar. „Medżuma, karaimska książka”], „Karaj Awazy”, VI, 1933, s. 14–17. Polski przekład A. Sulimowicz, „Awazymyz”, 30, 2007, s. 3–5.
 • Kowalski, Tadeusz, A propos du Codex Cumanicus (fol. 69 r. 9–10), „Rocznik Orientalistyczny”, VI, 1929, s. 210–215.
 • Kowalski, Tadeusz, Karaimische Texte im Dialekt von Troki, Kraków 1929.
 • Kowalski, Tadeusz, Materjały karaimskie ś. p. Jana Grzegorzewskiego, „Myśl Karaimska”, X, 1932–1934, z. 10, s. 19–28.
 • Kowalski, Tadeusz, Próba charakterystyki języków tureckich, „Myśl Karaimska”, XXIII, 1945–1946, z. 1, s. 35–73;
 • Kowalski, Tadeusz, Turecka monografia o Karaimach krymskich, „Myśl Karaimska”, II, 1929, z. 2, s. 1–8.
 • Kowalski, Tadeusz, Wyrazy kipczackie w języku Ormian polskich, „Myśl Karaimska”, XII, 1937–1938, z. 12, s. 27–40.
 • Kowalski, Tadeusz, Z pożółkłych kart, „Myśl Karaimska”, II, 1930-1931, z. 3–4, s. 12–25.
 • Kraelitz, F. , Ein Beitrag zur kasan-tatarischen Volksliteratur, „Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes“, XXXVII, 1930, s. 48-63.
 • Kúnos, I., Türk halk edebiyatı [tur. „Turecka literatura ludowa”], İstanbul 19
 • Mardkowicz, Aleksander, Nieznanemu bratu, „Myśl Karaimska”, II, 1930–1931, z. 3–4, s. 46–49.
 • Mardkowicz, Aleksander, Synowie Zakonu (kilka słów o Karaimach), Łuck 1930.
 • Maurycy Allerhand, Das Eherecht der polnischen Karaim, „Zeitschrift für Ostrecht”, V, 1931, z. 1, s. 1–17
 • Mienicki, Ryszard, Uniwersał z roku 1688 dla Karaimów trockich, „Myśl Karaimska”, XII, 1937–1938, z. 12, s. 20–21.
 • Morelowski, Marian, Tkaniny ludowe karaimskie a sprawa pochodzenia Karaimów krymskich i polskich, „Myśl Karaimska”, X, 1932–1934, z. 10, s. 37–87.
 • Morelowski, Marian, Zamek najeziorny w Trokach a źródła formy zachodnie i czarnomorskie, „Myśl Karaimska”, XXIII, 1945–1946, z. 1, , s. 75–118;
 • Neubauer, A., Aus der Petersburger Bibliothek. Beiträge und Dokumente zur Geschichte des Karäerthums und der karäischen Literatur, Leipzig 1866.
 • Radłow, W., Наречия тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Джунгарской степи, часть VI, Sankt Petersburg 1886.
 • Saffet Atabinen, R. , Les apports turcs les peuplement et la civilisation de l’Europe orientale, İstanbul 1952, s. 159, 180.
 • Szachno, S., [rec.], Rocznik Tatarski, „Sprawy Narodowościowe”, VI, 1932, z. 4–5, s. 570–573.
 • Szapszał, Seraja, [rec.] H. Namık, Türk dünyası „Myśl Karaimska”, X, 1932–1934, z. 10, s. 106–107.
 • Szapszał, Seraja, [rec.] O. Akčokrakły, Новое из истории Чуфут-Кале, „Myśl Karaimska”, II, 1929, z. 1, s. 37–42.
 • Szapszał, Seraja, Karaimi na ziemiach południowo-ruskich w wiekach IX-XVII, „Myśl Karaimska”, II, 1929, z. 2, s. 25–32.
 • Szapszał, Seraja, Karaimi w służbie u chanów krymskich, „Myśl Karaimska”, II, 1929, z. 1, s. 5–22
 • Szapszał, Seraja, Mickiewicz w gościnie u Karaimów, „Myśl Karaimska”, X, 1932–1934, z. 10, s. 1–10.
 • Szapszał, Seraja, Opis podróży do Ziemi Świętej (z roku 1785), „Myśl Karaimska”, II, 1930–1931, z. 3–4, s. 26–42.
 • Szapszał, Seraja, Próby literatury Turków z Azerbajdżanu perskiego. Proben der Volksliteratur der Türken aus dem persischen Azerbaidschan, Kraków 1935. Prace Komisji Orientalistycznej PAU, nr 18.
 • Szapszał, Seraja, Przeszłość i teraźniejszość Karaimów, „Myśl Karaimska”, XI, 1935–1936, z. 11, s. 85–86.
