PL EN


2014 | 3 | 107-118
Article title

Początki seminarium turkologicznego prof. Ananiasza Zajączkowskiego: 1933–1936

Authors
Content
Title variants
EN
The Beginnings of Ananiasz Zajączkowski’s Turkology Seminar: 1933–1936
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
Dokumenty z Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, wspomnienia Ireny Krudowskiej i Stanisławy Płaskowickiej oraz materiały pozostawione przez Stanisława Kryczyńskiego pozwalają rzucić nieco światła na pierwsze lata seminarium prof. A. Zajączkowskiego. Jako kierownik Katedry turkologicznej w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, A. Zajączkowski uruchomił swoje seminarium jesienią 1933 r. Jego pierwszymi słuchaczami byli: Jan Reychman, Józef Szulimowicz, Armand Stefański i Stanisław Szachno-Romanowicz. Reychman ukończył studia historyczne, Szachno-Romanowicz był asyriologiem i archiwistą, a Szulimowicz – Karaimem z Halicza. Profesor Zajączkowski współpracował ściśle z profesorem Tadeuszem Kowalskim z Krakowa i historykami z Warszawy. Prof. Wacław Tokarz skierował na seminarium turkologiczne dwóch swoich studentów (Reychmana i Stefańskiego). W roku akademickim 1934/1935 temat seminarium brzmiał: „Z dziejów kultury i literatury tureckiej XVI-XVIII w.”. Słuchaczami byli: Stanisława Płaskowicka, Halina Kröber i Bohdan Baranowski. W roku 1935/6, na seminarium uczęszczali: J. Szulimowicz, A. Stefański, H. Kröber, S. Płaskowicka, I. Krudowska, A. Murza Murzicz i S. Kryczyński. Prof. Zajaczkowski prowadził wówczas 4 wykłady poświęcone językom i kulturze ludów tureckich, językowi tureckiemu, składni języka arabskiego oraz Gulistanowi Sadiego, a także ćwiczenia seminaryjne z filologii tureckiej, na które uczęszczali jego studenci. Prof. Zajączkowski zabrał ich na wycieczkę do Stambułu (we wrześniu 1934), później S. Płaskowicka przebywała tam na stypendium (1935). Prof. Zajączkowski był również wykładowcą w Wyższej Szkole Wschodoznawczej przy Instytucie Wschodnim w Warszawie, gdzie studiowało również kilku jego seminarzystów. Uczniowie profesora, J. Reychman i S. Płaskowicka, zostali później długoletnimi pracownikami Uniwersytetu Warszawskiego.
EN
Documents from the Archives of the University of Warsaw, stories by Irena Krudowska, Stanisława Płaskowicka and materials left by Stanisław Kryczyński shed some light on the first years of A. Zajączkowski’s seminar. As the head of the Turkology Department at the Institute of Oriental Studies at the University of Warsaw, A. Zajączkowski launched his seminar in the autumn of 1933. His first students were Jan Reychman, Józef Szulimowicz, Armand Stefański and Stanisław Szachno-Romanowicz. Reychman was a graduate of history studies, Szachno-Romanowicz was an assyriologist and archivist, and Szulimowicz was a Karaite from Halicz. Professor Zajączkowski worked closely with Professor Tadeusz Kowalski from Cracow and historians from Warsaw. Prof. Wacław Tokarz sent 2 of his students to the Turkology seminar (Reychman, Stefański). In 1934/5, the topic of the seminar was: “Topics on Turkish Culture and Literature in the 16–17th cc.” The students were Stanisława Płaskowicka, Halina Koeber and Bohdan Baranowski. In 1935/6, the seminar was attended by J. Szulimowicz, A. Stefański, H. Koeber, S. Płaskowicka, I. Krudowska, A. Murza Murzicz and S. Kryczyński. Back then, Prof. Zajączkowski presented 4 lectures on: the language and culture of the Turkish peoples, the Arabic language, the prose work “Gulistan” as well as classes in Turkish philology, which was attended by his students. Prof. Zajączkowski took his students on a trip to Istanbul (September 1934), and later S. Płaskowicka went there on a scholarship (1935). Prof. Zajączkowski was also a lecturer at the School of Eastern Studies at the Eastern Institute in Warsaw. Some of his students studied there. His students J. Reychman and S. Płaskowicka became long-serving academics at the University of Warsaw.