 • Szapszał, Seraja, Przeszłość i teraźniejszość Karaimów, „Wiedza i Życie”, IX, 1934, nr 3, s. 213–224.
 • Szapszał, Seraja, Wyobrażenia świętych muzułmańskich a wpływy ikonograficzne katolickie w Persji i stosunki persko-polskie za Zygmunta III, Rozprawy i Materiały Wydziału I TPN w Wilnie, II, 1934, z. 2, s. 141.
 • Szyszman, Abraham, Osadnictwo karaimskie i tatarskie na ziemiach W. Księstwa Litewskiego, „Myśl Karaimska”, X, 1932–1034, z. 10, s. 29-36.
 • Szyszman, Abraham, Pieśń epicka o poruczniku Tapsaszarze, „Myśl Karaimska”, XII, 1937–1938, z. 12, s. 60–72.
 • Ścibor-Rylska, Z.B., Przez Syrję i Irak do Persji, „Czas”, nr 160–176 (16 VII – 4 VIII 1933).
 • Talko-Hryncewicz, J., Z przeżytych dni (1850–1908), Warszawa 1930, s. 207–208
 • Wierzyński, J., Dokument z 1706 r. z archiwum Karaimskiego w Trokach, „Myśl Karaimska”, X, 1932–1934, z. 10, s. 11–18.
 • Zajączkowski, , Ananiasz, Firkowicz Abraham, [w:] Polski słownik biograficzny, t. VI, Kraków 1948, s. 472–473.
 • Zajączkowski, Ananiasz, „Pola Karaimowskie” pod Łuckiem, „Myśl Karaimska”, X, 1933–1934, z. 10, s. 88–95.
 • Zajączkowski, Ananiasz, Études sur la langue vieille-osmanlie. II: Chapitres choisis de la traduction turque-anatolienne du Qorân, Kraków 1937. Prace Komisji Orientalistycznej PAU, nr 27
 • Zajączkowski, Ananiasz, O potrzebie studiów turkologicznych dla historyka kultury i języka polskiego. Przyczynek do etymologicznego opracowania zapożyczeń tureckich w języku polskim, „Język Polski”, XIX, 1934, z. 2, s. 33–38.
 • Zajączkowski, Ananiasz, Przekłady Trenów Jeremiasza w narzeczu trocko-karaimskim, „Rocznik Orientalistyczny”, VIII, 1932 [1931–1932], s. 181–192; X, 1934, s. 158–177.
 • Zajączkowski, Ananiasz, Studia nad językiem staroosmańskim, I: Wybrane ustępy ze staroosmańskiego przekładu Kalili i Dimny, Sprawozdania PAU, 38, 1932, z. 6, s. 30–32.
 • Zajączkowski, Ananiasz, Studia nad językiem staroosmańskim. I: Wybrane ustępy z anatolijsko-tureckiego przekładu Kalili i Dimny. = Etudes sur la langue vieille-osmanlie. I: Morceaux choisis de la traduction turque-anatolienne de Calila et Dimna. Avec résumé français et glossaire turc-polonais-français, Kraków 1934. Prace Komisji Orientalistycznej PAU, nr 17.
 • Zajączkowski, Ananiasz, Sufiksy imienne i czasownikowe w języku zachodniokaraimskim (Przyczynek do morfologii języków tureckich). Les suffixes nominaux et verbaux dans la langue des Karaïmes occidentaux (Contribution à la morphologie des langues turques). Avec résumé français, Kraków 1932. Prace Komisji Orientalistycznej PAU, nr 15.
 • Zajączkowski, Ananiasz, Turecka wersja bajki ezopowej o żonie i śmierci (Z zagadnień wpływu Wschodu na literaturę polską), „Pamiętnik Literacki”, XXIX, 1932, s. 465–475.
 • Zajączkowski, Ananiasz, Wróżby z drgania części ciała (sekirme jorałary), „Myśl Karaimska”, II, 1929, z. 1, s. 23–31.
 • Zajączkowski, Ananiasz, Ze studiów nad zagadnieniem chazarskim. Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 46, 1945, nr 8, s. 209–213.
 • Zarachowicz, Zarach, Dziesięciolecie kapłaństwa Ułłu Hazzana Szemai Firkowicza, „Myśl Karaimska”, II, 1930–1931, z. 3–4, s. 77–81.
 • Zihni, A., Ismail bey Gasprinski, „Wschód-Orient”, IV, 1933, nr 3/4.
 • Z-ski, A. [Zajączkowski], [rec.], „Myśl Karaimska”, II, 1930–1931, z. 3–4, s. 68–70.
 • Книга Калилах и Димнах. Сборник басен, известных под именем басен Бидпая, перевели М.О. Аттай, М.В. Рябинин, Moskwa 1889.
 • Новое из истории Чуфут-Кале, „Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии”, II, 1928, s. 158–172.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33229_ak_2013_02_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.