Year
Volume
3
Pages
107-118
Physical description
Dates
published
2014-12-30
Contributors
References
 • Bairašauskaite T., Kobeckaite H. (ed.), Kipčiakų tiurkų Orientas Lietuvoje: istorija ir tyrimų perspektyva, Prof. dr Ananiaszo Zajączkowskio 90-sioms gimimo, Vilnius 1994.
 • Chazbijewicz, S. (red.), Leon Najman Mirza Kryczyński lider ruchu kulturalnego Tatarów polskich, Gdynia–Gdańsk 1998;
 • Firkovicius, Romualdas, Prof. Ananiaszo Zajączkowskio laiškai prof. Serajai Chan Sapšalui, [w:] Bairašauskaite T., Kobeckaite H. (ed.), Kipčiakų tiurkų Orientas Lietuvoje: istorija ir tyrimų perspektyva, Prof. dr Ananiaszo Zajączkowskio 90-sioms gimimo, Vilnius 1994, s. 63–69.
 • Grabowska, Barbara, Hiranmoy Ghoshal (1907-1969), „Przegląd Orientalistyczny”, 1970, nr 2, s. 108–109.
 • Kornat, Marek, Początki sowietologii w II Rzeczypospolitej. Geneza, dzieje i dorobek Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie (1930–1939), „Zeszyty Historyczne”, nr 134, Paryż 2000, s. 11–23 i in.
 • Kryczyński, Stanisław, Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej. „Rocznik Tatarski”, t. III, 1938.
 • Lista członków Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego (1 XI 1934), „Rocznik Orientalistyczny”, t. X, 1934, s. 196;
 • Maj, Ireneusz Piotr, Działalność Instytutu Wschodniego w Warszawie 1926–1939, Warszawa 2007.
 • Majda, T. (red.) Urzeczeni Orientem. Listy Ananiasza Zajączkowskiego do Tadeusza Kowalskiego 1925–1948, , Warszawa 2013, s. 68–69.
 • Pajewski, Janusz, Legacja Piotra Zborowskiego do Turcji w 1568 r. Materiały do historii stosunków polsko-tureckich za panowania Zygmunta Augusta, „Rocznik Orientalistyczny”, t. XII, 1936, s. 29–90.
 • Romek, Zbigniew, Olgierd Górka. Historyk w służbie myśli państwowej (1908–1955), Warszawa 1997;
 • Sprawozdania z działalności Wydziału Humanistycznego UW za r. 1933–1934, Warszawa 1935, s. 41, 92–93.
 • Sulimowicz, Anna, Polscy turkolodzy Karaimi. Od przedmiotu do podmiotu badań naukowych, [w:] Karaimi, red. B. Machul-Telus, Warszawa 2012, s. 122–124.
 • Szachno-Romanowicz, Stanisław, Ibrahim-Beg Strasz, Polak renegat w służbie tureckiej od r. 1551 (zm. w 1571), „Collectanea Orientalia”, nr 5, Wilno 1934, s. 27–28;
 • Tyszkiewicz, Jan, Międzywojenne badania nad dziejami Tatarów litewsko-polskich w XVII stuleciu, „Przegląd Historyczny”, t. LXXVI, 1985, nr 2, s. 305–320;
 • Tyszkiewicz, Jan, Orientalistyczne środowisko w Wilnie: 1919–1939, „Przegląd Orientalistyczny”, 2008, nr 3/4, s. 173–181
 • Tyszkiewicz, Jan, Pismo sułtana Murada III do Zygmunta III z roku 1591 w sprawie Tatarów litewskich, „Studia Źródłoznawcze”, t. XXX, 1987, s. 79–81.
 • Tyszkiewicz, Jan, Studia nad Mongołami, Kipczakami i Karaimami w Warszawie w latach 1919–1939, [w:] Kipčiaku tiurkų, s. 103–110;
 • Tyszkiewicz, Jan, Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII–XVIII w., Warszawa 1989.
 • Tyszkiewicz, Jan, The School of Oriental Studies in Warsaw 1929–1938, „Rocznik Orientalistyczny”, t. LX, 2007, nr 1, s. 61–74.
 • Tyszkiewicz, Jan, Zainteresowania i dorobek badawczy Stanisława Kryczyńskiego (1911–1941), [w:] Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. Studia ofiarowane prof. Ludwiko¬wi Bazylowowi w 70 rocznicę Jego urodzin, red. W. Barbasiewicz, Warszawa 1985, s. 363–385.
 • Tyszkiewicz, Jan, Zainteresowania i dorobek; J. Reychman, Dyplomacja na Wschodzie i dyplomacja wschodnia, „Przegląd Orientalistyczny”, 1968, nr 3, s. 269–274.
 • Zajączkowski, Ananiasz, List turecki Sulejmana I do Zygmunta Augusta w ówczesnej transkrypcji i tłumaczeniu polskim z r. 1551, „Rocznik Orientalistyczny”, t. XII, 1936, s. 91–118.
 • Zajączkowski, Ananiasz, Özel Bölümü, „Türk Dili” № 582, 2000
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33229_ak_2014_3_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.